Sťažnosti 
 

Podľa zákona č. 9/2010 Z. z. o sťažnostiach v znení neskorších predpisov je sťažnosť podanie fyzickej osoby alebo právnickej osoby, ktorým:

 • sa domáha ochrany svojich práv alebo právom chránených záujmov, o ktorých sa domnieva, že boli porušené činnosťou alebo nečinnosťou orgánu verejnej správy
 • poukazuje na konkrétne nedostatky, najmä na porušenie právnych predpisov, ktorých odstránenie je v pôsobnosti orgánu verejnej správy.

Sťažnosťou nie je podanie, ktoré:

 • má charakter dopytu, vyjadrenia, názoru, žiadosti, podnetu alebo návrhu
 • poukazuje na konkrétne nedostatky v činnosti orgánu verejnej správy, ktorých odstránenie alebo vybavenie je upravené osobitným predpisom (napr. Trestný poriadok, zákon o priestupkoch)
 • je sťažnosťou podľa osobitného predpisu (napr. zákon o štátnej službe)
 • smeruje proti rozhodnutiu orgánu verejnej správy vydanému v konaní podľa osobitného predpisu (napr. správny poriadok)
 • smeruje proti záverom kontroly, auditu, dohľadu, dozoru alebo inšpekcie podľa osobitného predpisu (napr. zákon o kontrole v štátnej správe, zákon o inšpekcii práce)
 • obsahuje utajované skutočnosti alebo z obsahu ktorého je zrejmé, že jeho vybavením ako sťažnosti podľa tohto zákona by došlo k ohrozeniu utajovaných skutočností podľa osobitného predpisu.

Sťažnosťou nie je ani podanie:

 • orgánu verejnej správy, v ktorom upozorňuje na nedostatky v činnosti iného orgánu verejnej správy
 • osoby poverenej súdom na výkon verejnej moci.

Prijímanie, vybavovanie a kontrolu vybavovania sťažností vykonáva oddelenie komunikácie, podpory, vnútornej kontroly a sťažností.

 

Podanie sťažnosti

 

Podľa zákona o sťažnostiach:

 • musí byť sťažnosť písomná a možno ju podať v listinnej podobe alebo v elektronickej podobe
 • sťažnosť musí obsahovať meno, priezvisko a adresu pobytu sťažovateľa. Ak sťažnosť podáva právnická osoba, musí obsahovať jej názov a sídlo, meno a priezvisko osoby oprávnenej za ňu konať. Sťažnosť v listinnej  podobe musí obsahovať vlastnoručný podpis sťažovateľa.
 • sťažnosť musí byť čitateľná a zrozumiteľná a musí z nej byť jednoznačné, proti komu smeruje, na aké nedostatky poukazuje a čoho sa sťažovateľ domáha.

Sťažnosť možno podať:

 • poštou alebo osobne: Úrad pre reguláciu hazardných hier, Križkova 949/9, 811 04 Bratislava
 • elektronickou poštou: staznosti@urhh.sk
 • prostredníctvom ústredného portálu verejnej správy: www.slovensko.sk (v tomto prípade musí byť žiadosť podpísaná kvalifikovaným elektronickým podpisom).

Ak nie je sťažnosť podaná v elektronickej podobe autorizovaná ani odoslaná prostredníctvom prístupového miesta www.slovensko.sk, ktoré vyžaduje úspešnú autentifikáciu sťažovateľa, sťažovateľ ju musí do 5 pracovných dní od jej podania potvrdiť, a to vlastnoručným podpisom, jej autorizáciou alebo jej odoslaním prostredníctvom prístupového miesta, ktoré vyžaduje úspešnú autentifikáciu sťažovateľa, inak sa sťažnosť odloží.

 

Lehoty na vybavenia sťažnosti

 

Lehota na vybavenie sťažností je 60 pracovných dní. Lehota začína plynúť prvým pracovným dňom nasledujúcim po dni jej doručenia.

 

Ak je sťažnosť náročná na prešetrenie, môže generálny riaditeľ úradu alebo ním poverený zástupca lehotu na vybavenie sťažnosti predĺžiť pred jej uplynutím, a to o 30 pracovných dní, pričom predĺženie lehoty oznámi úrad písomne sťažovateľovi s uvedením dôvodu, prečo je predĺženie lehoty nevyhnutné.

 

V prípade, ak nie je úrad príslušný na vybavenie sťažnosti, postúpi ju najneskôr do 10 pracovných dní od doručenia orgánu verejnej správy príslušnému na jej vybavenie a zároveň o tom upovedomí sťažovateľa.

 

Vytvorené : 24.10.2019
Upravené : 06.05.2020