Ďalšie uvoľňovanie ekonomických opatrení povoľuje otvorenie už aj kasínam

Oznam

Bratislava, 3.6.2020 – Úrad verejného zdravotníctva SR (ÚVZ SR) vydal nové opatrenie v súvislosti s ďalšou fázou uvoľňovania slovenskej ekonomiky. Od stredy 3.6.2020 sa povoľuje prevádzkovanie hazardných hier už aj v kasínach, ktoré boli doteraz zatvorené. Hazardné hry je tak možné prevádzkovať vo všetkých prevádzkach – herniach, kasínach, stávkových kanceláriách a ostatných prevádzkach hazardných hier.

Z opatrenia ÚVZ SR citujeme bod A), podľa ktorého ostávajú zatvorené už len zariadenia pre deti a mládež s výnimkami a nočné kluby:

A) s účinnosťou od 03. júna 2020 od 6:00 hod. do odvolania sa uzatvárajú všetky nasledovné zariadenia: zariadenia pre deti a mládež podľa § 24 zákona č. 355/2007 Z. z. a nočné kluby.

Toto opatrenie neplatí pre:

 1. zariadenia sociálnych služieb, zariadenia sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately podľa zákona č. 305/2005 Z. z. a špeciálnych výchovných zariadení podľa zákona č. 245/2008 Z. z.,
 2. školské zariadenia výchovného poradenstva a prevencie (Centra pedagogickopsychologického poradenstva a prevencie a Centrá špeciálno-pedagogického poradenstva),
 3. zariadenia školského stravovania,
 4. zariadenia, v ktorých sa prevádzkuje individuálne vyučovanie s jedným žiakom,
 5. zariadenia starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa podľa zákona č. 448/2008 Z. z. a za podmienok uvedených v usmernení Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR,
 6. za podmienok uvedených v rozhodnutí ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR a ak tak rozhodne zriaďovateľ:
  6.1 materské školy,
  6.2 materské školy pre deti so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami,
  6.3 materské školy pri zdravotníckych zariadeniach,
  6.4 základné školy na účel výchovy a vzdelávania žiakov nultého ročníka, prvého až piateho ročníka a na účel konania komisionálnych skúšok a jazykových skúšok,
  6.5 základné školy pre žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami na účel výchovy a vzdelávania žiakov všetkých ročníkov,
  6.6 základné školy pri zdravotníckych zariadeniach na účel výchovy a vzdelávania žiakov všetkých ročníkov,
  6.7 školské kluby detí,
 7. stredné školy na účel konania komisionálnych skúšok, jazykových skúšok, prijímacích skúšok a ukončovania výchovy a vzdelávania v dennej a externej forme štúdia (maturitné skúšky, záverečné skúšky, záverečné pomaturitné skúšky a absolventské skúšky) a na účel skúšok odbornej spôsobilosti na výkon povolania,
 8. jazykové školy zaradené do siete škôl a školských zariadení SR na účel konania štátnej jazykovej skúšky,
 9. prevádzkarne, v ktorých sa prevádzkuje živnosť starostlivosti o deti do šesť rokov veku dieťaťa, a ak tak rozhodne zriaďovateľ,
 10. prevádzkarne, v ktorých sa prevádzkuje živnosť výchovy a mimoškolského vzdelávania detí a mládeže, a ak tak rozhodne zriaďovateľ,
 11. zariadenia, v ktorých sa poskytujú služby výchovy a starostlivosti o deti a mládež, a ak tak rozhodne zriaďovateľ.

V súvislosti s opätovným povolením prevádzkovania hazardných hier upozorňuje Úrad pre reguláciu hazardných hier prevádzkovateľov kasín, herní, stávkových kancelárií a prevádzok, v ktorých sa prevádzkujú hazardné hry na povinnosť dodržiavať všetky hygienické opatrenia, ktoré sú uvedené v aktuálnom opatrení Úradu verejného zdravotníctva.

Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia - prevádzky 4. fáza

Vytvorené : 03.06.2020
Upravené : 03.06.2020