Sťažnosti a petície
 

Prijímanie, evidovanie, vybavovanie a kontrola vybavovania sťažností a petícií sa vykonáva v súlade s platnými právnymi normami:

 • zákonom č. 9/2010 Z. z. o sťažnostiach
 • zákonom č. 85/1990 Zb. o petičnom práve
 • zákonom č. 30/2019 Z. z. o hazardných hrách a o zmene a doplnení niektorých zákonov
 • zákonom č. 55/2017 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Vybavovanie sťažností a petícii vykonáva oddelenie komunikácie, podpory, vnútornej kontroly a sťažností v spolupráci s ostatnými relevantnými oddeleniami.

Sťažnosti

 

Sťažnosť je podanie fyzickej osoby alebo právnickej osoby, ktorým:

 • sa domáha ochrany svojich práv alebo právom chránených záujmov, o ktorých sa domnieva, že boli porušené činnosťou alebo nečinnosťou orgánu verejnej správy,
 • poukazuje na konkrétne nedostatky, najmä na porušenie právnych predpisov, ktorých odstránenie je v pôsobnosti orgánu verejnej správy.

Sťažnosť možno podať:

 • písomne na adresu: Úrad pre reguláciu hazardných hier, Križkova 949/9, 811 04 Bratislava
 • ústne do záznamu (osobne) na: oddelení komunikácie, podpory, vnútornej kontroly a sťažností, 5. poschodie
 • elektronickou poštou na adresu: staznosti@urhh.sk
 • prostredníctvom ústredného portálu verejnej správy: www.slovensko.sk (v tomto prípade musí byť žiadosť podpísaná kvalifikovaným elektronickým podpisom).

Sťažnosť musí obsahovať:

 • meno, priezvisko, adresu trvalého pobytu alebo prechodného pobytu sťažovateľa,
 • názov a sídlo právnickej osoby, meno a priezvisko osoby oprávnenej za ňu konať, ak sťažnosť podáva právnická osoba,
 • môže obsahovať emailovú adresu, ak je možné doručiť písomnosti v elektronickej podobe.

Zo sťažnosti musí byť zrejmé, proti komu smeruje, na aké nedostatky poukazuje a čoho sa sťažovateľ domáha.

 

Sťažnosť musí byť sťažovateľom podpísaná. Sťažnosť podaná emailom musí byť podpísaná kvalifikovaným elektronickým podpisom, v inom prípade je sťažovateľ povinný potvrdiť sťažnosť fyzickým podpisom do 5 pracovných dní od podania. V prípade, že sťažnosť nebude podpísaná, bude odložená bez ďalšieho vyšetrovania.

Úrad je povinný prešetriť a vybaviť sťažnosť v lehote do 60 pracovných dní.
Ak je sťažnosť náročná na prešetrenie, môže generálny riaditeľ Úradu alebo ním splnomocnený zástupca lehotu pred jej uplynutím predĺžiť o 30 pracovných dní. O predĺžení lehoty musí byť sťažovateľ bezodkladne písomne oboznámený.

Petície

Petícia musí byť vždy písomná.

Petícia musí obsahovať údaje o tom, kto ju podáva a ak ju podáva petičný výbor, údaje o všetkých jej členoch: meno, priezvisko a adresu trvalého pobytu.

Petíciu možno podať:

 • písomne na adresu: Úrad pre reguláciu hazardných hier, Križkova 949/9, 811 04 Bratislava
 • osobne na: Oddelení komunikácie, podpory, vnútornej kontroly a sťažností, 5. poschodie
 • elektronickou poštou na adresu: peticie@urhh.sk
 • prostredníctvom ústredného portálu verejnej správy: www.slovensko.sk (v tomto prípade musí byť žiadosť podpísaná kvalifikovaným elektronickým podpisom). 

Ak nie je Úrad príslušný na vybavenie petície, postúpi ju do 10 pracovných dní orgánu verejnej správy, ktorý je oprávnený vo veci konať. 

Ak je petícia neúplná a ani po výzve Úradu v nej sťažovateľ neodstránil nedostatky, Úrad petíciu odloží.

Úrad je povinný petíciu posúdiť a vybaviť v lehote do 30 dní a písomne odpovedať tomu, kto ju podal alebo tomu, kto zastupuje členov petičného výboru.

 

Vytvorené : 24.10.2019
Upravené : 05.11.2019