Register vylúčených osôb
 

Čo znamená register vylúčených osôb?

Register vylúčených osôb (RVO) je informačným systémom verejnej správy, v ktorom sa evidujú všetky fyzické osoby vylúčené z účasti na hazardných hrách podľa § 33 ods. 2 zákona č. 30/2019 Z. z. o hazardných hrách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len "zákon o hazardných hrách"). Správcom registra je Úrad pre reguláciu hazardných hier, ktorý môže prevádzkovaním registra písomne poveriť právnickú osobu zriadenú orgánom verejnej správy. Za týmto účelom bola poverená prevádzkovaním RVO rozpočtová organizácia DataCentrum, Cintorínska 5, 814 88  Bratislava, IČO: 00151564. 

Správca registra
Úrad pre reguláciu hazardných hier, Križkova 949/9, 811 04 Bratislava - mestská časť Staré Mesto.  

Kontakt pre verejnosť:
e-mail: rvo@urhh.sk 

UPOZORNENIE: 
Informácie o osobných údajoch fyzických osôb zapísaných v RVO podľa § 34 zákona o hazardných hrách Úrad pre reguláciu hazardných hier nie je oprávnený poskytovať (napr. telefonicky alebo prostredníctvom emailu) osobám bez overenia ich identifikácie. Za účelom získania informácií o tom, aké údaje sú o Vašej osobe evidované v registri vylúčených osôb, je potrebné podať Žiadosť o výpis z registra vylúčených osôb na účely prístupu k osobným údajom evidovaným o dotknutej osobe v registri vylúčených osôb.
Osobné vybavovanie stránok (fyzických osôb vylúčených z účasti na hazardných hrách) vo veciach týkajúcich sa agendy RVO sa nevykonáva. Je možné len osobné podanie žiadosti (o zápis do RVO, o výmaz z RVO a o výpis z RVO) do podateľne úradu v úradných hodinách).

Osoby vylúčené z účasti na hazardných hrách
Všetky fyzické osoby vylúčené z účasti na hazardných hrách, ktorými sú podľa § 34 ods. 2 zákona o hazardných hrách fyzické osoby, ktoré dovŕšili 18 rokov veku a:

 • ktoré na účely poskytovanej pomoci v hmotnej núdzi tvoria domácnosť,
 • ktoré sami požiadali o vylúčenie,
 • ktorým bola diagnostikovaná choroba patologického hráčstva podľa medzinárodnej klasifikácie chorôb,
 • ktoré študujú na verejnej vysokej škole, súkromnej vysokej škole alebo štátnej vysokej škole v dennej forme štúdia, v študijnom programe prvého stupňa, v študijnom programe druhého stupňa alebo v študijných programoch spojeného prvého a druhého stupňa a zároveň im bolo priznané sociálne štipendium,
 • ktorým bol súdom uložený zákaz účasti na hazardných hrách,
 • ktorým bola rozhodnutím súdu alebo súdom schválenou dohodou uložená povinnosť platiť výživné nezaopatrenému dieťaťu, ktoré má nárok na náhradné výživné,
 • voči ktorým bolo začaté trestné stíhanie pre trestný čin zanedbania povinnej výživy.

Údaje do RVO poskytujú:

 • Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny SR,
 • dotknuté osoby, ktoré sami požiadali o vylúčenie z účasti na hazardných hrách,
 • Ministerstvo zdravotníctva SR - Národné centrum zdravotníckych informácií,
 • Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR,
 • súdy - Ministerstvo spravodlivosti SR,
 • Ministerstvo vnútra SR - Policajné prezídium SR.


AKO POSTUPOVAŤ, ak chcem ZISTIŤ či som zapísaný(á) v registri vylúčených osôb?
AKO POSTUPOVAŤ, ak sa chcem nechať ZAPÍSAŤ do registra vylúčených osôb?
AKO POSTUPOVAŤ, ak sa chcem nechať VYMAZAŤ z registra vylúčených osôb?

UPOZORNENIE: 
Úrad pre reguláciu hazardných hier akceptuje len podpísané žiadosti nie staršie ako 3 mesiace.
Potvrdenie o vybavení žiadosti o zápis do RVO/výmaz z RVO sa žiadateľovi nezasiela.

Účel spracúvania osobných údajov
Spracovanie osobných údajov za účelom zabezpečenia ochranných opatrení pred negatívnymi účinkami prevádzkovania hazardných hier formou realizácie zákazu hrania vybraných druhov hier pre hráčov zapísaných v registri vylúčených osôb u vybraných prevádzkovateľov hazardných hier a zabezpečením požiadaviek na zodpovedné hranie a plnenie povinností a úloh správcu registra vylúčených osôb.

Príjemca osobných údajov
DataCentrum, Cintorínska 5, 814 88  Bratislava, IČO: 00151564. 
Úrad pre reguláciu hazardných hier, Križkova 949/9, 811 04 Bratislava - mestská časť Staré Mesto.

Informácie a prístup k osobným údajom v RVO
Pravidlá pre poskytovanie informácií, ktoré sa majú poskytovať pri získavaní osobných údajov od dotknutej osoby podľa čl. 13 Nariadenia GDPR a pravidlá pre poskytovanie informácií, ktoré sa majú poskytnúť, ak osobné údaje neboli získané od dotknutej osoby podľa čl. 14 Nariadenia GDPR sú prístupné TU.

Created : 12.06.2019
Modified : 08.02.2024