Register vylúčených osôb
 

Čo predstavuje Register vylúčených osôb?

Register vylúčených osôb (ďalej len „register vylúčených osôb“ alebo „RVO“) je informačným systémom verejnej správy, v ktorom sa evidujú všetky fyzické osoby vylúčené z účasti na hazardných hrách podľa § 33 ods. 2 zákona č. 30/2019 Z. z. o hazardných hrách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o hazardných hrách“). Správcom registra vylúčených osôb je podľa zákona č. 275/2006 Z. z.  o informačných systémoch verejnej správy v znení neskorších predpisov a v nadväznosti na § 99 ods. 9 zákona o hazardných hrách Úrad pre reguláciu hazardných hier, ktorý môže prevádzkovaním registra písomne poveriť právnickú osobu, zriadenú orgánom verejnej správy. Za týmto účelom Úrad pre reguláciu hazardných hier ako správca registra vylúčených osôb podľa § 34 ods. 3 zákona o hazardných hrách poverilo prevádzkovaním registra DataCentrum, Cintorínska 5, 814 88  Bratislava, IČO: 00151564.  

Správca registra
Úrad pre reguláciu hazardných hier, Križkova 949/9, 811 04 Bratislava  

Zodpovedná osoba
Kontakt na zodpovednú osobu: tel. +421 910 707 071

Dotknutá osoba
Všetky fyzické osoby vylúčené z účasti na hazardných hrách, ktorými sú podľa § 34 ods. 2 zákona o hazardných hrách fyzické osoby, ktoré dovŕšili 18 rokov veku a:

 1. ktoré na účely poskytovanej pomoci v hmotnej núdzi tvoria domácnosť,
 2. ktoré sami požiadali o vylúčenie,
 3. ktorým bola diagnostikovaná choroba patologického hráčstva podľa medzinárodnej klasifikácie chorôb,
 4. ktoré študujú na verejnej vysokej škole, súkromnej vysokej škole alebo štátnej vysokej škole v dennej forme štúdia, v študijnom programe prvého stupňa, v študijnom programe druhého stupňa alebo v študijných programoch spojeného prvého a druhého stupňa a zároveň im bolo priznané sociálne štipendium.

Poskytovatelia osobných údajov o dotknutých osobách do RVO

 1. Národné centrum zdravotníckych informácií (ďalej len „NCZI“)
 2. Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny (ďalej len „UPSVAR“)
 3. Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky (ďalej len „MŠVVaŠ“)
 4. Dotknuté osoby, ktoré sami požiadali o vylúčenie z účasti na hazardných hrách.

Účel spracúvania
Zabezpečenie prevádzky RVO v zmysle zákona o hazardných hrách.

Príjemca osobných údajov:
DataCentrum, Cintorínska 5, 814 88  Bratislava, IČO: 00151564. 

Doba uchovávania
Je viazaná na účel spracúvania osobných údajov dotknutej osoby zapísanej v RVO. 

Automatizované individuálne rozhodovanie vrátane profilovania
Úrad pre reguláciu hazardných hier neprofiluje ani automatizovane nerozhoduje pri spracúvaní osobných údajov.

Právo dotknutej osoby
V zmysle Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (ďalej len ,,nariadenie“) a zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len ,,zákon“) má dotknutá osoba v súvislosti s RVO: 

 1. Právo na prístup k osobným údajom - právo dotknutej osoby na poskytnutie kópie o nej vedených osobných údajov v RVO.
 2. Právo na opravu osobných údajov –  s cieľom zabezpečiť presnosť, úplnosť a aktuálnosť informácií v RVO.
 3. Právo na výmaz osobných údajov (na zabudnutie) - právo požiadať o vymazanie osobných údajov z RVO majú len tie osoby, ktoré sami požiadali o vylúčenie z účasti na hazardných hrách.
 4. Právo podať návrh na začatie konania - každá dotknutá osoba alebo osoba, ktorá tvrdí, že je priamo dotknutá na svojich právach ustanovených zákonom má právo podať návrh na začatie konania na adresu:
  Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, Hraničná 12, 820 07, Bratislava
 5. Ostatné práva dotknutej osoby sú obmedzené zákonom o hazardných hrách. Všeobecné práva dotknutej osoby a ostatné informácie v súvislosti so spracovaním osobných údajov nájdete na:
  Ochrana osobných údajov na webe URHH.

Žiadosť
Žiadosť dotknutej osoby v súvislosti s RVO je možné doručiť Úradu pre reguláciu hazardných hier osobne, v listinnej podobe s úradne osvedčeným podpisom alebo v elektronickej podobe podpísanej kvalifikovaným elektronickým podpisom.

Súčasťou žiadosti (okrem žiadosti podpísanej kvalifikovaným elektronickým podpisom dotknutej osoby) je fotokópia dokladu totožnosti (napr. občiansky preukaz, cestovný doklad, atď.), na základe ktorého Úrad pre reguláciu hazardných hier vierohodne overí totožnosť oprávneného žiadateľa. Formulár žiadosti dotknutej osoby v súvislosti s RVO nájdete na: linka na formulár .