Petície
 

Podľa zákona č. 85/1990 Zb. o petičnom práve v znení neskorších predpisov má každý právo sám alebo s inými obracať sa vo veciach verejného záujmu alebo iného spoločného záujmu so žiadosťami, návrhmi a sťažnosťami (ďalej len petíciami) na orgány verejnej moci.
 

Podanie petície

Petícia musí byť vždy písomná, označená slovom „petícia“ a musí obsahovať predmet verejného alebo iného záujmu.

 

Písomná forma sa považuje za zachovanú aj vtedy, ak je petícia podaná prostredníctvom petičného systému alebo je podaná elektronicky a podpísaná kvalifikovaným elektronickým podpisom osoby podávajúcej petíciu.

 

Petíciu možno podať:

  • písomne alebo osobne: Úrad pre reguláciu hazardných hier, Križkova 949/9, 811 04 Bratislava
  • elektronickou poštou: peticie@urhh.sk
  • prostredníctvom ústredného portálu verejnej správy: www.slovensko.sk (v tomto prípade musí byť žiadosť podpísaná kvalifikovaným elektronickým podpisom).
  • prostredníctvom petičného systému.

Každý člen petičného výboru uvedie v petícii meno, priezvisko a adresu pobytu, zástupca pripojí k svojmu menu, priezvisku a adrese pobytu aj podpis. V petícii sa na zastupovanie v styku s úradom určí zástupca, resp. osoba, ktorá dovŕšila 18 rokov.

 

Vybavenie petície

 

Úrad je povinný petíciu prijať. Ak z obsahu petície vyplýva, že úrad nie je príslušný vybaviť ju, do 10 pracovných dní ju postúpi príslušnému orgánu verejnej moci a oznámi to zástupcovi.

 

Ak petícia nemá príslušné náležitosti vyplývajúce zo zákona, úrad vyzve osobu, ktorá petíciu podala alebo jej zástupcu do 10 pracovných dní, aby odstránila nedostatky petície najneskôr do 30 pracovných dní od doručenia výzvy, s poučením o následku jej neodstránenia. Ak sa nedostatky petície v príslušnej lehote neodstránia, úrad petíciu odloží.

 

Úrad je povinný prešetriť a vybaviť petíciu tak, aby sa zistil skutočný stav veci, jeho súlad alebo rozpor s právnymi predpismi a verejným alebo iným záujmom.

 

Výsledok vybavenia petície úrad písomne oznámi do 30 pracovných dní od doručenia petície alebo do odstránenia jej nedostatkov. Vo zvlášť zložitých prípadoch úrad písomne oznámi zástupcovi, že petícia sa vybaví v lehote najneskôr do 60 dní.

 

Úrad je povinný zverejniť výsledok vybavenia petície na svojom webovom sídle, a to do 10 pracovných dní od vybavenia.

 

Vytvorené : 06.05.2020
Upravené : 06.05.2020