Register vylúčených osôb sa rozšíril, pribudli nové skupiny osôb

Tlačová správa

Bratislava, 27.1.2021 – Od 1.1.2021 sú do registra vylúčených osôb zapisované ďalšie tri skupiny osôb, ktorým sa zakazuje účasť na hazardných hrách.

Ide o osoby, ktorým bol súdom uložený zákaz účasti na hazardných hrách, ďalej osoby, ktorým bola súdom uložená povinnosť platiť výživné na nezaopatrené dieťa a osoby, voči ktorým bolo začaté trestné stíhanie pre trestný čin zanedbania povinnej výživy. Táto povinnosť bola do zákona o hazardných hrách vložená už pri jeho prijatí v roku 2019, účinnosť vo vzťahu k uvedeným osobám však nadobudla až 1.1.2021.

„Rozšírením registra vylúčených osôb sa naďalej zvyšuje ochrana problematických skupín obyvateľstva. Práve tie chceme chrániť pred negatívnymi dopadmi, ktoré môžu vyplývať z hrania hazardných hier a ktoré by sa mohli odraziť na kvalite ich života a sociálnom statuse ich rodín,“ hovorí Peter Andrišin, generálny riaditeľ Úradu pre reguláciu hazardných hier.

Úrad pre reguláciu hazardných hier je správcom spomínaného registra. Údaje mu však poskytujú viaceré organizácie, v prípade nových troch skupín sú poskytovateľmi dát súdy, Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny SR a Ministerstvo vnútra SR, resp. Policajný zbor.

„Zavedením registra vylúčených osôb sa skutočne podarilo zamedziť vstupu problematických skupín obyvateľstva do kasín a herní. Nové toky evidencie majú za cieľ naďalej prispievať k vytváraniu bezpečného hráčskeho prostredia a nastaveniu takých pravidiel hrania hazardných hier, ktoré dokážu minimalizovať hráčske riziká,“ dopĺňa Andrišin.

Register vylúčených osôb funguje od januára 2019. Eviduje osoby, ktoré dosiahli vek 18 rokov a ktoré boli vylúčené z účasti na hazardných hrách. Okrem zmieňovaných nových troch skupín tu patria aj aj poberatelia dávok v hmotnej núdzi a osoby žijúce s nimi v spoločnej domácnosti, poberatelia sociálnych štipendií, osoby, ktorým bolo diagnostikované patologické hráčstvo a ktoré dali súhlas so zápisom do registra a tzv. samovylúčitelia, resp. osoby, ktoré požiadajú o zápis z vlastnej iniciatívy. K 31.12.2020 bolo v registri evidovaných takmer 94 000 osôb.

Vytvorené : 27.01.2021
Upravené : 27.01.2021