Register vylúčených osôb
 

Čo znamená register vylúčených osôb?

Register vylúčených osôb (RVO) je informačným systémom verejnej správy, v ktorom sa evidujú všetky fyzické osoby vylúčené z účasti na hazardných hrách podľa § 33 ods. 2 zákona č. 30/2019 Z. z. o hazardných hrách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len "zákon o hazardných hrách"). Správcom registra je Úrad pre reguláciu hazardných hier, ktorý môže prevádzkovaním registra písomne poveriť právnickú osobu zriadenú orgánom verejnej správy. Za týmto účelom bola poverená prevádzkovaním RVO rozpočtová organizácia DataCentrum, Cintorínska 5, 814 88  Bratislava, IČO: 00151564. 

Správca registra
Úrad pre reguláciu hazardných hier, Križkova 949/9, 811 04 Bratislava - mestská časť Staré Mesto.  

Zodpovedná osoba
Kontakt na zodpovednú osobu: tel. +421 2 48 21 18 33; e-mail: podatelna@urhh.sk

Dotknutá osoba
Všetky fyzické osoby vylúčené z účasti na hazardných hrách, ktorými sú podľa § 34 ods. 2 zákona o hazardných hrách fyzické osoby, ktoré dovŕšili 18 rokov veku a:

 • ktoré na účely poskytovanej pomoci v hmotnej núdzi tvoria domácnosť,
 • ktoré sami požiadali o vylúčenie,
 • ktorým bola diagnostikovaná choroba patologického hráčstva podľa medzinárodnej klasifikácie chorôb,
 • ktoré študujú na verejnej vysokej škole, súkromnej vysokej škole alebo štátnej vysokej škole v dennej forme štúdia, v študijnom programe prvého stupňa, v študijnom programe druhého stupňa alebo v študijných programoch spojeného prvého a druhého stupňa a zároveň im bolo priznané sociálne štipendium,
 • ktorým bol súdom uložený zákaz účasti na hazardných hrách,
 • ktorým bola rozhodnutím súdu alebo súdom schválenou dohodou uložená povinnosť platiť výživné nezaopatrenému dieťaťu, ktoré má nárok na náhradné výživné,
 • voči ktorým bolo začaté trestné stíhanie pre trestný čin zanedbania povinnej výživy.

Poskytovatelia osobných údajov o dotknutých osobách do RVO

 • Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny SR,
 • dotknuté osoby, ktoré sami požiadali o vylúčenie z účasti na hazardných hrách,
 • Ministerstvo zdravotníctva SR - Národné centrum zdravotníckych informácií,
 • Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR,
 • súdy - Ministerstvo spravodlivosti SR,
 • Ministerstvo vnútra SR - Policajné prezídium SR.

Účel spracúvania
Účelom spracúvania údajov je zabezpečenie prevádzky registra vylúčených osôb v zmysle zákona o hazardných hrách s cieľom vylúčiť zákonom definované fyzické osoby z účasti na hazardných hrách.

Príjemca osobných údajov
DataCentrum, Cintorínska 5, 814 88  Bratislava, IČO: 00151564. 
Úrad pre reguláciu hazardných hier, Križkova 949/9, 811 04 Bratislava - mestská časť Staré Mesto.

Doba uchovávania
Doba uchovávania je viazaná na účel spracúvania osobných údajov dotknutej osoby zapísanej v registri vylúčených osôb.

Automatizované individuálne rozhodovanie vrátane profilovania
Úrad pre reguláciu hazardných hier neprofiluje ani automatizovane nerozhoduje pri spracúvaní osobných údajov.

Právo dotknutej osoby
V zmysle Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) a zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov má dotknutá osoba v súvislosti s RVO:

 1. Právo na prístup k osobným údajom - právo dotknutej osoby na poskytnutie kópie o nej vedených osobných údajov v registri vylúčených osôb.
 2. Právo na opravu osobných údajov –  s cieľom zabezpečiť presnosť, úplnosť a aktuálnosť informácií v registri vylúčených osôb.
 3. Právo na výmaz osobných údajov (na zabudnutie) - právo požiadať o vymazanie osobných údajov z registra vylúčených osôb majú len tie osoby, ktoré sami požiadali o vylúčenie z účasti na hazardných hrách.
 4. Právo podať návrh na začatie konania - každá dotknutá osoba alebo osoba, ktorá tvrdí, že je priamo dotknutá na svojich právach ustanovených zákonom má právo podať návrh na začatie konania na adresu:
  Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, Hraničná 12, 820 07, Bratislava
 5. Ostatné práva dotknutej osoby sú obmedzené zákonom o hazardných hrách. Všeobecné práva dotknutej osoby a ostatné informácie v súvislosti so spracovaním osobných údajov nájdete na:
  Ochrana osobných údajov.

Žiadosť
Žiadosť dotknutej osoby v súvislosti s RVO je možné doručiť Úradu pre reguláciu hazardných hier osobne, v listinnej podobe s úradne osvedčeným podpisom alebo v elektronickej podobe podpísanej kvalifikovaným elektronickým podpisom.
 

Vytvorené : 12.06.2019
Upravené : 05.12.2023