Slovensko pomáha Čiernej Hore pri posilňovaní transparentného a zodpovedného riadenia verejných financií z hazardu

Tlačová správa

Bratislava, 02.08.2022 – Počas minulého týždňa sa v priestoroch ÚRHH konala študijná návšteva zástupcov Ministerstva financií a regulačného úradu pre hazardné hry Čiernej Hory. Je jednou z aktivít spoločného projektu MF SR a Rozvojového programu OSN (UNDP) na posilňovanie kapacít a budovanie inštitúcií krajín západného Balkánu v oblasti riadenia verejných financií.

MF SR podporuje Čiernu Horu v zlepšovaní regulácie hazardu od roku 2018 po dohode ministrov financií oboch krajín. Doteraz sa realizovali dva spôsoby podpory. Slovensko poskytlo Čiernej Hore priamy finančný príspevok na pokrok v oblasti regulácie hazardu a pomohlo pri príprave zákona o hazardných hrách a technickej špecifikácie vylepšenia IT riešenia monitorovania hazardných hier.

Čierna Hora vysoko oceňuje expertnú úroveň Slovenska. „Veľmi si vážime slovenskú pomoc, ako aj pomoc samotného Úradu pre reguláciu hazardných hier. Je pre nás dôležité, že máme priamu spoluprácu s krajinou, ktorá je členom Európskej únie a jej skúsenosti môžeme implementovať u nás,“ povedala generálna riaditeľka pre finančné systémy a technológie Ministerstva financií Čiernej Hory Bojana Boškovič.

Zákon o hazardných hrách bol v Čiernej Hore schválený v roku 2004. Aktuálne krajina pripravuje zosúladenie vnútroštátnych predpisov s predpismi EÚ. Potrebuje preto moderný zákon, ktorý zlepší a skvalitní trh hazardných hier a odstráni trhové nezrovnalosti a nedostatky súčasného právneho rámca. Čierna Hora od neho tiež očakáva zlepšenie fiškálnej disciplíny, zvýšenie rozpočtových príjmov, zmenšenie priestoru na neetické správanie, daňové úniky a neplatenie poplatkov a tiež nárast zahraničného hazardu.

Podľa generálneho riaditeľa ÚRHH Dávida Lenčéša je spolupráca a výmena skúseností medzi európskymi krajinami základným kameňom európskej integrácie a tiež posilňovania regulátorov v samotnej EÚ. Špecifikom je, že neexistujú záväzné pramene práva Európskej únie, s ktorými by sa mali nariadenia jednotlivých krajín harmonizovať. Ponecháva sa na každej národnej legislatíve, aby túto oblasť upravila podľa svojich osvedčených postupov a príslušných potrieb. „Keďže expertov v oblasti regulácie hazardných hier je naprieč európskymi krajinami pomerne málo, som skutočne rád, že sa našu spoluprácu darí realizovať. Užšia pracovná komunikácia medzi dvomi malými európskymi krajinami, akými sú Slovenská republika a Čierna Hora, môže byť základom budúcej harmonizácie právnej úpravy prevádzkovania hazardných hier v rámci Európy.“ uviedol generálny riaditeľ ÚRHH Dávid Lenčéš.

Slovenskí odborníci na systémovú a procesnú analytiku, infraštruktúru a databázu pomohli v nedávnej minulosti analyzovať potreby čiernohorských užívateľov IT riešení a poskytli odporúčania na ďalší rozvoj systému, ktorý krajina používa na monitorovanie trhu a sledovanie príjmov z hazardných hier. „V rámci tejto študijnej návštevy prejavili kolegovia záujem o expertné prednášky o legislatívnom rámci slovenského hazardu, IT riešeniach, o praktickej implementácii zákona o hazarde, prekážkach pri jeho implementácii a najmä o naše skúsenosti s riešeniami rôznych praktických problémov a dilem pri regulácii. Som úprimne rád, že takáto spolupráca medzi Slovensku republikou a Čiernou Horou naďalej pretrváva a verím, že táto študijná návšteva je jednou z mnohých vzájomných stretnutí, ktoré nás ešte čakajú.“ dodal generálny riaditeľ Úradu pre reguláciu hazardných hier Dávid Lenčéš.

Vytvorené : 02.08.2022
Upravené : 02.08.2022