Slobodný prístup k informáciám

 

Podľa zákona  č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) má každý právo na prístup k informáciám, ktoré má Úrad pre reguláciu hazardných hier k dispozícii.

 

Postup sprístupňovania informácií žiadateľovi  v zmysle zákona o slobode informácií upravuje interný riadiaci akt ÚRHH – smernica o zabezpečení slobodného prístupu k informáciám.

 

Poskytovanie informácií v zmysle zákona č. 211/2000 Z. z. vykonáva oddelenie kancelárie generálneho riaditeľa v spolupráci s vecne príslušnými organizačnými útvarmi.

 

Informácie sa sprístupňujú bezplatne pokiaľ náklady za sprístupnenie informácií uvedené v sadzobníku úhrad nákladov za sprístupnenie informácií Úradu pre reguláciu hazardných hier neprekročia sumu 6,64 €. Žiadateľovi, ktorý predloží osvedčenú kópiu preukazu občana s ťažkým zdravotným postihnutím sa informácie poskytujú bezplatne aj v prípade, ak náklady podľa predchádzajúcej vety prekročia sumu 6,64 €. 

 

Žiadosť o poskytnutie informácií

 

Žiadosť možno podať:

 • písomne: Úrad pre reguláciu hazardných hier, Križkova 949/9, 811 04 Bratislava
 • ústne (osobne): kancelária generálneho riaditeľa, Križkova 949/9, 811 04 Bratislava
 • telefonicky: +421 2 48 21 18 02
 • elektronickou poštou: info@urhh.skpodatelna@urhh.sk,
 • prostredníctvom ústredného portálu verejnej správy: www.slovensko.sk (v tomto prípade musí byť žiadosť podpísaná kvalifikovaným elektronickým podpisom).

Zo žiadosti o poskytnutie informácií musí byť zrejmé:

 • komu je žiadosť určená
 • kto žiadosť podáva - meno a priezvisko, názov alebo obchodné meno žiadateľa, jeho adresa pobytu alebo sídlo
 • ktorých informácií sa žiadosť týka
 • aký spôsob sprístupnenia informácií žiadateľ žiada (napr. poštou alebo emailom).

Ak žiadosť nemá predpísané náležitosti, úrad vyzve žiadateľa, aby v určenej lehote, ktorá nesmie byť kratšia ako 7 dní, neúplnú žiadosť doplnil. Ak napriek tejto výzve žiadateľ žiadosť nedoplní a informáciu nemožno pre tento nedostatok sprístupniť, úrad žiadosť odloží.

 

Sprístupnenie informácií

 

Informácie sa sprístupňujú najmä ústne, nahliadnutím do spisu vrátane možnosti vyhotoviť si odpis alebo výpis, odkopírovaním informácií na technický nosič dát, sprístupnením kópií predlôh s požadovanými informáciami, telefonicky, poštou, elektronickou poštou. Ak nie je možné sprístupniť informáciu spôsobom, ktorý požaduje žiadateľ, dohodne úrad so žiadateľom iný spôsob sprístupnenia informácie.

 

Ak nemá úrad požadované informácie k dispozícii a ak má vedomosť o tom, kde možno požadované informácie získať, postúpi žiadosť do 5 dní odo dňa doručenia povinnej osobe, ktorá má požadované informácie k dispozícii, inak žiadosť odmietne rozhodnutím.

 

Ak nemá úrad požadované informácie k dispozícii a ak nie je informovaný o tom, kde možno príslušné informácie získať, vydá rozhodnutie, ktorým odmietne sprístupniť požadované informácie. Rozhodnutie možno vydať aj v prípade, keď zo zákonom stanovených dôvodov nie je možné požadované informácie sprístupniť.

 

Lehoty na poskytovanie informácií

 

Za dátum podania žiadosti sa považuje deň doručenia žiadosti na Úrad pre reguláciu hazardných hier.

 

Úrad je povinný vybaviť žiadosť bez zbytočného odkladu, najneskôr však do 8 pracovných dní odo dňa podania žiadosti a v prípade poskytnutia informácií nevidiacej osobe do 15 pracovných dní, pokiaľ zákon neupravuje inak.

 

Úrad môže predĺžiť lehotu na poskytnutie informácií zo závažných dôvodov, najviac však o 8 pracovných dní a v prípade poskytnutia informácií nevidiacej osobe najviac o 15 pracovných dní. Závažnými dôvodmi sú:

 • vyhľadávanie a zber požadovaných informácií na inom mieste ako je sídlo úradu
 • vyhľadávanie a zber väčšieho počtu oddelených a odlišných informácií požadovaných na sprístupnenie v jednej žiadosti
 • preukázateľné technické problémy spojené s vyhľadávaním a sprístupňovaním informácií, o ktorých možno predpokladať, že budú odstránené rámci predĺženej lehoty.

Opravné prostriedky

 

Proti rozhodnutiu úradu o odmietnutí požadovanej informácie možno podať odvolanie v lehote 15 dní od doručenia rozhodnutia alebo márneho uplynutie lehoty na rozhodnutie o žiadosti podľa § 17 zákona o slobode informácií.

 

Miesto podania opravného prostriedku: Úrad pre reguláciu hazardných hier, Križkova 949/9, 811 04  Bratislava.

 

Odvolanie sa podáva písomne v listinnej podobe alebo prostredníctvom elektronickej schránky alebo ústne do zápisnice.

 

Odvolací orgán rozhodne o odvolaní v lehote do 15 dní od doručenia odvolania Úradu pre reguláciu hazardných hier. Ak odvolací orgán v tejto lehote nerozhodne, predpokladá sa, že vydal rozhodnutie, ktorým odvolanie zamietol a napadnuté rozhodnutie potvrdil; za deň doručenia tohto rozhodnutia sa považuje druhý deň po uplynutí lehoty na vydanie rozhodnutia.

 

Rozhodnutie o nesprístupnení informácií možno preskúmať v súdnom konaní podľa zákona č. 162/2015 Z. z. Správny súdny poriadok. Požiadavky, ktoré musia byť splnené, nie sú stanovené.

 

Vytvorené : 24.10.2019
Upravené : 30.03.2023