Ostatné podnety, návrhy a podania možno podať:

  • písomne poštou na adresu:

    Úrad pre reguláciu hazardných hier

    Križkova 949/9

    811 04 Bratislava

  • osobne do podateľne Úradu pre reguláciu hazardných hier, v pracovných dňoch pondelok - štvrtok v čase 9.00 hod. – 11.00 hod. a 13.00 hod. – 15.00 hod., piatok v čase 9.00 hod. – 11.00 hod. a 13.00 hod. – 14.00 hod.
  • prostredníctvom ústredného portálu verejnej správy: www.slovensko.sk(v tomto prípade musí byť žiadosť podpísaná kvalifikovaným elektronickým podpisom).

Vytvorené : 21.09.2022
Upravené : 22.09.2022