Voľné pracovné miesta
 

Vyhlasovanie výberových konaní (aj hromadných výberových konaní) na obsadenie štátnozamestnaneckých miest sa realizuje prostredníctvom modulu register výberových konaní, ktorý umožňuje uchádzačovi o štátnu službu elektronické prihlásenie sa na ním zvolené vyhlásené výberové konanie a služobnému úradu elektronickú administráciu vyhláseného výberového konania. Register výberových konaní bol zrealizovaný na základe zákona č. 55/2017 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ktorý zavádza „Centrálny informačný systém štátnej služby“, súčasťou ktorého je aj register výberových konaní, ktorý nájdete tu: https://open.slovensko.sk/VK/SelectionProcedureList

Ostatné výberové konania mimo štátnej služby sú zverejňované na verejne dostupných portáloch ponúkajúcich zamestnanie: http://www.recruiteri.sk/sk/servery-s-pracovnymi-ponukami
 

Vytvorené : 12.06.2019
Upravené : 13.02.2020