Dozor a kontrola
 

Dozor

Úrad pre reguláciu hazardných hier pri výkone dozoru nad dozorovanými subjektmi zisťuje a vyhodnocuje informácie a podklady o skutočnostiach, ktoré sa týkajú dozorovaných subjektov a jeho činnosti pri prevádzkovaní hazardných hier a pri propagovaní hazardných hier alebo iných osôb, ktorých postavenie, obchody alebo iná činnosť súvisí s dozorovaným subjektom, najmä o nedostatkoch v činnosti dozorovaných subjektov, príčinách zistených nedostatkov, dôsledkoch zistených nedostatkov a osobách zodpovedných za zistené nedostatky. Úrad dozor vykonáva prostredníctvom dozoru na diaľku, dozoru na mieste a vyhľadávacej činnosti. Pri výkone dozoru sa postupuje podľa zákona č. 30/2019 Z. z. o hazardných hrách a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Kontrola

Úrad pre reguláciu hazardných hier vykonáva v rámci svojich kompetencií aj kontrolu podľa osobitého predpisu - zákona č. 10/1996 Z. z. o kontrole v štátnej správe v znení neskorších predpisov. V rámci osobitého zákona vykonáva kontrolu nad dodržiavaním zákona č. 30/2019 Z. z. o hazardných hrách a o zmene a doplnení niektorých zákonov a iných súvisiacich všeobecne záväzných právnych predpisov nad poverenými skúšobňami a obcami.

Vytvorené : 12.06.2019
Upravené : 24.10.2019