Vyhlásenie o prístupnosti


Úrad pre reguláciu hazardných hier má záujem zabezpečiť prístupnosť svojho webového sídla v súlade so zákonom č. 95/2019 Z. z. o informačných technológiách vo verejnej správe a príslušnými vykonávacími predpismi v rozsahu podmienok podľa smernice (EÚ) 2016/2102 zo dňa 26. októbra 2016 o prístupnosti webových stránok a mobilných aplikácií (ďalej len „smernica (EÚ) 2016/2102“). 

Toto vyhlásenie o prístupnosti sa vzťahuje na webové sídlo www.urhh.sk.

Stav súladu

Toto webové sídlo je v čiastočnom súlade so zákonom č. 95/2019 Z. z. o informačných technológiách vo verejnej správe a príslušnými vykonávacími predpismi v rozsahu podmienok podľa smernice (EÚ) 2016/2102 vzhľadom na prvky nesúladu uvedené nižšie.

Neprístupný obsah

Obsah uvedený nižšie nie je prístupný z týchto dôvodov:

1. Nesúlad so smernicou (EÚ) 2016/2102 o prístupnosti webových sídiel a mobilných aplikácií subjektov verejného sektora:

1.1.1 Netextový obsah

Pre každý netextový obsah sa neposkytujú vždy textové alternatívy.

1.2.2 Titulky

Video záznamy neobsahujú titulky.

1.3.1 Informácie a vzájomné vzťahy 

Niektoré nadpisy na stránke nie sú definované sémanticky správne. Tabuľky v textových dokumentoch (PDF, DOCX, ODT, …) nemajú definované záhlavie. Netabuľkové dáta sú prezentované ako tabuľka.

1.3.3 Charakteristiky na základe zmyslového vnemu

Pokyny poskytované pre správne pochopenie obsahu a prácu s ním v niektorých prípadoch závisia od jeho charakteristík založených na zmyslovom vnímaní jednotlivých prvkov, ako sú napr. tvar, farba, veľkosť, vizuálne umiestnenie, orientácia alebo zvuk.

1.4.1 Používanie farieb

Farba sa niekedy používa ako jediný vizuály prostriedok na poskytovanie informácií, označovanie akcie, vyvolávanie reakcie alebo na rozlišovanie vizuálneho prvku.

1.4.5 Text vo forme obrázkov

Niektoré informácie sú zverejnené vo forme obrázkov.

2.1.1 Klávesnica

Niektoré položky v hlavnom menu nie sú zamerateľné pomocou klávesnice
 

2. Nesúlad so slovenskými všeobecne záväznými právnymi predpismi, upravujúcimi štandardy týkajúce sa prístupnosti webových sídiel a mobilných aplikácií:

Odkazy nie sú doplnené o informáciu o formáte súboru (§18 písm. i) vyhlášky č. 78/2020 vyhlášky Úradu podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu o štandardoch pre informačné technológie verejnej správy).

Vypracovanie vyhlásenia o prístupnosti

Vyhlásenie o prístupnosti bolo vypracované 24.10.2019.

Vyhodnotenie súladu webového sídla s požiadavkami zákona č. 95/2019 Z. z. o informačných technológiách vo verejnej správe a príslušnými vykonávacími predpismi v rozsahu podmienok podľa smernice (EÚ) 2016/2102 bolo vykonané samohodnotením.

Vyhlásenie bolo naposledy skontrolované 28.7.2023.

Spätná väzba a kontaktné informácie

V prípade akýchkoľvek problémov s prístupnosťou webového sídla nás, prosím, kontaktujte na e-mailovej adrese: webmaster@urhh.sk. Správcom webového sídla a technickým prevádzkovateľom je Úrad pre reguláciu hazardných hier, Križkova 949/9, 811 04 Bratislava.

Vynucovacie konanie

V prípade neuspokojivých odpovedí na podnety alebo žiadosti zaslané v rámci spätnej väzby subjektu verejného sektora v súlade s čl. 7 ods. 1 písm. b) smernice Európskeho parlamentu sa môžete obrátiť v rámci vynucovacieho konania na subjekt poverený presadzovaním smernice, ktorým je Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky na e-mailovej adrese: standard@mirri.gov.sk.

 

Vytvorené : 24.10.2019
Upravené : 28.07.2023