Informácie k eFormulárom
 

Informácie sú určené pre žiadateľov a prevádzkovateľov hazardných hier pri podávaní elektronických podaní cez portál Slovensko.sk.

Žiadosť o oznámenie čísla účtu a variabilného symbolu - finančná zábezpeka prevádzkovateľa hazardnej hry - platný od 30.08.2019

 

Formulár
 

Žiadateľ alebo prevádzkovateľ hazardnej hry podá žiadosť o oznámenie čísla účtu, variabilného symbolu a špecifického symbolu (pri okamžitých lotériách) pre splnenie povinnosti uložiť finančnú zábezpeku na samostatný účet Úradu pre reguláciu hazardných hier.

Žiadosť sa podáva za každý druh licencie podľa § 35 písm. a) a b) zákona č. 30/2019 Z. z. o hazardných hrách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, osobitne.

Finančná zábezpeka slúži na vysporiadanie záväzkov prevádzkovateľa hazardnej hry, ktorými sú odvod podľa § 71, úrok z omeškania podľa § 94, príspevok na financovanie úradu podľa § 78, právoplatne uložená pokuta podľa § 95 a 96 a výplata výhier hráčom.


Žiadosť o oznámenie čísla účtu a variabilného symbolu – správny poplatok prevádzkovateľa hazardnej hry - platný od 30.08.2019

 

Formulár
 

Žiadateľ alebo prevádzkovateľ hazardnej hry podá žiadosť o oznámenie čísla účtu, variabilného symbolu pre splnenie povinnosti vyplývajúcej zo sadzobníka správnych poplatkov VIII. ČASŤ Finančná správa a obchodná činnosť položka 140 zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov v nadväznosti na § 102 Čl. III  zákona č. 30/2019 Z. z. o hazardných hrách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Správne poplatky sa platia za úkony a konania orgánov štátnej správy uvedené v sadzobníku správnych poplatkov a žiadosť sa podáva za každý druh licencie osobitne.


Oznámenie k všeobecnej licencii prevádzkovateľa hazardnej hry - platný od 01.07.2022

 

Formulár
 

Právnická osoba, ktorá chce prevádzkovať žrebovú vecnú lotériu, tombolu alebo kartovú hru pokrového typu prevádzkovanú mimo kasína, pri ktorej hráči hrajú jeden proti druhému (ďalej len „kartová hra mimo kasína“), je povinná písomne oznámiť svoj zámer prevádzkovať hazardnú hru Úradu pre reguláciu hazardných hier (ďalej len „úrad“) prostredníctvom elektronického formulára s názvom „Oznámenie k všeobecnej licencii“ najneskôr 30 dní pred začiatkom jej prevádzkovania.

Ak chce prevádzkovateľ hazardnej hry pokračovať v prevádzkovaní hazardnej hry na základe všeobecnej licencie počas dlhšieho obdobia, ako bolo uvedené v pôvodnom oznámení k všeobecnej licencii, je povinný písomne oznámiť úradu svoj zámer pokračovať v prevádzkovaní hazardnej hry najneskôr 30 dní pred dňom ukončenia prevádzkovania hazardnej hry. Oznámenie o zámere pokračovať v prevádzkovaní hazardnej hry sa považuje za nové oznámenie k všeobecnej licencii.

Prevádzkovateľ kartovej hry mimo kasína, ktorý má zámer prevádzkovať vyšší počet stolov, ako uviedol v oznámení k všeobecnej licencii, je povinný oznámiť zmenu zámeru úradu najneskôr 30 dní pred začiatkom ich prevádzkovania. Prevádzkovateľ kartovej hry mimo kasína, ktorý má zámer zmeniť umiestnenie kartového stola alebo prevádzkovať hazardnú hru v ďalších prevádzkach/herniach, ako uviedol v oznámení k všeobecnej licencii, je povinný oznámiť zmenu zámeru úradu najneskôr 15 dní pred začiatkom ich prevádzkovania.

Prevádzkovateľ žrebovej vecnej lotérie alebo tomboly, ktorý má zámer predávať žreby v ďalších kasínach, herniach, prevádzkach a iných miestach ako uviedol v oznámení k všeobecnej licencii, je povinný oznámiť zmenu zámeru úradu najneskôr 15 dní pred začiatkom ich prevádzkovania.

Prevádzkovateľ žrebovej vecnej lotérie, tomboly alebo kartovej hry mimo kasína, je povinný každú zmenu údajov a skutočností, ktoré sa uvádzajú v pôvodnom oznámení o zámere prevádzkovať hazardnú hru, písomne oznámiť úradu do 15 dní od ich vzniku.

Súčasťou oznámenia sú prílohy uvedené v § 38 zákona č. 30/2019 Z. z. o hazardných hrách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o hazardných hrách“) a vo vydaných Všeobecných licenciách č. ÚRHH/003132/2022-160 na prevádzkovanie žrebových vecných lotérií a tombol a č. ÚRHH/003131/2022-160 na prevádzkovanie kartových hier pokrového typu prevádzkovaných mimo kasína, pri ktorých hráči hrajú jeden proti druhému.

Oznámenie k všeobecnej licencii sa podáva za každý jednotlivý druh hazardnej hry osobitne.

Právnická osoba, resp. prevádzkovateľ je povinná/ý najneskôr deň pred podaním oznámenia k všeobecnej licencii uložiť na samostatný účet úradu finančnú zábezpeku podľa § 68 zákona o hazardných hrách.


Vyúčtovanie odvodu z prevádzkovania žrebovej peňažnej lotérie, žrebovej peňažno-vecnej lotérie a okamžitej lotérie do štátneho rozpočtu - platný od 30.08.2019

 

Formulár
 

Vyúčtovanie odvodu do štátneho rozpočtu z prevádzkovania žrebovej peňažnej lotérie, žrebovej peňažno-vecnej lotérie a okamžitej lotérie podáva prevádzkovateľ hazardnej hry do 30 dní po uplynutí lehoty na uplatnenie nároku na výhru.

Lehota na uplatnenie nároku na výhru pri hazardnej hre nesmie byť kratšia ako 30 dní a dlhšia ako 60 dní odo dňa nasledujúceho po žrebovaní alebo inej udalosti, ktorá rozhoduje o výhre.

Odvod podľa § 71 ods. 1 písm. a) až c) uhrádza prevádzkovateľ hazardnej hry jednorazovo do 15 dní od potvrdenia správnosti jeho vyúčtovania, ktoré vykoná Úrad pre reguláciu hazardných hier.


Vyúčtovanie odvodu z prevádzkovania žrebovej vecnej lotérie a tomboly do štátneho rozpočtu - platný od 30.08.2019

 

Formulár
 

Vyúčtovanie odvodu do štátneho rozpočtu z prevádzkovania žrebovej vecnej lotérie a tomboly podáva prevádzkovateľ hazardnej hry do 30 dní po uplynutí lehoty na uplatnenie nároku na výhru.

Lehota na uplatnenie nároku na výhru pri hazardnej hre nesmie byť kratšia ako 30 dní a dlhšia ako 60 dní odo dňa nasledujúceho po žrebovaní alebo inej udalosti, ktorá rozhoduje o výhre.

Spôsob úhrady odvodu stanovuje všeobecná licencia číslo MF/13691/2005-62 na prevádzkovanie žrebových vecných lotérií a tombol. Odvod uhrádza prevádzkovateľ hazardnej hry jednorazovo do 15 dní od potvrdenia správnosti jeho vyúčtovania, ktoré vykoná Úrad pre reguláciu hazardných hier.


Mesačné vyúčtovanie odvodu z hazardných hier do štátneho rozpočtu - platný od 30.08.2019

 

Formulár
 

Mesačné vyúčtovanie odvodu podľa § 71 ods. 1 písm. d) až l), ods. 2 písm. d) až f), ods. 3 písm. e) až g), ods. 4 a 5 zákona č. 30/2019 Z. z. o hazardných hrách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov do štátneho rozpočtu z prevádzkovania hazardných hier podáva prevádzkovateľ hazardnej hry podľa § 72 ods. 2 a to mesačne do 25. dňa po skončení kalendárneho mesiaca, za ktorý podáva vyúčtovanie.

Mesačné vyúčtovanie odvodu sa podáva za každý jednotlivý druh hazardnej hry osobitne.


Vyúčtovanie paušálneho odvodu z hazardných hier do štátneho rozpočtu - platný od 30.08.2019

 

Formulár
 

Vyúčtovanie paušálneho odvodu z hazardných hier do štátneho rozpočtu podáva prevádzkovateľ hazardnej hry v lehote, v ktorej uhrádza odvod podľa § 72 ods. 3 zákona č. 30/2019 Z. z. o hazardných hrách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Prevádzkovateľ hazardnej hry na výherných prístrojoch, prevádzkovateľ hazardnej hry na termináloch videohier, prevádzkovateľ hazardnej hry na technických zariadeniach obsluhovaných priamo hráčmi a prevádzkovateľ hazardnej hry na iných technických zariadeniach podáva vyúčtovanie odvodu do štátneho rozpočtu po častiach, a to tak, že za polovicu odvodu podá vyúčtovanie do 30. apríla a za polovicu odvodu do 31. augusta.

Ak bola prevádzkovateľovi hazardnej hry na výherných prístrojoch, prevádzkovateľovi hazardnej hry na termináloch videohier, prevádzkovateľovi hazardnej hry na technických zariadeniach obsluhovaných priamo hráčmi a prevádzkovateľovi hazardnej hry na iných technických zariadeniach udelená individuálna licencia počas roka, a to v čase:

  • od 2. januára do 30. apríla, podá vyúčtovanie polovice odvodu do 15 dní od udelenia individuálnej licencie a polovice odvodu najneskôr do 31. augusta,
  • od 1. mája do 31. augusta, podá vyúčtovanie polovice odvodu do 31. augusta a polovice odvodu do konca kalendárneho roka,
  • od 1. septembra do 31. decembra, podá vyúčtovanie za celú výšku odvodu do konca kalendárneho roka.

Do vyúčtovania uvedie prevádzkovateľ len tú časť odvodu, za ktorú podáva vyúčtovanie.

Vyúčtovanie paušálneho odvodu sa podáva za každý jednotlivý druh hazardnej hry osobitne.


Vyúčtovanie osobitného príspevku prevádzkovateľa hazardnej hry - platný od 30.08.2019

 

Formulár
 

Vyúčtovanie osobitného príspevku podáva prevádzkovateľ hazardnej hry, ktorý prevádzkuje niektorú z hazardných hier – žrebová lotéria, tombola alebo okamžitá lotéria, uvedených v § 5 ods. 3 písm. a), b) a e) zákona č. 30/2019 Z. z. o hazardných hrách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a to do 15 dní od potvrdenia správnosti vyúčtovania odvodov podľa § 72 ods. 1, ktoré vykoná Úrad pre reguláciu hazardných hier.

Vyúčtovanie osobitného príspevku sa podáva za každý jednotlivý druh hazardnej hry osobitne. Osobitný príspevok uhrádza prevádzkovateľ jednorazovo do 15 dní od potvrdenia správnosti vyúčtovania odvodu.


Žiadosť o uvoľnenie - zníženie finančnej zábezpeky prevádzkovateľa hazardnej hry - platný od 30.08.2019

 

Formulár
 

Prevádzkovateľ hazardnej hry podá žiadosť na uvoľnenie finančnej zábezpeky alebo jej časti, v ktorej uvedie dôvod uvoľnenia podľa § 67 ods. 5 písm. a) až e) zákona č. 30/2019 Z. z. o hazardných hrách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Žiadosť sa podáva za každý druh licencie osobitne.

Súčasťou žiadosti je príloha vo formáte PDF (preferovaný formát) - čestné vyhlásenie o výplate všetkých výhier hráčom.


Všeobecné podanie pre agendu hazardných hier (nešpecifikované) - platný od 01.09.2019

 

Formulár
 

Služba umožňuje podať všeobecné podanie zamerané na  žiadosti a povinnosti súvisiace so zákonom č. 30/2019 Z. z. o hazardných hrách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, pre ktoré nie je vytvorená samostatná elektronická služba.


Žiadosť o zápis do zoznamu zahraničných zastúpení prevádzkovateľa hazardnej hry - platný od 01.09.2019

 

Formulár

Právnická osoba so sídlom v inom členskom štáte, ktorá má záujem prevádzkovať hazardné hry, musí pred podaním žiadosti o udelenie individuálnej licencie/zaslaním oznámenia o zámere prevádzkovať hazardné hry vytvoriť na území SR svoje zahraničné zastúpenie. Zahraničné zastúpenie nemôže prevádzkovať hazardnú hru a nezapisuje sa do obchodného registra.

O zápise do zoznamu zahraničných zastúpení rozhoduje Úrad pre reguláciu hazardných hier. Zahraničné zastúpenie komunikuje s Úradom pre reguláciu hazardných hier prostredníctvom vedúceho zahraničného zastúpenia.


Žiadosť o vyčiarknutie zo zoznamu zahraničných zastúpení prevádzkovateľa hazardnej hry - platný od 01.09.2019

 

Formulár
 

Žiadosť o vyčiarknutie zahraničného zastúpenia zo zoznamu zahraničných zastúpení podáva právnická osoba/prevádzkovateľ so sídlom v inom členskom štáte. O vyčiarknutí zahraničného zastúpenia zo zoznamu zahraničných zastúpení rozhoduje Úrad pre reguláciu hazardných hier.


Vyúčtovanie mesačného príspevku prevádzkovateľa hazardnej hry - platný od 30.08.2019

 

Formulár
 

Vyúčtovanie mesačného príspevku podľa § 78 ods. 7 zákona č. 30/2019 Z. z. o hazardných hrách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov je povinný podávať prevádzkovateľ hazardnej hry uvedenej v § 5 ods. 3 písm. c) a d) a v § 6 až 13, mesačne do 25. dňa po skončení kalendárneho mesiaca, za ktorý podáva vyúčtovanie.

Vyúčtovanie mesačného príspevku sa podáva za každý jednotlivý druh hazardnej hry osobitne.

Mesačný príspevok sa uhrádza mesačne do 25. dňa po skončení kalendárneho mesiaca na základe úradu podaného mesačného vyúčtovania príspevku.


Údaje o vkladoch a výhrach – oznámenie podľa § 74 ods. 3, 4, 5 a 6 zákona - platný od 01.01.2020 do 31.12.2020, pre podania za obdobie roku 2020 a predchádzajúce

Formulár

Prevádzkovateľ hazardnej hry zasiela úradu podľa § 74 ods. 3, 4, 5 a 6 v spojení s § 99 ods. 41 zákona č. 30/2019 Z. z. o hazardných hrách a o zmene a doplnení niektorých predpisov v znení neskorších predpisov a podľa § 3 ods. 1 až 3, § 4 a § 5 vyhlášky Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 134/2019 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 30/2019 Z. z. o hazardných hrách a o zmene a doplnení niektorých predpisov v znení neskorších predpisov, do 25. dňa po skončení kalendárneho mesiaca údaje o prijatých vkladoch a výške vyplatených výhier a údaje o výške poplatku za účasť na hazardnej hre.

Prevádzkovateľ vyplní príslušný elektronický formulár a priloží povinnú štruktúrovanú tabuľku o vkladoch a výhrach vo formáte XML. Údaje uvádza podľa Poučenia k vyplneniu tabuľky Oznámenie o prijatých vkladoch, vyplatených výhrach, poplatku (§ 74 ods. 3, 4, 5 a 6) zverejnenej v záložke Vzory tlačív.

Od 1.1.2020 prevádzkovateľ hazardnej hry predkladá úradu tieto údaje na elektronickom formulári cez portál Slovensko.sk.

Tento elektronický formulár použije prevádzkovateľ hazardnej hry v prípade, ak predkladá podania, obsahom ktorých sú údaje za obdobie december 2020 a opravné podania, ktorých obsahom sú údaje za rok 2020 a staršie.


Oznámenie údajov o prijatých stávkach a vyplatených výhrach – denné (podľa § 74 ods. 3 a 4) - platné od 01.01.2021

 

Formulár


Podľa § 74 ods. 3 a 4 v spojení s ods. 7 zákona č. 30/2019 Z. z. o hazardných hrách a zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov má prevádzkovateľ číselnej lotérie, stávkovej hry, internetovej hry, binga vrátane špeciálneho binga, stolovej hry, hazardnej hry na výherných prístrojoch,hazardnej hry na technických zariadeniach obsluhovaných priamo hráčmi, hazardnej hry na termináloch videohier a hazardnej hry na iných technických zariadeniach povinnosť viesť dennú evidenciu prijatých stávok a vyplatených výhier a zasielať úradu údaje o prijatých stávkach a vyplatených výhrach denne.

Prevádzkovateľ hazardnej hry vyplní príslušný elektronický formulár prostredníctvom portálu Slovensko.sk doručením do elektronickej schránky úradu, ku ktorému priloží povinnú prílohu - štruktúrovanú tabuľku vo formáte XML o prijatých stávkach a vyplatených výhrach podľa § 74 ods. 3 a 4. Údaje v prílohe uvádza podľa Poučenia k vyplneniu tabuľky Oznámenie o prijatých stávkach a vyplatených výhrach, poplatku (§ 74 ods. 3 a 4) zverejnenej v záložke Vzory tlačív.

Uvedený spôsob zasielania údajov sa vzťahuje na všetky podania uskutočnené za obdobie od 01.01.2021.


Oznámenie údajov o prijatých stávkach a vyplatených výhrach – mesačné (podľa § 74 ods. 5 a 6)  - platné od 01.01.2021

Formulár


Prevádzkovateľ charitatívnej lotérie, okamžitej lotérie, žrebovej peňažnej lotérie a žrebovej peňažno–vecnej lotérie je povinný podľa § 74 ods. 5 zákona č. 30/2019 Z. z. o hazardných hrách a zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov viesť mesačnú evidenciu prijatých stávok a vyplatených výhier.

Prevádzkovateľ kartovej hry mimo kasína je povinný podľa § 74 ods. 6 zákona č. 30/2019 Z. z. o hazardných hrách a zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov viesť dennú evidenciu stávok, výhier a poplatkov za účasť na hazardnej hre osobitne za jednotlivé prevádzky, v ktorých prevádzkuje kartové hry mimo kasína.

Údaje o prijatých stávkach a vyplatených výhrach za príslušný kalendárny mesiac je povinný podľa § 74 ods. 8 zákona č. 30/2019 Z. z. o hazardných hrách a o zmene a doplnení niektorých predpisov v znení neskorších predpisov zasielať úradu do 25. dňa po skončení kalendárneho mesiaca.

Prevádzkovateľ hazardnej hry vyplní príslušný elektronický formulár prostredníctvom portálu Slovensko.sk doručením do elektronickej schránky úradu, ku ktorému priloží povinnú prílohu - štruktúrovanú tabuľku vo formáte XML o prijatých stávkach a vyplatených výhrach podľa § 74 ods. 5 a 6. Údaje v prílohe uvádza podľa Poučenia k vyplneniu tabuľky Oznámenie o prijatých stávkach a vyplatených výhrach, poplatku (§ 74 ods. 5 a 6) zverejnenej v záložke Vzory tlačív.

Uvedený spôsob zasielania údajov sa vzťahuje na všetky podania uskutočnené za obdobie od 01.01.2021.


Oznámenie údajov o vyčíslení stavu počítadiel technických zariadení (§ 74 ods. 10 a 11) – formulár Stavy počítadiel - platný od 01.01.2020

 

Formulár
 

Oznámenie údajov o vyčíslení stavu počítadiel technických zariadení predkladá prevádzkovateľ hazardnej hry na výherných prístrojoch, na technických zariadeniach obsluhovaných priamo hráčmi, na termináloch videohier a na iných technických zariadeniach úradu, podľa  § 74 ods. 10 a 11 zákona č. 30/2019 Z. z. o hazardných hrách a o zmene a doplnení niektorých predpisov v znení neskorších predpisov a podľa § 3 ods. 1, 4 a 5, § 4 a § 5 vyhlášky Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 134/2019 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 30/2019 Z. z. o hazardných hrách a o zmene a doplnení niektorých predpisov v znení neskorších predpisov, pred spustením technického zariadenia a do piatich dní odo dňa výmeny počítadla alebo ukončenia prevádzkovania technického zariadenia.

Prevádzkovateľ vyplní príslušný formulár a priloží povinnú štruktúrovanú tabuľku vo formáte XML pre stavy počítadiel.

Od 01.01.2020 prevádzkovateľ hazardnej hry predkladá úradu tieto údaje na elektronickom formulári cez portál Slovensko.sk.


Oznámenie údajov o stávkovej kancelárii (§ 74 ods. 12) – formulár Oznámenie o začatí a ukončení prevádzkovania stávkovej kancelárie - platný od 01.01.2020

 

Formulár
 

Oznámenie údajov o stávkovej kancelárii predkladá prevádzkovateľ kurzových stávok, podľa  § 74 ods. 12 zákona č. 30/2019 Z. z. o hazardných hrách a o zmene a doplnení niektorých predpisov v znení neskorších predpisov a podľa § 3 ods. 1 a 6, § 4 a  § 5 vyhlášky Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 134/2019 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 30/2019 Z. z. o hazardných hrách a o zmene a doplnení niektorých predpisov v znení neskorších predpisov,  pred začatím prevádzkovania stávkovej kancelárie a do piatich dní odo dňa ukončenia jej prevádzkovania.

Prevádzkovateľ vyplní príslušný formulár a priloží povinnú štruktúrovanú tabuľku vo formáte XML pre oznámenie údajov o stávkovej kancelárii.

Od 1.1.2020 prevádzkovateľ hazardnej hry predkladá úradu tieto údaje na elektronickom formulári cez portál Slovensko.sk.


Žiadosť o udelenie, zmenu a odňatie individuálnej licencie prevádzkovateľa hazardnej hry - platný od 01.01.2020

 

Formulár
 

Služba je určená pre akciovú spoločnosť alebo spoločnosť s ručením obmedzeným so sídlom na území Slovenskej republiky, ktorá má zriadenú dozornú radu a ktorá má záujem požiadať o udelenie individuálnej licencie na prevádzkovanie hazardných hier. Žiadosť o udelenie individuálnej licencie môže podať aj akciová spoločnosť, spoločnosť s ručením obmedzeným alebo obdobná obchodná spoločnosť so sídlom v inom členskom štáte. Žiadosť obsahuje náležitosti a  prílohy podľa § 50 zákona č. 30/2019 Z. z. o hazardných hrách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Žiadosť o udelenie individuálnej licencie môže podať aj štátny podnik so sídlom na území Slovenskej republiky, žiadosť obsahuje náležitosti a prílohy podľa § 51 zákona č. 30/2019 Z. z.; ak žiadosť o udelenie individuálnej licencie  podáva nadácia alebo záujmové združenie nadácií so sídlom na území Slovenskej republiky, žiadosť obsahuje náležitosti a  prílohy podľa § 52 zákona č. 30/2019 Z. z.

Pri podaní žiadosti predkladá žiadateľ k žiadosti aj konkrétnu prílohu podľa typu hazardnej hry:

  • Príloha k žiadosti o udelenie, zmenu a odňatie individuálnej licencie prevádzkovateľa hazardnej hry (predkladanie údajov o technických zariadeniach - VP_VH_ER_ITZ_ § 48 ods. 2) - platný od 01.01.2020
  • Príloha k žiadosti o udelenie, zmenu a odňatie individuálnej licencie prevádzkovateľa hazardnej hry (predkladanie údajov o technických zariadeniach na prevádzkovanie stávkových hier a binga_§ 48 ods. 2) - platný od 01.01.2020
  • Príloha k žiadosti o udelenie, zmenu a odňatie individuálnej licencie prevádzkovateľa hazardnej hry (predkladanie údajov - stolové hry v kasíne) - platný od 01.01.2020

Prílohy k žiadosti vo formáte .xsd nájdu žiadatelia na webovej stránke úradu v časti Elektronické formuláre - XSD schémy


Žiadosť obce o uvoľnenie finančnej zábezpeky príslušného prevádzkovateľa hazardnej hry - platný od 01.09.2019

 

Formulár
 

Obec podá žiadosť na uvoľnenie finančnej zábezpeky alebo jej časti podľa § 67 ods. 5 písm. f) zákona č. 30/2019 Z. z. o hazardných hrách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ak jej vznikne neuhradený záväzok prevádzkovateľa hazardných hier, na vysporiadanie ktorého slúži finančná zábezpeka (§ 67 ods. 1 zákona o hazardných hrách).

Žiadosť sa podáva za každého prevádzkovateľa a za každý druh hazardnej hry osobitne.

Súčasťou žiadosti je príloha vo formáte PDF (preferovaný formát) - doklad/y preukazujúce vznik záväzku.


Oznámenie o registrácii prevádzkovateľa hazardnej hry na prenos údajov o hazardných hrách (podľa § 4 vyhlášky č. 445/2020 Z. z.) - platné od 01.06.2021

 

Formulár
 

Tento formulár je určený pre prevádzkovateľa hazardnej hry, ktorý podľa § 4 vyhlášky č. 445/2020 Z. z. oznámi úradu svoje údaje potrebné na technické zabezpečenie poskytovania dátového balíčka najneskôr 30 kalendárnych dní pred dňom, keď je jeho dátový balíček prvýkrát poskytnutý.

Prevádzkovateľ hazardnej hry oznámi úradu zmenu v údajoch a deň, od ktorého sa použijú zmenené údaje pri poskytovaní dátového balíčka prevádzkovateľa hazardnej hry, najneskôr päť pracovných dní pred dňom ich použitia.

Prevádzkovateľ hazardnej hry vyplní príslušný elektronický formulár (Oznámenie o registrácii prevádzkovateľa hazardnej hry na prenos údajov o hazardných hrách) prostredníctvom portálu Slovensko.sk doručením do elektronickej schránky úradu, ku ktorému priloží povinné prílohy. URL link s podrobnejším popisom na vyplnenie elektronického formuláru: https://www.urhh.sk/web/guest/metodické-usmernenia.