Pôsobnosť
 

Úrad pre reguláciu hazardných hier vznikol 1. marca 2019 na základe zákona č. 30/2019 Z. z. o hazardných hrách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. S účinnosťou od 1. júna 2019 prešiel výkon štátnej správy v oblasti hazardných hier z pôsobnosti Ministerstva financií SR, Finančného riaditeľstva SR, daňových úradov a colných úradov do pôsobnosti Úradu pre reguláciu hazardných hier.

Úrad je rozpočtovou organizáciou napojenou svojimi príjmami a výdavkami na štátny rozpočet prostredníctvom rozpočtovej kapitoly Ministerstva financií SR s pôsobnosťou pre celé územie Slovenskej republiky. Sídlom úradu je Bratislava. Za účelom vykonávania dozoru zriadil úrad 6 pracovísk, ktoré majú postavenie oddelení v rámci odboru dozoru a kontroly. Pracoviská úradu majú sídla v Bratislave, Nitre, Žiline, Banskej Bystrici, Prešove a Košiciach.

Hlavným poslaním úradu je vytvoriť podmienky na ochranu verejného poriadku pri prevádzkovaní hazardných hier a zabezpečiť spoločenskú kompenzáciu rizík vyplývajúcich z prevádzkovania hazardných hier a účasti na nich.

Presnú pôsobnosť úradu definuje § 77 zákona o hazardných hrách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, podľa ktorého úrad najmä vydáva všeobecné licencie a rozhoduje o udelení a odňatí individuálnych licencií, rozhoduje o vydaní povolení na odborné posudzovanie a výkon dozoru pre zamestnancov poverenej skúšobne, vykonáva činnosti prevádzkovateľa informačného systému v oblasti prevádzkovania hazardných hier, vedie centrálny register prevádzkovateľov hazardných hier a centrálny register umiestnenia herní, je správcom registra vylúčených osôb, vykonáva dozor nad poskytovaním zakázaných ponúk, vydáva metodické usmernenia pre dozorované subjekty, vykonáva správu odvodov do štátneho rozpočtu, vykonáva dozor a kontrolu nad dodržiavaním tohto zákona a iných súvisiacich všeobecne záväzných právnych predpisov a v prípade porušenia právnych predpisov udeľuje sankcie.

Štatutárnym orgánom úradu pre reguláciu hazardných hier je generálny riaditeľ, ktorého vymenúva a odvoláva minister financií Slovenskej republiky.

Odvolacím orgánom úradu je rada úradu, ktorá má päť členov, ktorých vymenúva a odvoláva minister financií Slovenskej republiky.

 

Vytvorené : 12.06.2019
Upravené : 13.02.2020