Väčšia ochrana maloletých a rizikových skupín vďaka zodpovednej reklame

Tlačová správa

Bratislava 30.01.2023 – Na základe spoločnej dohody prevádzkovateľov hazardných hier a Úradu pre reguláciu hazardných hier (ÚRHH) bol prijatý Kódex zodpovednej reklamy, ktorý nadobudol účinnosť 1. januára 2023.  

Hoci väčšina reklám na hazardné hry je vytvorená so zámerom zacieliť na dospelých, mladí ľudia a zraniteľné skupiny obyvateľov sú čoraz viac vystavení agresívnej reklame. "Našim záujmom je, aby hazardné hry predstavovali bezpečný zdroj zábavy a aby boli právne predvídateľným prostredím pre prevádzkovateľov ako aj pre spotrebiteľov. Preto som rád, že sa nám spoločnými silami podarilo prijať dokument, ktorý zadefinoval jasné štandardy v oblasti reklamy, ktoré prispejú k zvýšeniu ochrany rizikových skupín a maloletých.“ hovorí generálny riaditeľ ÚRHH Dávid Lenčéš.

Úrad pre reguláciu hazardných hier pripravil Koncepciu zodpovednej reklamy, ktorá sa stala východiskom pre prijatie kódexu. Cieľom dokumentu je zabezpečiť väčšiu ochranu maloletých a zraniteľných skupín obyvateľstva prostredníctvom dodržiavania nových samoregulačných mechanizmov prevádzkovateľov v oblasti reklamy hazardných hier.

Dokument obsahuje súhrn štandardizovaných etických pravidiel v oblasti reklamy hazardných hier propagovanej na území Slovenskej republiky, ku ktorému majú právo sa dobrovoľne prihlásiť všetci legálni prevádzkovatelia hazardných hier, ktorí prevádzkujú hazardné hry na území Slovenskej republiky, ako aj iné subjekty podieľajúce sa propagácii hazardných hier.

„Verím, že tieto pravidlá sa stanú dôležitým východiskovým bodom pre ďalšie diskusie ako zodpovedne čeliť výzvam v oblasti hazardných hier. Našim spoločným cieľom by malo byť presadzovanie silného a moderného regulačného rámca, ktorý by poskytoval ochranu zraniteľným skupinám osôb a maloletým.“ hovorí Dávid Lenčéš.

Každý legálny prevádzkovateľ hazardných hier alebo iný subjekt podieľajúci sa na propagácii hazardných hier môže dobrovoľne pristúpiť ku kódexu formou vyhlásenia podpísaného štatutárnym zástupcom. Vyhlásenie pristupujúci subjekt doručí ÚRHH za účelom zápisu do zoznamu signatárov kódexu, čím bude pre neho dodržiavanie dokumentu záväzné. Ku Kódexu zodpovednej reklamy doteraz pristúpilo 36 subjektov, ktoré predstavujú viac ako 80 % podiel na trhu hazardných hier v Slovenskej republike.

Aktuálne znenie Kódexu zodpovednej reklamy a aktuálny zoznam subjektov, ktoré pristúpili ku kódexu, Úrad pre reguláciu hazardných hier zverejňuje na svojom webovom sídle s účinnosťou od 1. januára 2023. 

Vytvorené : 01.02.2023
Upravené : 21.03.2023