ZMOS víta pomoc ÚRHH obciam pri výpočte úrokov v dôsledku pandémie COVID-19

Tlačová správa

Bratislava, 30.9.2020 – Úrad pre reguláciu hazardných hier pripravil manuál, ktorý má napomôcť mestám a obciam pri výpočte úrokov z odkladu odvodov uhrádzaných z prevádzkovania hazardných hier. Tie môžu obci v dôsledku pandémie zaplatiť prevádzkovatelia hazardných hier v posunutom termíne.

Zákonné odvody sú prevádzkovatelia povinní platiť obciam dvakrát ročne – polovica odvodu sa štandardne uhrádza do 30. apríla a druhá do 31. augusta. Situácia okolo pandémie COVID-19 a jej ekonomické dôsledky spôsobené niekoľkotýždňovým zatvorením herní, kasín a ostatných prevádzok si však vyžiadali potrebu riešenia odvodovej otázky.

Do zákona č. 64/2020 Z. z. o niektorých mimoriadnych opatreniach vo finančnej oblasti v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19 v znení neskorších predpisov, ktorý bol prijatý s cieľom zmiernenia ekonomických dopadov pandémie, sa tak dostala možnosť odkladu splátok odvodov z prevádzkovania hazardných hier. Subjekty, ktoré túto možnosť využili, môžu prvú splátku odvodu uhradiť najneskôr do konca septembra 2020. Povinní sú však doplatiť úrok, ktorý sa počíta podľa Oznámenia Komisie o revízii spôsobu stanovenia referenčných a diskontných sadzieb.

„Výpočet tohto úroku môže byť pre mestá a obce veľmi komplikovaný, aj preto sme sa rozhodli vypočítať jeho referenčnú sadzbu u nás na úrade a poskytnúť samosprávam jasný vzorec, na základe ktorého budú vedieť stanoviť celkovú výšku úroku z odloženého odvodu,“ vysvetľuje Radko Kuruc, generálny riaditeľ Úradu pre reguláciu hazardných hier.

Dokument, ktorý úrad pre obce pripravil, obsahuje aj konkrétny príklad výpočtu úrokov zo sumy odloženého odvodu. Zverejnený je na stránke úradu a prostredníctvom ZMOS je doručovaný aj všetkým členským samosprávam, ktorých je 95 % zo všetkých miest a obcí na Slovensku.

„Združenie miest a obcí Slovenska oceňuje aktivitu Úradu pre reguláciu hazardných hier. Manuál, ktorý úrad vypracoval je užitočným a zrozumiteľným spracovaním postupu pre samosprávy k výpočtu úroku z odloženého odvodu. Teší nás, že úrad spracoval manuál, ktorý nemusel, ale chcel, pretože si uvedomuje význam proaktívnej komunikácie ako spôsobu, ktorým dokážeme predchádzať následným komplikáciám, či problémom,“ dodával na margo témy predseda Združenia miest a obcí Slovenska Branislav Tréger.

Metodické usmernenie pre obce k postupu výpočtu úroku.pdf
 

Vytvorené : 30.09.2020
Upravené : 22.04.2021