FAQ
 

Odpovede na najčastejšie sa opakujúce otázky k zákonu č. 30/2019 Z. z. o hazardných hrách a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

 

1. Otázka k § 15 ods. 4 ,,Prevádzkovanie hazardných hier v herni v čase od 03.00 hod. do 10.00 hod. sa zakazuje.“

Podľa prechodného ustanovenia § 99 ods. 37 platí, že prevádzkovateľ hazardnej hry, ktorému bola udelená individuálna licencia podľa zákona účinného do 1. marca 2019 je oprávnený prevádzkovať hazardnú hru za podmienok, za ktorých mu bola udelená individuálna licencia podľa zákona účinného do 28. februára 2019, a to do uplynutia platnosti individuálnej licencie, ak v tomto paragrafe nie je ustanovené inak.

Znamená to, že až do uplynutia platnosti individuálnej licencie udelenej prevádzkovateľovi podľa zákona účinného do 28. februára 2019 sa na tohto prevádzkovateľa nevzťahuje zákaz podľa § 15 ods. 4 nového zákona, a to prevádzkovať hazardné hry v herni v čase od 03.00 hod. do 10.00 hod.?

Súvisiace otázky:

1.1. Je možné v čase po 03.00 hod. prevádzkovať v herni bar/kaviareň za splnenia podmienky, že bude zabezpečené znemožnenie prístupu k hraniu hazardných hier v prevádzke?

1.2. Je v takomto prípade potrebné overovať zákazníkov baru/kaviarne v herni voči RVO v čase od 03.00 do 10.00 hod., t.j. v čase nedostupnosti hazardných hier?

Odpoveď: Ad 1. Prechodné ustanovenia riešia problém intertemporality, t.j. prechodného spolupôsobenia skoršieho a nového práva. Platí, že v prechodnom čase sa v určenom rozsahu dočasne nepoužívajú nové normy, ktorých platnosť a účinnosť vznikla.

V prípade zákona o hazardných hrách zákonodarca rozlíšil situácie, na ktoré sa použije „stará norma“ a na ktoré povinnosti a podmienky sa použije už „nová norma“. Zákonodarca preto nepoužil len jedno prechodné ustanovenie, ktorým by vyjadril spolupôsobenie tzv. starej a novej normy, ale spolupôsobenie starej a novej normy vyjadril spolu 48 prechodnými ustanoveniami.

Rôzna situácia je vyjadrená aj v § 99 ods. 37 zákona č. 30/2019 Z.z. o hazardných hrách a o zmene a doplnení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o hazardných hrách“), a to v takom význame, že podmienky prevádzkovania, za ktorých bola udelená individuálna licencia ostávajú nemenné. Toto ustanovenie treba chápať vo význame možnosti prevádzkovania za podmienok ustanovených starou normou.

Keďže však zákon o hazardných hrách ustanovil nové (ďalšie) podmienky a povinnosti prevádzkovania hazardných hier, ktoré sa týkajú prevádzkovateľov s platnou individuálnou licenciou, napr. podmienky/povinnosti zákazu prevádzkovania hazardných hier v čase od 3.00 hod. do 10.00 hod., tieto nové podmienky a povinnosti sa vzťahujú na všetkých prevádzkovateľov hazardnej hry a musí ich dodržiavať každý prevádzkovateľ hazardnej hry od účinnosti zákona o hazardných hrách.

Ad 1.1. a 1.2. V čase od 3.00 hod. po 10.00 hod. sa podľa zákona o hazardných hrách nesmú v herni prevádzkovať hazardné hry, čo však nevylučuje prevádzkovanie baru, kaviarne a pod. Aj v tomto čase je potrebné overovať fyzické osoby pri vstupe do herne voči registru vylúčených osôb.

2. Otázka k § 99 ods. 34

V zmysle tohto prechodného ustanovenia je prevádzkovateľ hazardnej hry na výherných prístrojoch, prevádzkovateľ hazardnej hry na technických zariadeniach obsluhovaných priamo hráčmi a prevádzkovateľ hazardnej hry na termináloch videohier povinný zosúladiť počty týchto zariadení s ustanovením § 14 ods. 2 do 31. decembra 2019.

Je povinnosť prevádzkovateľa hazardnej hry zosúladiť počty zariadení v súlade s ustanovením § 14 ods. 2 naplnená nadobudnutím právoplatnosti rozhodnutia úradu pre reguláciu hazardných hier o zmene vydanej individuálnej licencie s platnosťou od 1. januára 2020 (kde už budú počty zariadení zosúladené) najneskôr do 31. decembra 2019?

Odpoveď: Ak prevádzkovateľ hazardných hier požiada o zosúladenie počtu zariadení najneskôr do 31.decembra 2019, táto povinnosť sa bude považovať za splnenú.

3. Otázka k § 71 ods. 4 písm. a)

Prevádzkovateľ hazardnej hry, ktorému bola udelená individuálna licencia podľa § 35 písm. b) bodov 13 a 14, uhrádza odvod vo výške 22 % z výťažku do štátneho rozpočtu, pričom výťažok na účely odvodu nesmie byť nižší ako 11 % z výhier vyplatených hráčom v tom istom kalendárnom mesiaci.

V akej výške bude prevádzkovateľ povinný uhradiť odvod v prípade, ak bude výťažok nižší ako 11 % z výhier vyplatených hráčom v tom istom kalendárnom mesiaci?

Odpoveď: Ak bude dosiahnutý výťažok nižší ako 11% z výhier, odvod vo výške 22% sa vypočíta a uhradí z výťažku, ktorý zodpovedá sume 11% z výhier vyplatených hráčom v kalendárnom mesiaci. To znamená, že v prípade, ak (vklady –výhry)>=11% z výhier, odvod sa počíta vo výške 22 % z dosiahnutého výťažku. V prípade, ak (vklady –výhry)<11% z výhier, odvod sa počíta vo výške 22 % zo sumy, ktorá sa rovná 11 % z výhier.

4. Otázka k § 30 ods. 8 a 9, § 24 ods. 6 a § 25 ods. 6

Ak prevádzkovateľ „vybraných“ druhov hazardných hier poskytne hráčovi akékoľvek zvýhodnenie, ktoré umožní získanie výhry z uzatvorenej stávky vo vyššej sume ako je násobok výherného pomeru a stávky podľa pravidiel herného plánu, umožní hráčovi hrať prémiovú hru alebo vyplatí hráčovi finančné prostriedky, pričom rozhodujúcim kritériom ich vyplatenia nemusí byť len uhádnutie výsledku hazardnej hry; tieto finančné prostriedky musí prevádzkovateľ hazardnej hry osobitne evidovať a okrem výhry z prémiovej hry nesmie ich zahrnúť do výpočtu výťažku.

Kedy sa prvýkrát uplatní požiadavka ustanovená § 30 ods. 8 a 9, § 24 ods. 6 a § 25 ods. 6, že prevádzkovateľ vybraných druhov hier musí finančné prostriedky predstavujúce zvýhodnenie osobitne evidovať a okrem výhry z prémiovej hry nesmie ich zahrnúť do výpočtu výťažku?

Odpoveď: Z dôvodu, že prevádzkovatelia vybraných druhov hazardných hier, ktorým bola udelená individuálna licencia do 28. februára 2019 (podľa dovtedy platného zákona č. 171/2005 Z. z.) majú rôzne formy zvýhodnení schválené v rámci herných plánov ako súčasť príslušných licencií, ustanovenia § 30 ods. 8 a 9, § 24 ods. 6 a § 25 ods. 6 (t. z. nezapočítavanie zvýhodnení do výťažku) sa prvýkrát uplatní na prevádzkovateľov, ktorým budú udelené nové individuálne licencie na prevádzkovanie stávkových hier, stolových hier, internetových hier v internetovom kasíne alebo internetovej herni.

5. Otázka k § 85 ods. 8 prvá veta

Vydal Úrad pre reguláciu hazardných hier pre osoby poskytujúce elektronické komunikačné siete a služby nejaké metodické usmernenie k spôsobu blokovania webových sídiel?

Odpoveď: Metodické usmernenie pre poskytovateľov elektronických komunikačných sietí k spôsobu zamedzenia prístupu k webovému sídlu na základe príkazu súdu podľa § 85 ods. 14 zákona o hazardných hrách a § 94 ods. 4 zákona č. 452/2021 Z. z. o elektronických komunikáciách v znení neskorších predpisov je uverejnené na webovom sídle úradu v sekcii „METODICKÉ USMERNENIA“ v záložke „Iné pokyny a usmernenia“ na: https://www.urhh.sk/web/guest/ine.

6. Otázka k § 85 ods. 8 prvá veta

Akým spôsobom je potrebné postupovať pri zamedzovaní prístupu k webovému sídlu, prostredníctvom ktorého sa poskytuje zakázaná ponuka na základe príkazu súdu?

Odpoveď: Zákon o hazardných hrách a zákon č. 452/2021 Z. z. o elektronických komunikáciách v znení neskorších predpisov ustanovujú poskytovateľovi internetu povinnosť na základe doručeného príkazu súdu zamedziť prístup k zakázanému webovému sídlu. Spôsob tohto zamedzenia v zákone o hazardných hrách nie je ustanovený. V záujme dosiahnutia zákonom stanoveného cieľa, t. j. zamedzenia prístupu na zakázané webové sídla s primeranou mierou efektivity vynaložených nákladov na jeho dosiahnutie sa za postačujúce riešenie považuje realizácia zamedzenia prístupu k webovému sídlu prostredníctvom DNS (Domain Name System) záznamu druhej úrovne. Príkaz súdu na zamedzenie prístupu k webovému sídlu obsahuje okrem iného aj údaje o rozsahu v akom má byť zamedzenie prístupu k webovému sídlu vykonané, napr. „konkrétne v rozsahu dostupnosti internetových stránok prevádzkovaných pod doménou xyz.com z územia Slovenskej republiky vrátane všetkých príslušných domén nižšej úrovne“. Uvedené vymedzenie rozsahu zamedzenia zodpovedá DNS záznamu druhej úrovne. V tomto prípade je potrebné zamedziť prístup k webovému sídlu v rozsahu domény druhej úrovne, teda xyz.com, ktorá obsiahne aj zamedzenie prístupu k doménam vyššej úrovne, teda napr. www.xyz.com.
Vo výnimočných prípadoch je rozsah zamedzenia definovaný DNS záznamom vyššej úrovne, ale v takom prípade je v príkaze súdu výslovne uvedená aj tretia alebo ďalšia úroveň, napr. „konkrétne v rozsahu dostupnosti internetových stránok prevádzkovaných pod doménou abc.xyz.co.uk z územia Slovenskej republiky vrátane všetkých príslušných domén nižšej úrovne“. V tomto prípade je potrebné zamedziť prístup k webovému sídlu v rozsahu domény štvrtej úrovne, teda abc.xyz.co.uk, ktorá obsiahne aj zamedzenie prístupu k doménam vyššej úrovne, teda napr. www.abc.xyz.co.uk. V prípade zamedzenia prístupu k doméne druhej alebo tretej úrovne by mohlo dôjsť k zamedzeniu prístupu aj k legálnemu obsahu, napr. všetkým internetovým stránkam s koncovkou co.uk. 
Toto zamedzenie je potrebné realizovať na úrovni poskytovateľa internetových služieb/sietí bezodkladne po doručení súdneho príkazu, pri zohľadnení nevyhnutnej administratívnej a technologickej lehoty, ktorá by nemala byť dlhšia ako 10 pracovných dní. Pri zamedzení prístupu k webovému sídlu na základe doručeného príkazu súdu je možné využitie aj iných spôsobov smerujúcich k dosiahnutiu uvedeného cieľa. Pri voľbe týchto spôsobov však Úrad pre reguláciu hazardných hier neodporúča využívanie takých spôsobov, pri ktorých by došlo k zamedzeniu prístupu k legálnemu obsahu.
Zároveň upozorňujeme na skutočnosť, že povinnosť vykonať zamedzenie prístupu na takéto webové sídla podľa § 85 ods. 8 prvá veta zákona o hazardných hrách a podľa § 94 ods. 4 zákona č. 452/2021 Z. z. o elektronických komunikáciách v znení neskorších predpisov vzniká až na základe doručenia príkazu súdu do vlastných rúk poskytovateľa internetových služieb/sietí, nie na základe zverejnenia príkazu súdu na webovom sídle Úradu pre reguláciu hazardných hier.

7. Otázka k § 85 ods. 8 prvá veta

Akú informáciu je potrebné uviesť pre koncového používateľa v prípade zamedzenia prístupu k webovému sídlu?

Odpoveď: Zákon o hazardných hrách neustanovuje akým spôsobom má byť koncový používateľ internetových služieb informovaný o dôvode zamedzenia prístupu k webovému sídlu, ktoré sa mu z dôvodu zamedzenia poskytovateľom internetu na základe príkazu súdu nezobrazí. Úrad však odporúča zverejniť informáciu, ktorá by koncového používateľa informovala o dôvode, prečo k načítaniu ním zvoleného webového sídla nedošlo, na základe čoho by bol upovedomený o skutočnosti, že predmetné webové sídlo ponúka nelegálny obsah. 
Napr. „Prístup k tejto internetovej stránke bol zamedzený z dôvodu poskytovania nepovoleného obsahu podľa zákona č. 30/2019 o hazardných hrách.“ Alebo „Táto webová stránka je blokovaná na základe príkazu súdu, pretože poskytovala prístup k hazardným hrám v rozpore so slovenskou legislatívou.“
Aj zobrazenie informácie o chybe je splnením povinnosti podľa § 85 ods. 8 prvá veta zákona o hazardných hrách, avšak takýmto riešením sa poskytovateľ internetu vystavuje riziku, že zobrazenie informácie o chybe môže byť u koncového používateľa vysvetľované ako neuspokojujúce dodávanie služby internetového pripojenia, nie ako plnenie si zákonných povinností poskytovateľa internetu.

8. Vyradenie zo Zoznamu osôb poskytujúcich elektronické komunikačné siete a služby

Ako je možné dať sa vyradiť zo zoznamu osôb poskytujúcich elektronické komunikačné siete a služby z dôvodu ukončenia poskytovania internetových služieb?

Odpoveď: Úrad pre reguláciu hazardných hier podľa § 85 ods. 14 a 15 zákona o hazardných hrách doručí do vlastných rúk príkaz súdu podľa § 85 ods. 8 zákona o hazardných hrách, prípadne rozhodnutie o zrušení takéhoto príkazu súdu osobe, ktorá poskytuje elektronické komunikačné siete a elektronické služby (ďalej aj „poskytovateľ internetu“). Zoznam osôb, ktoré poskytujú elektronické komunikačné siete a elektronické komunikačné služby sa vytvára na základe zoznamu podnikov zverejneného Úradom pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb podľa zákona č. 452/2021 Z. z. o elektronických komunikáciách v znení neskorších predpisov. 
Úrad pre reguláciu hazardných hier pri vyradení poskytovateľa internetu z tohto zoznamu preveruje skutočnosť, či sa predmetný poskytovateľ internetu nachádza v Zozname podnikov - oblasť elektronických komunikácií vedenom Úradom pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb.

9. Propagovanie hazardných hier

Je možné na internete bez licencie propagovať legálnych poskytovateľov hazardných hier?

Odpoveď: Vo všeobecnosti pre propagovanie hazardných hier platí nasledovné:

  • podľa § 4 ods. 4 zákona o hazardných hrách sa zakazuje prevádzkovať hazardnú hru a propagovať hazardnú hru, na ktorú nebola udelená alebo vydaná licencia;
  • podľa § 4 ods. 3 zákona o hazardných hrách propagovať hazardnú hru, na ktorú bola udelená alebo vydaná licencia, možno len v súlade s týmto zákonom, podmienkami prevádzkovania hazardnej hry ustanovenými týmto zákonom a určenými v individuálnej licencii alebo vo všeobecnej licencii a so schváleným herným plánom, pričom propagovanie tejto hazardnej hry je dovolené, len ak je prevádzkovaná za podmienok podľa prvej vety.

V súlade so zákonom o hazardných hrách je také propagovanie hazardných hier na internete, na ktorých prevádzkovanie Úrad pre reguláciu hazardných hier vydal alebo udelil licenciu podľa zákona o hazardných hrách a za splnenia ďalších zákonom uvedených podmienok, na takéto propagovanie nie je potrebná licencia. 
Zoznam udelených individuálnych licencií, Zoznam prevádzkovateľov hazardných hier na základe všeobecných licencií s uvedením druhu povolenej hazardnej hry a Číselník druhov hazardných hier sú zverejnené na webovom sídle Úradu pre reguláciu hazardných hier: https://www.urhh.sk/web/guest/registre_licencii_hh.

10. Prístup na server prevádzkovateľa hazardnej hry

Aké parametre je potrebné nastaviť na strane prevádzkovateľa pre prístup úradu?

Odpoveď: Bezplatný online prístup úradu na server prevádzkovateľa hazardnej hry (v zmysle § 3 vyhlášky č. 445/2020) je potrebné vnímať ako koncovú službu (KS), ktorú regulovaný subjekt poskytuje úradu. S ohľadom na dostupnosť, spoľahlivosť a bezpečnosť (ARS) by poskytovaná KS mala spĺňať nasledovné parametre:

  • Referencia alebo adresa sprístupnenej služby vyjadrovaná vo forme Uniform Resource Locator (URL) je doménovým menom (nie IP adresou).
  • Služba je sprístupnenú výlučne protokolom Hypertext Transfer Protocol over Secure Sockets Layer (HTTPs) alebo Transport Layer Security (TLS) pre chránený prenos dát
  • SSL certifikát zaisťujú zabezpečenie prenosu dát musí byť a pre klienta (prehliadač) dôveryhodný a platný
  • Služba je umiestnená na pevne určenom porte 443 pre HTTP protokol cez TLS/SSL podľa zoznamu služieb, ktoré udržiava IANA (Internet Assigned Numbers Authority).

https://www.iana.org/assignments/service-names-port-numbers/service-names-port-numbers.xhtml

Vytvorené : 23.08.2019
Upravené : 23.06.2023