Legislatíva
 

Zákon č. 30/2019 Z. z. o hazardných hrách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov - účinnosť od 01.03.2019, posledná novelizácia od 01.11.2020

Zákon č. 67/2020 o niektorých mimoriadnych opatreniach vo finančnej oblasti v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19 - účinnosť od 17.06.2020

Zákon č. 115/2021 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 67/2020 Z. z. o niektorých mimoriadnych opatreniach vo finančnej oblasti v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19 v znení neskorších predpisov -  účinnosť od 31.3.2021

Zákon č. 156/2020 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 67/2020 Z. z. o niektorých mimoriadnych opatreniach vo finančnej oblasti v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19 v znení neskorších predpisov - účinnosť od 17.06.2020

Vyhláška č. 445/2020 Z. z. ktorou sa ustanovuje rozsah a spôsob získavania údajov o hazardných hrách zo servera prevádzkovateľa hazardnej hry alebo ním povereného subjektu - účinná od 01.01.2021 

Vyhláška č. 446/2020 Z. z. ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 134/2019 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 30/2019 Z. z. o hazardných hrách a o zmene a doplnení niektorých zákonov - účinná od 01.01.2021

Vyhláška č. 60/2019 Z. z., ktorou sa ustanovuje obsah a rozsah údajov zapisovaných do zoznamu zahraničných zastúpení a náležitosti žiadostí týkajúcich sa zoznamu zahraničných zastúpení - účinnosť od 01.03.2019

Ministerstvo financií Slovenskej republiky podľa § 49 ods. 2 zákona č. 30/2019 Z. z. o hazardných hrách a o zmene a doplnení niektorých zákonov ustanovuje v uvedenej vyhláške:

 • Údaje, ktoré obsahuje žiadosť o zápis do zoznamu zahraničných zastúpení.
 • Prílohy predkladané k žiadosti o zápis do zoznamu zahraničných zastúpení.
 • Údaje, ktoré obsahuje žiadosť o zmenu údajov zapísaných v zozname zahraničných zastúpení.
 • Údaje, ktoré obsahuje žiadosť o vyčiarknutie zo zoznamu zahraničných zastúpení.

Vyhláška č. 134/2019 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 30/2019 Z. z. o hazardných hrách a o zmene a doplnení niektorých zákonov - účinnosť od 01.06.2019

Ministerstvo financií Slovenskej republiky podľa § 48 ods. 2, § 70 ods. 2, § 74 ods. 14 a § 78 ods. 7 zákona č. 30/2019 Z. z. o hazardných hrách a o zmene a doplnení niektorých zákonov ustanovuje v uvedenej vyhláške:

Vyhláška č. 142/2019 Z. z., ktorou sa ustanovujú požiadavky na technické zariadenia a systémy využívané pri prevádzkovaní jednotlivých druhov hazardných hier vrátane podrobností o vkladoch, stávkach a výhrach pre jednotlivé druhy hazardných hier - účinnosť od 01.07.2020

Ministerstvo financií Slovenskej republiky podľa § 88 ods. 6 zákona č. 30/2019 Z. z. o hazardných hrách a o zmene a doplnení niektorých zákonov ustanovuje v uvedenej vyhláške:

 • Spoločné požiadavky na technické zariadenia a systémy.
 • Osobitné požiadavky na technické zariadenia pri prevádzkovaní hazardných hier na termináloch videohier.
 • Osobitné požiadavky na technické zariadenia pri prevádzkovaní číselných lotérií.
 • Osobitné požiadavky na technické zariadenia pri prevádzkovaní binga.
 • Osobitné požiadavky na technické zariadenia pri prevádzkovaní stolových hier.
 • Osobitné požiadavky na technické zariadenia pri prevádzkovaní stávkových hier.
 • Osobitné požiadavky na technické zariadenia pri prevádzkovaní hazardných hier na výherných prístrojoch.
 • Osobitné požiadavky na technické zariadenia pri prevádzkovaní hazardných hier na technických zariadeniach obsluhovaných priamo hráčmi.
 • Osobitné požiadavky na technické zariadenia pri prevádzkovaní hazardných hier na iných technických zariadeniach.
 • Osobitné požiadavky na technické zariadenia pri prevádzkovaní hazardných hier podľa § 4 ods. 2 písm. i) zákona.
 • Osobitné požiadavky na technické zariadenia pri prevádzkovaní internetových hier.
 • Osobitné požiadavky na technické zariadenia pri prevádzkovaní charitatívnej lotérie  

Vyhláška č. 437/2019 Z. z., ktorou sa ustanovujú náležitosti žiadosti o odborné posudzovanie technických zariadení a systémov využívaných pri prevádzkovaní hazardných hier - účinnosť od 01.07.2020

Vyhláška č. 17/2009 Z. z., ktorou sa ustanovujú náležitosti žiadosti o odborné posudzovanie zariadení a systémov využívaných pri prevádzkovaní hazardných hier v znení neskorších predpisov - účinnosť od 01.02.2009 do 30.06.2020

Vyhláška č. 641/2008 Z. z., ktorou sa ustanovujú požiadavky na zariadenia a systémy využívané pri prevádzkovaní hazardných hier, ktorými sú videohry - účinnosť od 01.01.2009 do 30.06.2020

Zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov - účinnosť od 01.01.1968

Na konanie podľa zákona č. 30/2019 Z. z. o hazardných hrách a o zmene a doplnení niektorých zákonov sa vzťahuje správny poriadok, ak § 97 odseku 2 zákona č. 30/2019 Z. z. o hazardných hrách a o zmene a doplnení niektorých zákonov neustanovuje inak.

Zákon č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov - účinnosť od 01.08.1995

V oblasti hazardných hier sa platia správne poplatky, ktoré sú uvedené v položkách 140 a 141 sadzobníka správnych poplatkov, ktorý tvorí prílohu zákona o správnych poplatkoch. Správne poplatky za ostatné úkony a konania Úradu pre reguláciu hazardných hier ako orgánu štátnej správy sa nachádzajú v ďalších položkách sadzobníka správnych poplatkov.

Zákon č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách v znení neskorších predpisov - účinnosť od 01.11.2011

Podnik (každá osoba, ktorá splnila oznamovaciu povinnosť) je povinný zamedziť prístup k webovému sídlu, ktorého adresa je uvedená v príkaze súdu podľa zákona č. 30/2019 Z. z. o hazardných hrách a o zmene a doplnení niektorých zákonov a je povinný umožniť prístup k webovému sídlu, ktorého adresa je uvedená v rozhodnutí o zrušení príkazu súdu podľa zákona č. 30/2019 Z. z. o hazardných hrách a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Štátny dozor nad dodržiavaním týchto povinností vykonáva a sankciu za ich porušenie ukladá Úrad pre reguláciu hazardných hier.

Zákon č. 492/2009 Z. z. o platobných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov - účinnosť od 01.12.2009

Poskytovateľ platobnej služby podľa § 2 ods. 3 písm. a) až d) a g) zákona nevykoná platobnú operáciu ani neposkytne inú platobnú službu v prospech účtu príjemcu, ktorého číslo je uvedené v príkaze súdu podľa zákona č. 30/2019 Z. z. o hazardných hrách a o zmene a doplnení niektorých zákonov a vo vzťahu k obchodníkovi, ktorého identifikačné číslo je uvedené v príkaze súdu podľa zákona č. 30/2019 Z. z. o hazardných hrách a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Ak pominú dôvody na nevykonanie platobnej operácie alebo inej platobnej služby podľa prvej vety z dôvodu zrušenia príkazu súdu podľa osobitného predpisu,83) poskytovateľ platobnej služby podľa § 2 ods. 3 písm. a) až d) a g) zákona je povinný bezodkladne po doručení rozhodnutia o zrušení príkazu súdu vykonať platobnú operáciu alebo poskytnúť inú platobnú službu v prospech účtu príjemcu, ktorého číslo je uvedené v tomto rozhodnutí a vo vzťahu k obchodníkovi, ktorého identifikačné číslo je uvedené v tomto rozhodnutí.

Zákon č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o e-Governmente) v znení neskorších predpisov - účinnosť od 01.11.2013

Zákon č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov - účinnosť od 01.10.1990

Zákon č. 95/2019 Z. z. o informačných technológiách vo verejnej správe a o zmene a doplnení niektorých zákonov - účinnosť od 01.05.2019

Zákon č. 272/2016 Z. z. o dôveryhodných službách pre elektronické transakcie na vnútornom trhu a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o dôveryhodných službách) v znení neskorších predpisov - účinnosť od 18.10.2016

Zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov - účinnosť od 01.01.2001

Zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov - účinnosť od 25.05.2018

Zákon č. 9/2010 Z. z. o sťažnostiach v znení neskorších predpisov - účinnosť od 01.02.2010

Zákon č. 85/1990 Zb. o petičnom práve v znení neskorších predpisov - účinnosť od 29.03.1990

Zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov - účinnosť od 03.12.2015

Zákon č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov - účinnosť od 01.01.2016

Zákon č. 10/1996 Z. z. o kontrole v štátnej správe v znení neskorších predpisov - účinnosť od 11.01.1996
 

Vytvorené : 12.06.2019
Upravené : 19.04.2021