Čo robiť, ak sa chcem nechať VYMAZAŤ z registra vylúčených osôb?

FAQ

Čo je register vylúčených osôb?
 

Register vylúčených osôb je databáza, v ktorej sú evidované všetky fyzické osoby vylúčené z účasti na hazardných hrách. Takéto osoby nemajú povolený vstup do herní a kasín. 
 

Kto môže požiadať o výmaz z registra vylúčených osôb?


Každá fyzická osoba, ktorá bola do registra vylúčených osôb zapísaná na vlastnú žiadosť a od tohto zápisu uplynulo viac ako 6 mesiacov.


Ako postupovať, ak sa chcem nechať vymazať z registra vylúčených osôb?

 

 1. Potrebujete žiadosť o výmaz z registra vylúčených osôb.
  Žiadosť nájdete na webovej stránke Úradu pre reguláciu hazardných hier www.urhh.sk v  časti Register vylúčených osôb, odkiaľ si ju môžete stiahnuť a vytlačiť.
   
 2. Vyplňte všetky požadované údaje – titul, meno a priezvisko, dátum narodenia alebo rodné číslo, dátum podpisu žiadosti, email a telefónne číslo. Skontrolujte viackrát, či ste vyplnili všetky údaje správne!
   
 3. Žiadosť musí byť podpísaná, avšak pozor, váš podpis musí byť overený!
  Je potrebné, aby ste išli k notárovi alebo na matriku miestneho úradu a podpísali ju pred príslušným pracovníkom.Žiadosť preto doma nepodpisujte.

Ako mám doručiť žiadosť o výmaz z registra vylúčených osôb?
 

Žiadosť môžete doručiť nasledovnými spôsobmi:

 1. Poštou, na obálke uveďte adresáta:

Úrad pre reguláciu hazardných hier

Križkova 9

811 04 Bratislava

V ľavom hornom rohu obálky môžete uviesť  svoje meno a adresu. 
 

 1. Prostredníctvom ústredného portálu verejnej správy www.slovensko.sk (v tomto prípade musí byť žiadosť podpísaná zaručeným elektronickým podpisom).

Môžem žiadosť poslať emailom na adresu Úradu pre reguláciu hazardných hier?
 

Nie, žiadosť poslaná prostredníctvom emailovej adresy sa neakceptuje.
 

Kedy najskôr môžem požiadať o výmaz z registra vylúčených osôb?
 

Najskôr po uplynutí 6 mesiacov potom, ako ste boli do registra vylúčených osôb zapísaný na vlastnú žiadosť. Ak ste boli do registra zapísaný 1.2.2019, požiadať o výmaz môžete najskôr od 2.8.2019.
 

Môžem podať žiadosť o výmaz z registra vylúčených osôb skôr ako pred uplynutím 6 mesiacov od zápisu?
 

Nie, dátum na vašej žiadosti a tiež dátum, kedy vašu žiadosť budete odosielať, musí byť až po uplynutí 6 mesiacov od zápisu v registri vylúčených osôb.
 

Môže žiadosť o výmaz z registra vylúčených osôb za mňa podať aj moja blízka osoba?
 

Nie, o výmaz z registra vylúčených osôb môžete požiadať iba vy sám! Preto je dôležité, aby bol váš podpis na žiadosti overený notárom alebo pracovníkom matriky miestneho úradu, ktorý potvrdí, že skutočne ide o vašu osobu.
 

Môžem požiadať o výmaz z registra vylúčených osôb, ak som patologický hráč?
 

Nie, žiadosť o výmaz môžu podať iba tie osoby, ktoré sami požiadali o zápis do registra vylúčených osôb (samovylúčitelia). Ak vám bola lekárom určená diagnóza patologického hráčstva, do registra vylúčených osôb ste boli zapísaný z podnetu lekára a tiež s vašim súhlasom. Pre výmaz vašej osoby z registra vylúčených osôb musí lekár potvrdiť, že pominuli dôvody, pre ktoré ste boli do registra vylúčených osôb zapísaný. Na výmaz vašej osoby z registra vylúčených osôb musí dať podnet lekár.    
 

Môžem požiadať o výmaz z registra vylúčených osôb, ak som študent vysokej školy a poberám sociálne štipendium?
 

Nie, žiadosť o výmaz môžu podať iba tie osoby, ktoré sami požiadali o zápis do registra vylúčených osôb (samovylúčitelia). Študenti vysokých škôl, ktorí poberajú sociálne štipendium, sú zapisovaní do registra vylúčených osôb z podnetu Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR a jedine ministerstvo môže dať podnet pre výmaz z registra vylúčených osôb, ak pominuli dôvody pre zápis.
 

V tejto súvislosti pripomíname, že výmaz z registra vylúčených osôb nastane vždy do 20. dňa kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom nadobudlo právoplatnosť rozhodnutie ministerstva odôvodňujúce vykonanie výmazu.
 

Môžem požiadať o výmaz z registra vylúčených osôb, ak som poberateľom niektorej z dávok v hmotnej pomoci?
 

Nie, žiadosť o výmaz môžu podať iba tie osoby, ktoré sami požiadali o zápis do registra vylúčených osôb (samovylúčitelia). Osoby, ktoré poberajú ktorúkoľvek dávku hmotnej pomoci (dávka v hmotnej núdzi, aktivačný príspevok, ochranný príspevok, príspevok na nezaopatrené dieťa, príspevok na bývanie), sú zapisované do registra vylúčených osôb z podnetu Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny SR a jedine tento orgán môže dať podnet pre výmaz osoby z registra vylúčených osôb.
 

V tejto súvislosti pripomíname, že výmaz z registra vylúčených osôb nastane vždy do 20. dňa kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom nadobudlo právoplatnosť rozhodnutie Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny SR odôvodňujúce vykonanie výmazu.
 

Kedy bude osoba (samovylúčiteľ) vymazaný z registra vylúčených osôb?
 

Osoba samovylúčiteľa bude z registra vylúčených osôb vymazaná spravidla do 7 pracovných dní odo dňa doručenia žiadosti o výmaz Úradu pre reguláciu hazardných hier, Križkova 9, 811 04 Bratislava.
 

Ako zistí prevádzkovateľ, že už nie som zapísaný v registri vylúčených osôb?
 

Každý hráč sa musí pri vstupe do herne preukázať svojim občianskym preukazom alebo pasom. Prevádzkovateľ je povinný podľa údajov vo vašich dokladoch preveriť si cez elektronický systém, či máte vstup do herne/kasína povolený alebo zakázaný.
 

Vytvorené : 25.10.2019
Upravené : 05.11.2019