Zakázané ponuky
 

Čo znamenajú zakázané ponuky?

Úrad pre reguláciu hazardných hier je oprávnený vykonávať dozor nad poskytovaním zakázaných ponúk a nad dodržiavaním povinností zákona č. 30/2019 Z. z. o hazardných hrách a o zmene a doplnení niektorých zákonov a osobitných predpisov (zákona č. 492/2009 Z. z. o platobných službách v znení neskorších predpisov a zákona č. 452/2021 Z. z. o elektronických komunikáciách v znení neskorších predpisov), ktoré súvisia s poskytovaním zakázaných ponúk a ktoré sa vzťahujú na dozorované subjekty – poskytovateľov elektronických komunikačných sietí a služieb a poskytovateľov platobných služieb.

Poskytovaním zakázanej ponuky sa rozumie propagovanie hazardnej hry alebo prevádzkovanie hazardnej hry dostupnej na území Slovenskej republiky bez licencie v latinskej abecede a v latinkovom systéme písma prostredníctvom elektronickej komunikačnej siete alebo elektronickej komunikačnej služby. Hazardnou hrou dostupnou na území Slovenskej republiky je hazardná hra, na ktorej sa možno zúčastniť na území alebo z územia Slovenskej republiky najmä zaplatením vkladu, uskutočnením stávky alebo vyplatením výhry.

Pred zaradením údajov do zoznamu zakázaných webových sídiel a zoznamu zakázaných čísiel odošle úrad prostredníctvom elektronickej pošty dozorovanému subjektu výzvu na ukončenie poskytovania zakázanej ponuky v lehote desiatich dní odo dňa odoslania výzvy. Ak elektronická adresa nie je na webovom sídle uvedená, možno do tohto zoznamu zaradiť údaje aj bez odoslania výzvy. Úrad nezaradí do zoznamu zakázaných webových sídiel a do zoznamu zakázaných čísiel alebo vyradí z týchto zoznamov dozorovaný subjekt, ktorý preukáže, že neposkytuje zakázanú ponuku, alebo preukáže, že poskytovanie zakázanej ponuky ukončil.

Úrad zverejňuje zoznam zakázaných webových sídiel a zoznam zakázaných čísiel na svojom webovom sídle vždy v prvý pracovný deň v týždni podľa stavu k poslednému dňu predchádzajúceho týždňa.

Osoba, ktorá poskytuje elektronické komunikačné siete a elektronické komunikačné služby, je povinná na základe príkazu súdu vydaného úradom zamedziť prístup k webovému sídlu, prostredníctvom ktorého sa poskytuje zakázaná ponuka a k číslu na službu so zvýšenou tarifou, s využitím hovoru, na ktoré je prostredníctvom elektronickej komunikačnej siete a telekomunikačných zariadení poskytovaná zakázaná ponuka a k zakázanej ponuke poskytovanej prostredníctvom elektronickej komunikačnej siete a telekomunikačných zariadení s využitím SMS zasielaných na číslo na službu so špeciálnym číslovaním so zvýšenou tarifou. Poskytovateľ platobných služieb je povinný na základe príkazu súdu vydaného úradom zamedziť vykonaniu platobnej operácie alebo inej platobnej služby v prospech účtu, ktorý používa osoba poskytujúca zakázanú ponuku na účely prijímania vkladu pri poskytovaní zakázanej ponuky a vo vzťahu k obchodníkovi, ak sa na účely prijímania vkladu pri poskytovaní zakázanej ponuky uskutočňujú platobné transakcie prostredníctvom obchodníka.

Príkazy súdu zverejňuje úrad na svojom webovom sídle. Príkazy súdu podľa zákona účinného do 28. februára 2019 zostávajú v platnosti a považujú sa za príkazy súdu podľa zákona č. 30/2019 Z. z. v znení účinnom od 1. marca 2019.

Vytvorené : 12.06.2019
Upravené : 15.07.2022