Hazardné hry
 

Definícia hazardnej hry

Hazardnou hrou je hra, v ktorej hráč po úhrade vkladu a vložení stávky, ak zákon č. 30/2019 Z. z. o hazardných hrách a o zmene a doplnení niektorých zákonov neustanovuje inak, môže získať výhru, ak splní vopred určené podmienky. Hazardnou hrou je aj hra, pri ktorej vklad do hry predstavuje rozdiel medzi cenou volania, cenou krátkej textovej správy alebo cenou multimediálnej správy určenou pre účasť na tejto hre a cenou volania, cenou krátkej textovej správy alebo cenou multimediálnej správy určenou poskytovateľom elektronickej komunikačnej služby pre odchádzajúce volania, odosielanie krátkych textových správ a odosielanie multimediálnych správ na  telefónne čísla účastníkov pevnej alebo mobilnej siete, vrátane ceny za volanie alebo za odosielanie krátkej textovej správy alebo multimediálnej správy, ktorá je potvrdením účasti v hre. Výsledok hazardnej hry závisí úplne alebo čiastočne od náhody alebo od vopred neznámeho výsledku určitej okolnosti alebo udalosti. Výsledok okolnosti alebo udalosti, ktorá určuje výsledok hazardnej hry, nesmie byť vopred nikomu známy a nesmie byť nikým ovplyvniteľný a nesmie byť v rozpore s pravidlami hazardnej hry.

Druhy hazardných hier

Hazardnými hrami sú:

 1. lotériové hry,
 2. charitatívne lotérie,
 3. stolové hry,
 4. stávkové hry,
 5. hazardné hry na výherných prístrojoch,
 6. hazardné hry na termináloch videohier,
 7. hazardné hry na technických zariadeniach obsluhovaných priamo hráčmi,
 8. hazardné hry na iných technických zariadeniach,
 9. hry, ktoré nie sú hazardnými hrami podľa písmen a) až h), ak spĺňajú podmienky ustanovené v odseku 1.

Prevádzkovanie hazardnej hry

Hazardné hry možno prevádzkovať len na základe udelenej alebo vydanej licencie, za podmienok ustanovených týmto zákonom a určených v licencii a pri dodržaní povinností podľa schváleného herného plánu vrátane pravidiel hazardnej hry. Hazardné hry možno prevádzkovať len na území obce, na ktorom ich prevádzkovanie nie je obmedzené všeobecne záväzným nariadením obce.

Propagovanie hazardnej hry

Propagovať hazardnú hru, na ktorú bola udelená alebo vydaná licencia možno len v súlade so zákonom č 30/2019 Z. z. o hazardných hrách a o zmene a doplnení niektorých zákonov, podmienkami prevádzkovania hazardnej hry ustanovenými týmto zákonom a určenými v individuálnej licencii alebo všeobecnej licencii a v súlade so schváleným herným plánom, pričom propagovanie tejto hazardnej hry je dovolené, len ak je prevádzkovaná za podmienok vyššie uvedených.

Zákaz prevádzkovania a propagovania hazardných hier

Prevádzkovať hazardnú hru a propagovať hazardnú hru, na ktorú nebola udelená alebo vydaná licencia sa zakazuje. Na území Slovenskej republiky sa zakazuje aj jednotlivý predaj žrebov, vrátane sprostredkovania tejto činnosti osobou, ktorá bez licencie prevádzkuje hazardné hry a pri  ktorých sú stávky uhrádzané do zahraničia. Hry, ktoré nezaručujú všetkým hráčom rovnaké podmienky vrátane možnosti výhry, najmä pyramídové hry alebo reťazové hry, sa zakazujú.

Čo sa nepovažuje za hazardnú hru

Za hazardné hry sa nepovažujú:

 1. športové podujatia vrátane takých, ktoré sa nepovažujú za verejné,
 2. hry relaxačného charakteru alebo športového charakteru, aj keď na účasť na nich je potrebný vklad, ktorý sa účastníkovi takejto hry, ak prehrá, nevracia,
 3. zábavné hry o vecné ceny prostredníctvom hracieho zariadenia, ak je výsledok hry určovaný výlučne na základe zručnosti a stávka nepresahuje sumu jedného eura,
 4. hry prostredníctvom hracieho zariadenia, v ktorých výhrou je výlučne ďalšia hra na tom istom zariadení,
 5. kvízy spočívajúce v odpovediach na otázky iba na základe preukázania vedomostí alebo zručností, ak je výsledok kvízu určovaný bez použitia iného technického zariadenia, spĺňajúceho požiadavky ustanovené pre hazardné hry na iných technických zariadeniach podľa § 28 zákona č. 30/2019 Z. z. o hazardných hrách a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
 6. žrebové vecné lotérie a tomboly, ak herná istina neprekročí sumu 2 000 eur,
 7. propagačné súťaže, ktoré nie sú samostatnou podnikateľskou činnosťou a slúžia len na podporu predaja tovarov a služieb a pri ktorých nie je podmienkou účasti zaplatenie vkladu podľa tohto zákona č. 30/2019 Z. z. o hazardných hrách a o zmene a doplnení niektorých zákonov.