Ochrana osobných údajov
 

Informačná povinnosť Úradu pre reguláciu hazardných hier
Križkova 949/9, 811 04 Bratislava
IČO: 52265021

Kontaktné údaje zodpovednej osoby:
T: +421 2 48 21 18 12
E: zodpovedna.osoba@urhh.sk

Základné ľudské práva a slobody

Ústava Slovenskej republiky podľa čl. 19 zaručuje každému právo na zachovanie ľudskej dôstojnosti, osobnej cti, dobrej povesti a na ochranu mena, právo na ochranu pred neoprávneným zasahovaním do súkromného a rodinného života a tiež právo na ochranu pred neoprávneným zhromažďovaním, zverejňovaním alebo iným zneužívaním údajov o svojej osobe.
Úrad pre reguláciu hazardných hier si pri plnení svojich úloh ctí všetky tieto práva.
 
Osobné údaje

Ochranu osobných údajov v Slovenskej republike upravuje Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov - ďalej len „Nariadenie GDPR“ a zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 18/2018 Z. z.“). Nezávislou národnou dozornou autoritou vykonávajúcou dohľad nad ochranou osobných údajov je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky:

Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky
Hraničná 12
820 07  Bratislava 27
T: +421 2 3231 3214
E:
statny.dozor@pdp.gov.sk
 
Osobné údaje v zmysle článku 4 ods. 1 Nariadenia GDPR sú akékoľvek informácie týkajúce sa identifikovanej alebo identifikovateľnej fyzickej osoby (ďalej len „dotknutá osoba“); identifikovateľná fyzická osoba je osoba, ktorú možno identifikovať priamo alebo nepriamo, najmä odkazom na identifikátor, ako je meno, identifikačné číslo, lokalizačné údaje, online identifikátor, alebo odkazom na jeden či viaceré prvky, ktoré sú špecifické pre fyzickú, fyziologickú, genetickú, mentálnu, ekonomickú, kultúrnu alebo sociálnu identitu tejto fyzickej osoby.

Osobné údaje v zmysle ustanovenia § 2 zákona č. 18/2018 Z. z. sú údaje týkajúce sa identifikovanej fyzickej osoby alebo identifikovateľnej fyzickej osoby, ktorú možno identifikovať priamo alebo nepriamo, najmä na základe všeobecne použiteľného identifikátora, iného identifikátora, ako je napríklad meno, priezvisko, identifikačné číslo, lokalizačné údaje, alebo online identifikátor, alebo na základe jednej alebo viacerých charakteristík alebo znakov, ktoré tvoria jej fyzickú identitu, fyziologickú identitu, genetickú identitu, psychickú identitu, mentálnu identitu, ekonomickú identitu, kultúrnu identitu alebo sociálnu identitu.

Úrad pre reguláciu hazardných hier spracúva osobné údaje na základe aspoň jedného z právnych základov podľa čl. 6 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (ďalej len „GDPR“) alebo podľa § 13 zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon“).

Ak sú osobné údaje získané od dotknutej osoby, postupuje Úrad pre reguláciu hazardných hier podľa čl. 13 GDPR alebo podľa § 19 zákona č. 18/2018 Z. z. Ak nie sú osobné údaje získané od dotknutej osoby, postupuje Úrad pre reguláciu hazardných hier podľa čl. 14 GDPR alebo podľa § 20 zákona č. 18/2018 Z. z.

Pri realizácii úloh a povinností Úradu získava Úrad pre reguláciu hazardných hier osobné údaje priamo od dotknutej osoby, alebo ich získava pri plnení svojich zákonných povinností od tretích strán (napríklad z referenčných registrov).
 
Spracúvanie osobných údajov Úradom pre reguláciu hazardných hier

Prevádzkovateľ
Úrad pre reguláciu hazardných hier
Križkova 949/9
811 04 Bratislava
Slovenská republika

Prevádzkovateľ zodpovedá za výkon dohľadu nad ochranou osobných údajov podľa Nariadenia GDPR a podľa zákona č. 18/2018 Z. z. Prevádzkovateľ v podmienkach Úradu pre reguláciu hazardných hier zároveň poveril výkonom dohľadu nad ochranou osobných údajov zodpovednú osobu.

Kontaktné údaje zodpovednej osoby:
T: +421 2 48 21 18 12
E: zodpovedna.osoba@urhh.sk

Úrad pre reguláciu hazardných hier rešpektuje zásady spracúvania osobných údajov vyplývajúce z ustanovení Nariadenia GDPR a z ustanovení zákona č. 18/2018 Z. z., a to pokiaľ ide o zákonnosť a účel spracúvania osobných údajov, zodpovednosť za kvalitu osobných údajov, bezpečnosť spracúvania osobných údajov, plnenie oznamovacej povinnosti a uplatňovanie práv dotknutých osôb.

Zodpovedná osoba

Zodpovedná osoba v zmysle GDPR a zákona č. 18/2018 Z. z. prijíma žiadosti dotknutej osoby o opravu, výmaz, obmedzenie spracovania, prístup, prenos alebo uplatnenie námietky spracúvania osobných údajov vedených v informačnom systéme prevádzkovateľa, ktorej vzor je uvedený v prílohe a prostredníctvom gestora zabezpečuje vybavenie žiadosti a informuje dotknutú osobu o spôsobe vybavenia žiadosti. Kontakt na zodpovednú osobu: zodpovedna.osoba@urhh.sk
 
Dotknutá osoba

Každá fyzická osoba, ktorej osobné údaje sa spracúvajú.

Zákonnosť spracúvania osobných údajov

Úrad pre reguláciu hazardných hier spracúva osobné údaje získané pri:

 • plnení úloh, ktoré vyplývajú z hlavného poslania Úradu pre reguláciu hazardných hier, a to najmä v oblasti zamedzovania porušovania predpisov v oblasti hazardných hier, ako aj pri zavedení pravidiel na ochranu spotrebiteľa, najmä v rámci systému zodpovedného hrania,
 • výkone dohľadu nad dodržiavaním všeobecne záväzných právnych predpisov a predpisov EÚ, ktorými zabezpečuje realizáciu dohľadu na prevádzkovaním hazardných hier,
 • výkone dozoru nad dodržiavaním ustanovení zákona č. 30/2019 Z. z. o hazardných hrách a o zmene a doplnení niektorých zákonov, iných súvisiacich všeobecne záväzných právnych predpisov, podmienok prevádzkovania hazardných hier ustanovených v zákone č. 30/2019 Z. z. o hazardných hrách a o zmene a doplnení niektorých zákonov a určených v individuálnej licencii alebo všeobecnej licencii,
 • výkone dozoru nad poskytovaním zakázaných ponúk a nad dodržiavaním povinností, ktoré súvisia s poskytovaním zakázaných ponúk,
 • plnení ďalších úloh ustanovených osobitnými predpismi

Úrad pre reguláciu hazardných hier spracúva osobné údaje dotknutých osôb na základe právnych základov uvedených v ustanovení článku 6 ods. 1 Nariadenia GDPR a ustanovenia § 13 ods. 1 zákona č. 18/2018 Z. z.
 
Účel spracúvania osobných údajov

Prehľad účelov spracúvania osobných údajov na Úrade pre reguláciu hazardných hier:

 1. Spracovanie osobných údajov za účelom plnenia povinností prevádzkovateľa v oblasti regulácie hazardných hier súvisiacich s udeľovaním licencií, výkonom dozoru nad prevádzkovaním hazardných hier, vykonaním úkonov zabezpečujúcich priebeh a účel správy odvodov z hazardných hier a príspevkov z hazardných hier, výkonom vyhľadávacej činnosti a kontroly, na účely uloženia pokuty a úroku z omeškania, zloženia finančnej zábezpeky a jej následného použitia, dozoru nad dodržiavaním ustanovení zákona o hazardných hrách, správneho konania, vymáhania nedoplatkov, a iných úkonov súvisiacich s agendou hazardných hier.
 2. Spracovanie osobných údajov za účelom zabezpečenia ochranných opatrení pred negatívnymi účinkami prevádzkovania hazardných hier, napr. zákazom hrania vybraných druhov hier pre hráčov evidovaných v registri vylúčených osôb.
 3. Spracovanie osobných údajov za účelom plnenia povinností prevádzkovateľa súvisiacich s predchádzaním a odhaľovaním trestnej činnosti a priestupkov v oblasti hazardných hier.
 4. Spracovanie osobných údajov za účelom plnenia povinností zamestnávateľa súvisiacich s pracovným pomerom, štátnozamestnaneckým pomerom alebo obdobným pracovným vzťahom, finančnými povinnosťami, personálnymi povinnosťami, daňovými povinnosťami, poistnými povinnosťami, povinnosťou uzatvárania zmlúv, uzatvárania dohôd o práci vykonávanej mimo pracovného pomeru, povinnosťou dôchodkového, sociálneho zabezpečenia, vzdelávania, evidencie dochádzky, dovoleniek, služobného voľna, štatistikou, povinnosťou v oblasti súdneho, priestupkového, exekučného a disciplinárneho konania, evidencie kvalifikácie a odbornosti, evidencie majetkových pomerov, cestovných náležitosti, povinnosťou v rámci zdravotnej agendy a bezpečnosti práce, výberového konania uchádzačov o zamestnanie.
 5. Spracovanie osobných údajov za účelom plnenia zákonných povinností prevádzkovateľa súvisiacich s objednávkami, faktúrami, zmluvami, prenájmami, vlastníckymi právami k majetku.
 6. Spracovanie osobných údajov za účelom plnenia zákonných povinnosti spojených s vybavovaním sťažností a petícií.
 7. Spracovanie osobných údajov za účelom plnenia zákonných povinnosti spojených s vedením agendy registratúry.
 8. Spracovanie osobných údajov za účelom plnenia zákonných povinnosti spojených poskytovaním informácií.
 9. Spracovanie osobných údajov za účelom bezpečnosti a ochrany majetku spojených s monitorovaním, vyhotovovaním kamerových záznamov.
 10. Spracovanie osobných údajov na účely bezpečnostných previerok a určenia osoby na oboznamovanie sa s utajovanými skutočnosťami.
 11. Spracovanie osobných údajov na účely hospodárskej mobilizácie v súvislosti s riešením krízových situácií, vojnového stavu, výnimočného a núdzového stavu.
 12. Spracovanie osobných údajov na účely propagácie prevádzkovateľa, organizácia spoločenských podujatí, vyhotovovanie audio a video záznamov, vydávanie informačných materiálov.

Právny základ

Právnym základom spracúvania osobných údajov pre účely uvedené v písm. A), B), C), D), E), F), G), H), J)osobitné predpisy, ktorými si prevádzkovateľ plní zákonnú povinnosť - zákonnosť spracúvania v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. c)  nariadenia GDPR, § 13 ods. 1 písm. c) zákona o ochrane osobných údajov. V prípade, že dotknutá osoba neposkytne osobné údaje, prevádzkovateľ nemôže plniť svoje povinnosti a zákonné požiadavky.
     
Právnym základom spracúvania osobných údajov pre účely uvedené v písm. D), E) je plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba, alebo aby sa na základe žiadosti dotknutej osoby vykonali opatrenia pred uzatvorením zmluvy - zákonnosť spracúvania v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. b) nariadenia GDPR, § 13 ods. 1 písm. b) zákona o ochrane osobných údajov.
 
Právnym základom spracúvania osobných údajov pre účely uvedené v písm. K) je plnenie úloh a povinnosti realizovaných vo verejnom záujme - zákonnosť spracúvania v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. e) nariadenia GDPR, § 13 ods. 1 písm. e) zákona o ochrane osobných údajov.

Právnym základom spracúvania osobných údajov pre účely uvedené v písm. I) je oprávnený záujem prevádzkovateľa - zákonnosť spracúvania v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. f) nariadenia GDPR, § 13 ods. 1 písm. f) zákona o ochrane osobných údajov.

Právnym základom spracúvania osobných údajov pre účely uvedené v písm. D), L) a čiastočne aj B) je súhlas dotknutej osoby - zákonnosť spracúvania v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. a) nariadenia GDPR, § 13 ods. 1 písm. a) zákona o ochrane osobných údajov.

Právne predpisy, v zmysle ktorých sú na Úrade pre reguláciu hazardných hier spracúvané osobné údaje, sú najmä:

 • zákon č. 30/2019 Z. z. o hazardných hrách a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
 • zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov,
 • ďalšie osobitné zákony a medzinárodné zmluvy, ktorými je Slovenská republika viazaná a ktoré vymedzujú činnosť a úlohy Úradu pre reguláciu hazardných hier. 

Úrad pre reguláciu hazardných hier zaručuje, že získané osobné údaje sú spracúvané v súlade s dobrými mravmi a spôsobom, ktorý je v súlade s ustanoveniami Nariadenia GDPR a s ustanoveniami zákona č. 18/2018 Z. z., všeobecne záväznými právnymi predpismi vydanými na jeho základe a osobitnými zákonmi.

Platí zásada, že Úrad pre reguláciu hazardných hier je oprávnený získavať osobné údaje výlučne na vymedzený alebo ustanovený účel; zároveň musí zabezpečiť, aby sa spracúvali len také osobné údaje, ktoré svojim rozsahom a obsahom zodpovedajú účelu ich spracúvania a sú nevyhnutné na jeho dosiahnutie.
 
Kategórie dotknutých osôb

Úrad pre reguláciu hazardných hier spracúva osobné údaje dotknutých osôb nižšie uvedených kategórií:

 • zamestnanci Úradu pre reguláciu hazardných hier a ich rodinní príslušníci,
 • fyzické osoby, ktoré si uplatňujú svoje práva pri plnení úloh Úradu pre reguláciu hazardných hier,
 • fyzické osoby, ktorým z osobitných právnych predpisov vyplývajú povinnosti voči Úradu pre reguláciu hazardných hier,
 • fyzické osoby, ktorým sa poskytuje ochrana pred negatívnymi účinkami prevádzkovania hazardných hier. 

Kvalita osobných údajov

Úrad pre reguláciu hazardných hier spracúva len správne, úplné a aktuálne osobné údaje vo vzťahu k účelu spracúvania; nesprávne a neúplné osobné údaje je povinný bez zbytočného odkladu opraviť alebo doplniť.

Bezpečnosť spracúvania osobných údajov

Úrad pre reguláciu hazardných hier v súlade s Nariadením GDPR a so zákonom č. 18/2018 Z. z. zodpovedá za bezpečnosť osobných údajov. Na tento účel je so zreteľom na najnovšie poznatky, na náklady na vykonanie opatrení, na povahu, rozsah, kontext a účel spracúvania osobných údajov a na riziká s rôznou pravdepodobnosťou a závažnosťou pre práva fyzických osôb povinný prijať primerané technické a organizačné opatrenia na zaistenie úrovne bezpečnosti primeranej tomuto riziku.

Uchovávanie osobných údajov

Podľa čl. 13 ods. 2 písm. a) GDPR alebo § 19 ods. 2 písm. a) zákona č. 18/2018 Z. z., resp. podľa čl. 14 ods. 2 písm. a) GDPR alebo § 20 ods. 2 písm. a)  je doba uchovávania vymedzená osobitnými predpismi, na základe ktorých Úrad pre reguláciu hazardných hier spracúva osobné údaje (predpisy daňové, mzdové, sociálneho zabezpečenia a pod.).

Na uchovávanie osobných údajov spracúvaných Úradom pre reguláciu hazardných hier sa vzťahuje zákon č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, v spojení s registratúrnym poriadkom a registratúrnym plánom Úradu pre reguláciu hazardných hier.
 
Poskytovanie informácií a osobných údajov iným štátnym orgánom alebo osobám

Pri poskytovaní informácií a osobných údajov získaných pri plnení úloh Úradu pre reguláciu hazardných hier postupuje Úrad pre reguláciu hazardných hier vždy v zmysle ustanovení osobitných predpisov upravujúcich poskytovanie osobných údajov, ako aj právnych predpisov EÚ a medzinárodných zmlúv, ktorými je Slovenská republika viazaná.

Ak dôjde k poskytnutiu nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov alebo k nezákonnému poskytnutiu alebo sprístupneniu osobných údajov, Úrad pre reguláciu hazardných hier je povinný bez zbytočného odkladu informovať príjemcov osobných údajov, ktorým sa takéto osobné údaje poskytli alebo sprístupnili.
 
Príjemcovia osobných údajov - kategória príjemcov: 

 • orgány štátnej správy a verejnej moci,
 • súdy, prokuratúra, iné orgány činné v trestnom konaní,
 • prevádzkovatelia hazardných hier pri overovaní možnosti vstupu fyzických osôb do herní – overenie na register vylúčených osôb,
 • exekútori,
 • sťažovateľ a iné osoby, ktorých sa sťažnosť týka,
 • účastníci konania. 

Uplatňovanie práv dotknutých osôb (práva dotknutých osôb)

Dotknutou osobou je fyzická osoba, ktorej sa osobné údaje, spracúvané Úradom pre reguláciu hazardných hier, týkajú. Dotknutá osoba je oprávnená uplatňovať svoje práva (pri splnení špecifických podmienok) týkajúce sa jej osobných údajov, a to nasledovne:

 • právo požadovať od prevádzkovateľa prístup k svojim osobným údajom (čl. 15 Nariadenia GDPR, resp. ustanovenie § 21 zákona č. 18/2018 Z. z.) - právo dotknutej osoby na poskytnutie kópie o nej vedených osobných údajov,
 • právo na opravu nesprávnych osobných údajov (čl. 16 Nariadenia GDPR, resp. ustanovenie § 22 zákona č. 18/2018 Z. z.) - s cieľom zabezpečiť presnosť, úplnosť a aktuálnosť informácií,
 • právo na vymazanie osobných údajov, resp. právo „na zabudnutie“ (čl. 17 Nariadenia GDPR, resp. ustanovenie § 23 zákona č. 18/2018 Z. z.) - právo požiadať o vymazanie osobných údajov bez zbytočného odkladu, napr. ak osobné údaje už nie sú potrebné na naplnenie pôvodného účelu spracúvania. Toto právo však nie je možné uplatniť, ak je spracúvanie osobných údajov potrebné na účely podľa § 23 ods. 4 zákona č. 18/2018 Z. z.,
 • právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov (čl. 18 Nariadenia GDPR, resp. ustanovenie § 24 zákona č. 18/2018 Z. z.) - za podmienok, stanovených v § 24 zákona č. 18/2018 Z. z., najmä z dôvodu nepotrebnosti ďalšieho spracúvania osobných údajov,
 • právo namietať proti spracúvaniu osobných údajov (čl. 21 Nariadenia GDPR, resp. ustanovenie § 27 zákona č. 18/2018 Z. z.) - dotknutá osoba má právo namietať spracúvanie jej osobných údajov, ktoré je založené na legitímnych oprávnených záujmoch Úradu pre reguláciu hazardných hier. V prípade, ak nemá Úrad pre reguláciu hazardných hier legitímny oprávnený dôvod na ďalšie spracúvanie osobných údajov a dotknutá osoba podá námietku, nebude Úrad pre reguláciu hazardných hier osobné údaje ďalej spracúvať, ak nepreukáže nevyhnutné oprávnené záujmy na spracúvanie osobných údajov, ktoré prevažujú nad záujmami dotknutej osoby, alebo dôvody na uplatnenie právneho nároku,
 • právo na prenosnosť osobných údajov (čl. 20 Nariadenia GDPR, resp. ustanovenie § 26 zákona č. 18/2018 Z. z.) - týka sa však len osobných údajov, získaných na základe súhlasu dotknutej osoby alebo zmluvy,
 • právo kedykoľvek odvolať svoj súhlas so spracovaním osobných údajov, ak je spracúvanie osobných údajov založené na čl. 6 ods. 1 písm. a) Nariadenia GDPR / § 13 ods. 1 písm. a) zákona č. 18/2018 Z. z. alebo na čl. 9 ods. 2 písm. a) Nariadenia GDPR / § 16 ods. 2 písm. a) zákona č. 18/2018 Z. z., bez toho, aby to malo vplyv na zákonnosť spracúvania založeného na súhlase pred jeho odvolaním - len v prípade, kedy dotknutá osoba vyjadrila súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov na jeden alebo viaceré konkrétne účely (čl. 7 ods. 3 Nariadenia GDPR, resp. ustanovenie § 14 ods. 3 zákona č. 18/2018 Z. z.). Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov, ktoré Úrad pre reguláciu hazardných hier na jeho základe o dotknutej osobe spracúval,
 • právo podať sťažnosť dozornému orgánu, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky (čl. 77 Nariadenia GDPR, resp. ustanovenie § 100 zákona č. 18/2018 Z. z.) - v prípade, ak dotknutá osoba má podozrenie, že jej osobné údaje Úrad pre reguláciu hazardných hier spracúva neoprávnene, môže v zmysle ustanovenia článku 77 Nariadenia GDPR, resp. ustanovenia § 100 zákona č. 18/2018 Z. z. podať Úradu návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov. 

Žiadosť dotknutej osoby je možné doručiť osobne, listinne alebo elektronicky podpísané kvalifikovaným elektronickým podpisom alebo e-mailom na adresu zodpovedna.osoba@urhh.sk.

Súčasťou žiadosti (okrem podpísanej kvalifikovaným elektronickým podpisom dotknutej osoby) je fotokópia dokladu totožnosti (napr. občiansky preukaz, cestovný doklad, atď.), na základe ktorého Úrad pre reguláciu hazardných hier vierohodne overí totožnosť oprávneného žiadateľa.

Žiadosť dotknutej osobypdf [94KB] rtf [59KB]
 
Výnimky z informačnej povinnosti

Podľa čl. 13 ods. 4 GDPR alebo § 19 ods. 4 zákona nie je Úrad pre reguláciu hazardných hier povinný pri spracúvaní osobných údajov poskytnúť dotknutej osobe vyššie uvedené informácie, ak boli poskytnuté dotknutej osobe pred spracovaním osobných údajov.

Podľa čl. 14 ods. 5 GDPR alebo § 20 ods. 5 zákona: Úrad pre reguláciu hazardných hier nie je povinný pri spracúvaní osobných údajov poskytnúť dotknutej osobe vyššie uvedené informácie, ak ich už dotknutá osoba má, existuje fyzická nemožnosť alebo vynaloženie neprimeraného úsilia pre informovanie alebo je pravdepodobné, že povinnosť uvedená v § 20 ods. 1 zákona č. 18/2018 Z. z. znemožní alebo závažným spôsobom sťaží dosiahnutie cieľov spracúvania osobných údajov (Úrad pre reguláciu hazardných hier je v takomto prípade povinný prijať vhodné opatrenia na ochranu práv a oprávnených záujmov dotknutej osoby vrátane sprístupnenia daných informácií verejnosti), rozsah získania a poskytovania informácií je ustanovený osobitnými predpismi, ktoré sa na Úrad pre reguláciu hazardných hier vzťahujú a upravujú primeranú ochranu práv a oprávnených záujmov dotknutej osoby, ak osobné údaje musia ostať dôverné podľa osobitných predpisov.
 

Vytvorené : 12.06.2019
Upravené : 12.04.2022