Iné podania

Ostatné podnety, návrhy a podania možno podať:

 • písomne poštou na adresu:

  Úrad pre reguláciu hazardných hier

  Križkova 949/9

  811 04 Bratislava

 • osobne do podateľne Úradu pre reguláciu hazardných hier, v pracovných dňoch pondelok - štvrtok v čase 9.00 hod. – 11.00 hod. a 13.00 hod. – 15.00 hod., piatok v čase 9.00 hod. – 11.00 hod. a 13.00 hod. – 14.00 hod.
 • prostredníctvom ústredného portálu verejnej správy: www.slovensko.sk (v tomto prípade musí byť žiadosť podpísaná kvalifikovaným elektronickým podpisom).

 

Pri vybavovaní iných podaní Úrad pre reguláciu hazardných hier (ďalej len „ÚRHH“) dodržiava  nasledovné lehoty: 

 • v jednoduchých veciach, ÚRHH rozhodne bezodkladne,
 • v ostatných prípadoch ak osobitný zákon neustanovuje inak, ÚRHH rozhodne do 30 dní,
 • vo zvlášť zložitých prípadoch ÚRHH rozhodne najneskôr do 60 dní,
 • ak ÚRHH nemôže rozhodnúť do 30, prípadne do 60 dní, je povinný o tom účastníka konania s uvedením dôvodov upovedomiť.
Vytvorené : 21.09.2022
Upravené : 27.04.2023