FAQ k vyhláške č. 445/2020 Z. z.
 

Odpovede na najčastejšie sa opakujúce otázky k vyhláške č. 445/2020 Z.z

- vytvorené 15.6.2021

Q. Aká je požadovaná úroveň dôveryhodnosti elektronickej pečate pre dátový balíček? Vyžaduje sa kvalifikovaná elektronická pečať alebo je možné použiť aj elektronickú pečať nižšej dôveryhodnosti napr. zdokonalenú elektronická pečať?

A. V súlade s §5 vyhlášky č. 445/2020 Z. z. je dátový balíček prevádzkovateľa hazardnej hry formálne správny, ak je zapečatený kvalifikovanou elektronickou pečaťou alebo podpísaný kvalifikovaným elektronickým podpisom prevádzkovateľa hazardnej hry. Súčasťou procesu spracovania dátového balíčka na strane prijímateľa (úradu) je aj validácia elektronickej pečate alebo elektronického podpisu dátového balíčka. Ak úroveň dôveryhodnosti elektronickej pečate alebo elektronického podpisu bude nižšia ako požadovaná, úrad môže v potvrdzujúcej správe o prijatí dátového balíčka vyzvať poskytovateľa dátového balíčka aby formálnu chybu v poskytnutom dátovom balíčku opravil v súlade s §8, vyhlášky č. 445/2020 Z. z.

- vytvorené 15.6.2021

Q. Aká je požadovaná úroveň dôveryhodnosti certifikátov pre autentifikáciu a šifrovanie. Je prípustné používať certifikáty podpísané vlastnou certifikačnou autoritou?

A. Úrad zverejnil na stránkach webového sídla metodické usmernenie – zoznam certifikátov prevádzkovateľa hazardnej hry. Ktorýkoľvek certifikát vydaný vlastnou certifikačnou autoritou nemusí úrad akceptovať.

Certifikát vydaný do HSM modulu - vytvorené 15.6.2021

Q. Je tento typ certifikátu pro automatizované zasielanie dát https://www.disig.sk/sk/produkty/elektronicky-podpis/certifikat/ vydaný do HSM modulu?

A. Nie je v kompetencii úradu vyjadrovať sa k produktom alebo službám poskytovateľov kvalifikovaných dôveryhodných služieb. Podmienky poskytovania dôveryhodných služieb upravuje zákon č. 272/2016 Z. z o dôveryhodných službách.

Poverený subjekt – kto požiada o certifikáty - vytvorené 15.6.2021

Q. O certifikáty musí požiadať poverený subjekt a bude šifrovať a podpisovať svojim certifikátom „svojich prevádzkovateľov“, s ktorými má nejakú napr. mandátnu zmluvu o poverení? Úrad to bude akceptovať?

Q. O certifikáty musí požiadať každý jednotlivý prevádzkovateľ a svoje certifikáty poskytne poverenému subjektu a ten bude vždy šifrovať a podpisovať certifikátom jednotlivého prevádzkovateľa?

Základné pojmy:

vyhláška - vyhláška č. 445/2020 Z. z. Ministerstva financií Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovuje rozsah a spôsob získavania údajov o hazardných hrách zo servera prevádzkovateľa hazardnej hry alebo ním povereného subjektu

poskytovateľ (dátového balíčka) - prevádzkovateľ hazardnej hry podľa § 5 vyhlášky

poverený subjekt - subjekt ktorého poskytovateľ (dátového balíčka) poveril poskytovaním dátového balíčka prevádzkovateľa hazardnej hry podľa § 5 vyhlášky

certifikát - certifikát kvalifikovanej elektronickej pečate od kvalifikovaného poskytovateľa dôveryhodných služieb.

registrácia - podľa § 4 vyhlášky je poskytovateľ povinný úradu oznámiť údaje potrebné na technické zabezpečenie poskytovania dátového balíčka

A. Úrad nemá vedomosť o zákonnom dôvode, ktorým by poskytovateľovi bolo znemožnené poskytovanie dátového balíčka, napr. podľa § 5 vyhlášky, povereným subjektom. Poskytovateľ je podľa § 4 vyhlášky povinný úradu oznámiť údaje potrebné na technické zabezpečenie poskytovania dátového balíčka. V oznámení (registrácii) je povinný uviesť (okrem iného) certifikát kvalifikovanej elektronickej pečate od kvalifikovaného poskytovateľa dôveryhodných služieb. Certifikát kvalifikovanej elektronickej pečate obsahuje súbor údajov jednoznačne reprezentujúcich kvalifikovaného poskytovateľa dôveryhodných služieb a v prípade právnickej osoby názov a registračné číslo právnickej osoby, ako sa uvádza v úradných záznamoch. Z pohľadu úradu, môžu pri spracovávaní oznámenia o registrácii poskytovateľa, nastať iba dva stabilné stavy:

1) Certifikát el. pečate obsahuje registračné číslo právnickej osoby poskytovateľa

Prítomnosť povereného subjektu v súvislosti s poskytovaním dátového balíčka je v tomto prípade pre úrad transparentná. Úrad nie je povinný preverovať identitu subjektu prevádzkujúceho komunikačné rozhranie poskytovateľa, alebo identitu subjektu vytvárajúceho dátový balíček poskytovateľa, alebo akými technickými prostriedkami bol dátový balíček poskytovateľa zostavený. Úrad v tomto prípade tiež nie je povinný skúmať či legislatíva umožňuje poverenému subjektu disponovať kvalifikovanou elektronickou pečaťou poskytovateľa.

2) Certifikát el. pečate obsahuje registračné číslo inej právnickej osoby (nie poskytovateľa)

V tomto prípade bude úrad pracovať s predpokladom, že poskytovateľ poveril poskytovaním dátového balíčka iný subjekt. Podmienkou spracovania oznámenia o registrácii bude v tomto prípade, aby poskytovateľ predložil úradu listinu, na základe ktorej poverený subjekt koná v mene poskytovateľa. Poverenie musí obsahovať všetky potrebné náležitosti v súlade s Občianskym zákonníkom (§ 31 - § 33b OZ) alebo iným právnym predpisom.

- vytvorené 15.6.2021

Q. V prípade, že úrad bude zasielať dátovú správu s odpoveďou o stave spracovania dátového balíčka (Response Package) elektronicky zapečatenú, v akom formáte QES bude elektronická pečať vyhotovená?

A. Dátová správa s odpoveďou o stave spracovania dátového balíčka bude poskytovateľovi dátového balíčka zasielaná elektronicky zapečatená v súlade so štandardmi pre kvalifikovaný elektronický podpis/pečať.

Úrad bude vyhotovovať elektronickú pečať vo formáte CMS AdES - Základný profil CAdES podľa štandardu ETSI TS 103173, úrovne B, s väzbou elektronického podpisu a podpisovaného dokumentu (topológia) typu Enveloping (obaľujúci). Poskytovateľom odporúčame pri pečatení dátového balíčka vyhotovovať elektronickú pečať rovnako vo formáte CAdES, nakoľko sa daný formát dá považovať za najvhodnejší vo vzťahu k pečatenému "dokumentu".

- vytvorené 24.6.2021

Q. Akou hodnotou sa má napĺňať položka packageGameKind, ktorá je súčasťou názvu dátového balíčka ?
 

A. V súlade s prílohou č. 2 vyhlášky č. 445/2020 Z. z., kde je popísaná zdieľaná implementácia rozhraní a správa zdieľaných číselníkov je potrebné položku packageGameKind napĺňať podľa číselníka Číselníky pre dátový balíček. V záložke packageGameKind sú jednotlivé hodnoty aj s popisom.
 

V záložke Druh hazardnej hry sú kódy druhov hazardných hier, ktoré sa do položky packageGameKind nebudú zadávať. Tieto kódy sa budú používať od verzie v2 v niektorých XML súboroch.

 

– vytvorené 24.06.2021

Q.  Akým spôsobom sa má napĺňať položka, ktorá má mať hodnotu NULL?
 

A.  Ak je v prílohe č. 1 vyhlášky 445/2020 Z. z. zadefinované pre Popis položky „...uvedie sa hodnota NULL“, tak v XSD schéme je zadefinované minOccurs="0" a nillable = „true“ – vtedy sa daná položka v XML súbore neuvádza. Daná položka bude v ďalších procesoch vyhodnotená ako NULL.
 

– vytvorené 24.06.2021

Q.  Elektronické počítadlá v súbore koncove_zariadenie_pocitadlo.xml majú dátový typ int, avšak elektronické počítadlá na našich výherných zariadeniach majú bežne 2 desatinné miesta. Je potrebné tieto čísla zaokrúhliť?
 

A.  Tieto čísla sa nezaokrúhľujú. Pre elektronické počítadla sa uvádzajú hodnoty v centoch. Podľa § 2 ods. 9 písm. a) vyhlášky č. 142/2019 Z. z. platí pre elektronické počítadlo nasledovné: (9) Koncové zariadenie využívané pri hazardných hrách uvedených v § 1 písm. c) až h) musí a) evidovať stávku a pripísanú výhru do kreditu po ukončení hazardnej hry prostredníctvom nainštalovaného mechanického počítadla a elektronického počítadla alebo elektronického počítadla a neresetovateľného digitálneho počítadla s pamäťovým modulom, ak v § 7 nie je ustanovené inak; jeden impulz pri mechanickom počítadle alebo neresetovateľnom digitálnom počítadle s pamäťovým modulom zodpovedá jednému euru a jeden impulz pri elektronickom počítadle zodpovedá jednému eurocentu.
 

– vytvorené 24.06.2021

Q. Kam máme zaradiť výhru z Jackpotovej hry v rámci denných balíčkov dát? Môže pribudnúť do číselníka nová položka pomenovaná „jackpotová výhra“?
 

A. Podľa § 2 písm. q) zákona č. 30/2019 Z. z. o hazardných hrách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o hazardných hrách“) prémiová hra je súčasťou hazardnej hry, v ktorej sa hrá o jackpot, ktorý sa vytvára z časti stávok hráčov podľa podmienok určených v hernom pláne, pričom jackpot je jednou z možných výhier, ktorú získa hráč podľa podmienok určených v hernom pláne.
 

Podľa § 14 ods. 9 zákona o hazardných hrách: Pri hazardných hrách podľa § 4 ods. 2 písm. b) až h), § 5 ods. 7, 12 a 13 a § 30 je možné zaviesť prémiovú hru. Podmienky prevádzkovania tejto hry sú určené v hernom pláne.
 

Prevádzkovateľ hazardnej hry vedie aj evidenciu herných aktivít z prémiovej hry podľa § 74 ods. 4 zákona o hazardných hrách pri dodržaní podmienok jej prevádzkovania určených v hernom pláne na základe osvedčenia na prevádzkovanie prémiovej hry pre videohry vydaného poverenou skúšobňou. Pridávanie novej transakcie do číselníka transakcií by bolo v rozpore so zákonom o hazardných hrách.
 

– vytvorené 28.06.2021

Q. V ktorom repozitári máme hľadať referenčného klienta?
 

A. Na linke https://github.com/URHH-SR/Datove-Balicky sa nachádza GitHub ÚRHH. Je to repozitár, ktorý bol vytvorený dodávateľom riešenia a je určený priamo pre jednotlivé vývojárske tímy prevádzkovateľov.
 

Obsahuje Referenčného klienta komunikačného rozhrania podľa vyhlášky č. 445/2020 Z. z.
 

– vytvorené 28.06.2021

Q. Za aké obdobie máme posielať úplne prvý dátový balíček?
 

A. Podľa § 5 ods. 5 vyhlášky č. 445/2020 Z. z. dátový balíček prevádzkovateľa hazardnej hry obsahuje údaje zozbierané v časovom rámci, ktorý trvá 24 hodín a začína o 05:00 hod, s frekvenciou poskytovania jedenkrát za 24 hodín. § 5 tejto vyhlášky podľa § 11 nadobúda účinnosť 1. júla 2021. Časový rámec pre 1. júl 2021 sa začína 1. júla 2021 o 05:00 hod a končí sa 2. júla 2021 o 04:59:59. Dátový balíček za tento deň sa poskytuje najneskôr do konca nasledujúceho vykazovacieho cyklu, t.j. do 3. júla 2021 do 04:59:59. Údaje zozbierané za obdobie od 1. júla 2021 od 00:00 do 1. júla do 04:59:59 reprezentujú údaje za obdobie 30. júna 2021 a tieto sa úradu neposkytujú formou dátových balíčkov (nie sú predmetom tejto vyhlášky).
 

– vytvorené 01.07.2021

Q. Ako máme postupovať v prípade, že potvrdzujúca správa úradu (ResponsePackage) obsahuje odpoveď s takou chybou, ktorú nevieme vyriešiť?
 

A. Úrad pre reguláciu hazardných hier bude postupne zverejňovať na svojom webovom sídle FAQ k vyhláške č. 445/2020 Z. z. najčastejšie sa opakujúce chyby, ktoré spôsobujú prevádzkovateľom problémy, ktoré nevedia samostatne vyriešiť a spôsoby ich opráv. Pokiaľ potvrdzujúca správa úradu (ResponsePackage) obsahuje odpoveď s takou chybou, ktorú prevádzkovateľ nedokáže odstrániť a táto chyba s riešením sa ešte nenachádza medzi publikovanými riešeniami, tak môže odoslať na emailovú adresu helpdesk.rapi@urhh.sk daný problém. Emailová správa musí obsahovať názov prevádzkovateľa hazardnej hry, identifikáciu problémového dátového balíčka a konkrétnu chybu, ktorú nedokáže samostatne vyriešiť.

– vytvorené 01.07.2021

Q. Ako máme postupovať v prípade, že potvrdzujúca správa úradu (ResponsePackage) obsahuje odpoveď „Neexistuje TZ s výrobným číslom 1234567890_X evidované v registri TZ“?
 

A. Nastavené validácie na strane úradu overujú v súbore koncove_zariadenie.xml položku VyrobneCisloTZ voči internému IS úradu a evidencii technických zariadení. Výrobné číslo technického zariadenia 1234567890 sa v skutočnosti nachádza v internom IS úradu. Môže sa jednať o technické zariadenie typu ruleta a toto zariadenie môže obsahovať viacero herných pozícií. Preto je potrebné oddeliť jednotne tieto herné pozície od výrobného čísla TZ. Pre jednotný formát sa budú tieto prípady formátovať nasledovne:

VyrobneCisloTZ_x kde
VyrobneCisloTZ predstavuje reálne výrobné číslo TZ
• znak „_“ (podčiarnik) oddeľuje výrobné číslo TZ od hernej pozície
x predstavuje konkrétnu pozíciu Podľa tohto formátu budú nastavené aj validácie na strane úradu a v tomto prípade už ResponsePackage nebude obsahovať tieto upozornenia.
 

– vytvorené 12.07.2021

Q. Ako máme postupovať v prípade, že potvrdzujúca správa úradu (ResponsePackage) obsahuje odpoveď „Kredit must be greater than or equal to 0“?
 

A. Nastavené validácie na strane úradu overujú v súbore hracsky_ucet.xml položku Kredit. Kredit musí byť vždy väčší alebo rovný nule. Kredit nesmie byť záporný. Toto platí aj pre položku VyskaTransakcie. Všetky transakcie (26 typov transakcií) musia byť kladné, len inverzné transakcie (13 typov transakcia_vrátenie) budú vyhodnotené, ako keby boli záporné.

– vytvorené 12.07.2021

Q. Ako máme postupovať v prípade, že potvrdzujúca správa úradu (ResponsePackage) obsahuje odpoveď „Error during parsing element 'DatumRegistracie' from file identifikacia_hraca.xml“?
 

A. Pre korektné naplnenie dátumovo-časových položiek je potrebné dodržiavať jednotný formát xsd:dateTime používaný v dátových balíčkoch: YYYY-MM-DD"T"HH:MI:SS(Z|[+-]zh:zm) napr.: 2002-05-30T09:30:10+02:00 - používajte tento formát pre všetky položky zadefinované ako dateTime.

– vytvorené 12.07.2021

Q. Ako máme postupovať v prípade, že potvrdzujúca správa úradu (ResponsePackage) obsahuje odpoveď „'IDHraca' must start with ICO identificator of operator ('12345678')“?
 

A. Nastavené validácie na strane úradu overujú vo všetkých súboroch položku ID entity. Dané položky sa skladajú z dvoch častí: IČO prevádzkovateľa hazardnej hry + reťazec určený prevádzkovateľom hazardnej hry. Pokiaľ daná ID entita nebude obsahovať na začiatku IČO, validácie na strane úradu to vyhodnotia ako chybu.

– vytvorené 12.07.2021

Q. Ako máme postupovať v prípade, že potvrdzujúca správa úradu (ResponsePackage) nás informuje, že máme zle vyplnenú NULL hodnotu?
 

A. Pokiaľ je v prílohe č. 1 vyhlášky napísané „...uvedie sa hodnota NULL“, tak danú položku vyplníme nasledovne napr. pre položku CisloSupisne, <CisloSupisne xsi:nil="true"/>

– vytvorené 12.07.2021

Q. Ako máme postupovať v prípade, že potvrdzujúca správa úradu (ResponsePackage) obsahuje odpoveď „File not found in the package“?
 

A. Nastavené validácie na strane úradu overujú v dátovom balíčku aj výskyt všetkých požadovaných xml súborov. V tomto súbore Sledovany_udaj-Hazardna_hra_v3.xlsx sa nachádza zoznam všetkých xml súborov, ktoré musí obsahovať dátový balíček pre daný packageGameKind.

Pokiaľ pre daný xml súbor nie sú žiadne údaje, musí sa aj tak nachádzať ako prázdny xml súbor v dátovom balíčku. Vynechanie, zámena alebo premenovanie xml súboru nie je možné.

Pokiaľ prevádzkovateľ hazardnej hry za daný deň nevykazuje žiadne údaje, aj tak musí poskytnúť prázdny dátový balíček. Vzory prázdnych dátových balíčkov sú na linke https://github.com/URHH-SR/Datove-Balicky/tree/main/data/empty-packages.