Poskytovanie informácií
 

Podľa zákona  č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) má každý právo na prístup k informáciám, ktoré má Úrad pre reguláciu hazardných hier k dispozícii.

Poskytovanie informácií v zmysle zákona č. 211/2000 Z. z. vykonáva oddelenie komunikácie, podpory, vnútornej kontroly a sťažností v spolupráci s ostatnými relevantnými oddeleniami.

Žiadosť o poskytnutie informácií možno podať:

  • písomne na adresu: Úrad pre reguláciu hazardných hier, Križkova 949/9, 811 04 Bratislava
  • ústne (osobne) na oddelení komunikácie, podpory, vnútornej kontroly a sťažností, Križkova 949/9, 811 04 Bratislava, 5. poschodie
  • telefonicky na čísle: +421 2 48 21 18 02
  • elektronickou poštou na adresu: info@urhh.sk
  • prostredníctvom ústredného portálu verejnej správy: www.slovensko.sk (v tomto prípade musí byť žiadosť podpísaná kvalifikovaným elektronickým podpisom).

Ústne (osobne) a telefonicky možno podať žiadosť o poskytnutie informácie v pracovných dňoch v čase od 9:00 do 11:00 a od 13:00 do 15:00.

Zo žiadosti o poskytnutie informácií musí byť zrejmé:

  • kto žiadosť podáva - meno a priezvisko, názov alebo obchodné meno žiadateľa, adresa pobytu alebo sídlo,
  • ktorých informácií sa žiadosť týka,
  • aký spôsob sprístupnenia informácií žiadateľ žiada (napr. poštou alebo emailom).

Sprístupnenie informácií

Informácie sa sprístupňujú najmä ústne, nahliadnutím do spisu vrátane možnosti vyhotoviť si odpis alebo výpis, odkopírovaním informácií na technický nosič dát, sprístupnením kópií predlôh s požadovanými informáciami, telefonicky, faxom, poštou, elektronickou poštou. Ak nie je možné sprístupniť informáciu spôsobom, ktorý požaduje žiadateľ, dohodne Úrad so žiadateľom iný spôsob sprístupnenia informácie.

Lehoty na poskytovanie informácií

Za dátum podania žiadosti sa považuje deň doručenia žiadosti na Úrad pre reguláciu hazardných hier.

Úrad je povinný vybaviť žiadosť bezodkladne, najneskôr však do 8 pracovných dní odo dňa podania žiadosti a v prípade poskytnutia informácií nevidiacej osobe do 15 pracovných dní, pokiaľ zákon neupravuje inak.

Úrad môže predĺžiť lehotu na poskytnutie informácií zo závažných dôvodov vymedzených zákonom, najviac však o 8 pracovných dní, v prípade poskytnutia informácií nevidiacej osobe najviac o 15 pracovných dní.

Ak nemá Úrad požadované informácie, ale disponuje informáciou, kde možno tieto informácie získať, postúpi do 5 kalendárnych dní túto žiadosť povinnej osobe, ktorá je oprávnená vo veci konať.

Ak nemá Úrad požadované informácie k dispozícii a ak nie je informovaný o tom, kde možno príslušné informácie získať, vydá rozhodnutie, ktorým odmietne sprístupniť požadované informácie. Rozhodnutie možno vydať aj v prípade, keď zo zákonom stanovených dôvodov nie je možné požadované informácie sprístupniť.

Žiadateľ sa môže proti rozhodnutiu Úradu, ktorým sa odmietlo zverejniť požadované informácie odvolať do 15 dní odo dňa doručenia takéhoto rozhodnutia.
 

Vytvorené : 24.10.2019
Upravené : 13.01.2020