FAQ
 

Odpovede na najčastejšie sa opakujúce otázky k zákonu č. 30/2019 Z. z. o hazardných hrách a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

 

1. Otázka k § 15 ods. 4 ,,Prevádzkovanie hazardných hier v herni v čase od 03.00 hod. do 10.00 hod. sa zakazuje.“

Podľa prechodného ustanovenia § 99 ods. 37 platí, že prevádzkovateľ hazardnej hry, ktorému bola udelená individuálna licencia podľa zákona účinného do 1. marca 2019 je oprávnený prevádzkovať hazardnú hru za podmienok, za ktorých mu bola udelená individuálna licencia podľa zákona účinného do 28. februára 2019, a to do uplynutia platnosti individuálnej licencie, ak v tomto paragrafe nie je ustanovené inak.

Znamená to, že až do uplynutia platnosti individuálnej licencie udelenej prevádzkovateľovi podľa zákona účinného do 28. februára 2019 sa na tohto prevádzkovateľa nevzťahuje zákaz podľa § 15 ods. 4 nového zákona, a to prevádzkovať hazardné hry v herni v čase od 03.00 hod. do 10.00 hod.?

Súvisiace otázky:

1.1. Je možné v čase po 03.00 hod. prevádzkovať v herni bar/kaviareň za splnenia podmienky, že bude zabezpečené znemožnenie prístupu k hraniu hazardných hier v prevádzke?

1.2. Je v takomto prípade potrebné overovať zákazníkov baru/kaviarne v herni voči RVO v čase od 03.00 do 10.00 hod., t.j. v čase nedostupnosti hazardných hier?

Odpoveď: Ad 1. Prechodné ustanovenia riešia problém intertemporality, t.j. prechodného spolupôsobenia skoršieho a nového práva. Platí, že v prechodnom čase sa v určenom rozsahu dočasne nepoužívajú nové normy, ktorých platnosť a účinnosť vznikla.

V prípade zákona o hazardných hrách zákonodarca rozlíšil situácie, na ktoré sa použije „stará norma“ a na ktoré povinnosti a podmienky sa použije už „nová norma“. Zákonodarca preto nepoužil len jedno prechodné ustanovenie, ktorým by vyjadril spolupôsobenie tzv. starej a novej normy, ale spolupôsobenie starej a novej normy vyjadril spolu 48 prechodnými ustanoveniami.

Rôzna situácia je vyjadrená aj v § 99 ods. 37 zákona č. 30/2019 Z.z. o hazardných hrách a o zmene a doplnení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o hazardných hrách“), a to v takom význame, že podmienky prevádzkovania, za ktorých bola udelená individuálna licencia ostávajú nemenné. Toto ustanovenie treba chápať vo význame možnosti prevádzkovania za podmienok ustanovených starou normou.

Keďže však zákon o hazardných hrách ustanovil nové (ďalšie) podmienky a povinnosti prevádzkovania hazardných hier, ktoré sa týkajú prevádzkovateľov s platnou individuálnou licenciou, napr. podmienky/povinnosti zákazu prevádzkovania hazardných hier v čase od 3.00 hod. do 10.00 hod., tieto nové podmienky a povinnosti sa vzťahujú na všetkých prevádzkovateľov hazardnej hry a musí ich dodržiavať každý prevádzkovateľ hazardnej hry od účinnosti zákona o hazardných hrách.

Ad 1.1. a 1.2. V čase od 3.00 hod. po 10.00 hod. sa podľa zákona o hazardných hrách nesmú v herni prevádzkovať hazardné hry, čo však nevylučuje prevádzkovanie baru, kaviarne a pod. Aj v tomto čase je potrebné overovať fyzické osoby pri vstupe do herne voči registru vylúčených osôb.

2. Otázka k § 99 ods. 34

V zmysle tohto prechodného ustanovenia je prevádzkovateľ hazardnej hry na výherných prístrojoch, prevádzkovateľ hazardnej hry na technických zariadeniach obsluhovaných priamo hráčmi a prevádzkovateľ hazardnej hry na termináloch videohier povinný zosúladiť počty týchto zariadení s ustanovením § 14 ods. 2 do 31. decembra 2019.

Je povinnosť prevádzkovateľa hazardnej hry zosúladiť počty zariadení v súlade s ustanovením § 14 ods. 2 naplnená nadobudnutím právoplatnosti rozhodnutia úradu pre reguláciu hazardných hier o zmene vydanej individuálnej licencie s platnosťou od 1. januára 2020 (kde už budú počty zariadení zosúladené) najneskôr do 31. decembra 2019?

Odpoveď: Ak prevádzkovateľ hazardných hier požiada o zosúladenie počtu zariadení najneskôr do 31.decembra 2019, táto povinnosť sa bude považovať za splnenú.

3. Otázka k § 71 ods. 4 písm. a)

Prevádzkovateľ hazardnej hry, ktorému bola udelená individuálna licencia podľa § 35 písm. b) bodov 13 a 14, uhrádza odvod vo výške 22 % z výťažku do štátneho rozpočtu, pričom výťažok na účely odvodu nesmie byť nižší ako 11 % z výhier vyplatených hráčom v tom istom kalendárnom mesiaci.

V akej výške bude prevádzkovateľ povinný uhradiť odvod v prípade, ak bude výťažok nižší ako 11 % z výhier vyplatených hráčom v tom istom kalendárnom mesiaci?

Odpoveď: Ak bude dosiahnutý výťažok nižší ako 11% z výhier, odvod vo výške 22% sa vypočíta a uhradí z výťažku, ktorý zodpovedá sume 11% z výhier vyplatených hráčom v kalendárnom mesiaci. To znamená, že v prípade, ak (vklady –výhry)>=11% z výhier, odvod sa počíta vo výške 22 % z dosiahnutého výťažku. V prípade, ak (vklady –výhry)<11% z výhier, odvod sa počíta vo výške 22 % zo sumy, ktorá sa rovná 11 % z výhier.

4. Otázka k § 30 ods. 8 a 9, § 24 ods. 6 a § 25 ods. 6

Ak prevádzkovateľ „vybraných“ druhov hazardných hier poskytne hráčovi akékoľvek zvýhodnenie, ktoré umožní získanie výhry z uzatvorenej stávky vo vyššej sume ako je násobok výherného pomeru a stávky podľa pravidiel herného plánu, umožní hráčovi hrať prémiovú hru alebo vyplatí hráčovi finančné prostriedky, pričom rozhodujúcim kritériom ich vyplatenia nemusí byť len uhádnutie výsledku hazardnej hry; tieto finančné prostriedky musí prevádzkovateľ hazardnej hry osobitne evidovať a okrem výhry z prémiovej hry nesmie ich zahrnúť do výpočtu výťažku.

Kedy sa prvýkrát uplatní požiadavka ustanovená § 30 ods. 8 a 9, § 24 ods. 6 a § 25 ods. 6, že prevádzkovateľ vybraných druhov hier musí finančné prostriedky predstavujúce zvýhodnenie osobitne evidovať a okrem výhry z prémiovej hry nesmie ich zahrnúť do výpočtu výťažku?

Odpoveď: Z dôvodu, že prevádzkovatelia vybraných druhov hazardných hier, ktorým bola udelená individuálna licencia do 28. februára 2019 (podľa dovtedy platného zákona č. 171/2005 Z. z.) majú rôzne formy zvýhodnení schválené v rámci herných plánov ako súčasť príslušných licencií, ustanovenia § 30 ods. 8 a 9, § 24 ods. 6 a § 25 ods. 6 (t. z. nezapočítavanie zvýhodnení do výťažku) sa prvýkrát uplatní na prevádzkovateľov, ktorým budú udelené nové individuálne licencie na prevádzkovanie stávkových hier, stolových hier, internetových hier v internetovom kasíne alebo internetovej herni.
 

Vytvorené : 23.08.2019
Upravené : 24.10.2019