Systematická kontrolná činnosť Úradu pre reguláciu hazardných hier prispieva k znižovaniu počtu nelegálnych technických zariadení

Tlačová správa


 

Bratislava, 22.05.2023 – Úrad pre reguláciu hazardných hier (ÚRHH) vykonal za prvý štvrťrok 2023 celkovo 2511 dozorov, čo je o 201 viac ako v rovnakom období minulého roka. 

K výraznému medziročnému nárastu počtu vykonaných kontrol prispela reštrukturalizácia dozoru a strategické nastavenie samotného výkonu dozoru zo strany najvyššieho vedenia úradu. 

„Veľmi ma teší, že sa darí napĺňať ciele stanovené pri mojom nástupe do funkcie, okrem iného aj v oblasti dozornej činnosti nad hazardnými hrami. Veľká vďaka pri napĺňaní stanovených cieľov patrí samozrejme predovšetkým naším dozorovým pracovníkom v rámci celej Slovenskej republiky, ktorí aktívne vyhľadávajú nelegálne zariadenia a dohliadajú na plnenie všetkých zákonných povinnosti zo strany legálnych prevádzkovateľov. Mať hazardné hry pod systematickým dohľadom je jednou z hlavných úloh úradu ako regulátora v oblasti hazardu.“ uviedol generálny riaditeľ ÚRHH Dávid Lenčéš.
Viac ako 45 percentný  nárast oproti rovnakému obdobiu minulého roka zaznamenali kontroly zamerané na vyhľadávaciu činnosť v prevádzkach bez licencie. Za prvý štvrťrok 2023 vykonali zamestnanci ÚRHH 437 kontrol zameraných na boj proti nelegálnym hazardným hrám v podobe kvízomatov a ťažbomatov, s cieľom zabrániť ich ďalšiemu prevádzkovaniu. Ako v tejto súvislosti ďalej uviedol generálny riaditeľ ÚRHH: „Zvýšená systematická kontrolná činnosť nelegálnych prevádzok má svoje opodstatnenie a prináša svoje výsledky, keďže v porovnaní s rokom 2022 sa výrazne znižuje počet zistených nelegálnych zariadení na trhu. Vyhľadávanie nelegálnych prevádzok a zaisťovanie nelegálnych prístrojov má tak preventívny charakter a v konečnom dôsledku vedie k ochrane spoločnosti, predovšetkým mladistvých a rizikových skupín osôb, ktoré sú vylúčené z účasti na hazardných hrách.“

V zmysle zákona o hazardných hrách sa v malých prevádzkach, akými sú, napríklad, pohostinstvá, nesmú výherné prístroje prevádzkovať. Výherné zariadenia s smú prevádzkovať výlučne len v herniach alebo v kasínach. Každý herný prístroj musí mať udelenú licenciu ÚRHH. Prevádzkovanie hazardnej hry bez udelenej alebo vydanej licencie je zakázané.

Úrad pre reguláciu hazardných hier okrem kontrol dodržiavania povinností vyplývajúcich zo zákona na mieste, vykonáva dozor aj na diaľku. V prvom kvartáli tohto roku hovoríme o takmer 90 % náraste takto vykonávaných kontrol oproti rovnakému obdobiu minulého roka. Táto forma dozoru umožňuje efektívnejšie skontrolovať väčší počet prevádzok, a to bez fyzického opustenia miesta pracoviska vďaka online prístupom na server prevádzkovateľov hazardných hier.   

K celkovému nárastu efektivity vykonávaných dozorov za obdobie 2022-2023 prispelo aj zriadenie špecializovaného oddelenia pre dozor nad internetovými hazardnými hrami, ktorý vznikol 01.11.2022. Úlohou špecializovaného oddelenia je predovšetkým výkon dohľadu nad licencovanými internetovými hazardnými hrami, ako aj vyhľadávanie a následné zamedzenie prístupu na nelegálne webové stránky prevádzkujúce alebo propagujúce hazardné hry bez licencie.

Vytvorené : 24.05.2023
Upravené : 24.05.2023