Rada úradu
 

Rada úradu rozhoduje o odvolaní proti rozhodnutiu Úradu vydanom v prvom stupni, o proteste prokurátora a preskúmava rozhodnutia mimo odvolacieho konania vydaného Úradom. Rada má piatich členov, ktorých kvalifikačné predpoklady definuje zákon. Členov Rady vymenúva a odvoláva minister financií a z týchto členov určuje predsedu Rady. Členstvo v Rade úradu je verejnou funkciou a je nezastupiteľné.

Členmi Rady úradu sú:

Vytvorené : 23.10.2019
Upravené : 07.03.2024