Hazardné hry


Definícia hazardnej hry

Hazardnou hrou je hra, v ktorej môže hráč po úhrade vkladu, vložení stávky a po splnení vopred určených podmienok získať výhru. Za hazardnú hru sa považuje aj hra, pri ktorej vklad do hry predstavuje rozdiel medzi cenou volania, SMS alebo MMS určenou pre účasť na tejto hre a cenou volania, SMS alebo MMS určenou poskytovateľom elektronickej komunikačnej služby pre odchádzajúce volania, SMS a MMS na telefónne čísla účastníkov pevnej alebo mobilnej siete, a to vrátane ceny za volanie alebo za odosielanie SMS alebo MMS, ktorá je potvrdením účasti v hre. Výsledok hazardnej hry závisí úplne alebo čiastočne od náhody alebo od vopred neznámeho výsledku určitej okolnosti alebo udalosti. Tie nesmú byť vopred nikomu známe, nikým ovplyvniteľné a nesmú byť v rozpore s pravidlami hazardnej hry.

Druhy hazardných hier

Hazardnými hrami sú:

 • lotériové hry,
 • charitatívne lotérie,
 • stolové hry,
 • stávkové hry,
 • hazardné hry na výherných prístrojoch,
 • hazardné hry na termináloch videohier,
 • hazardné hry na technických zariadeniach obsluhovaných priamo hráčmi,
 • hazardné hry na iných technických zariadeniach,
 • ostatné hry, ak spĺňajú podmienky definície hazardných hier podľa zákona č. 30/2019 Z. z. o hazardných hrách a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Prevádzkovanie hazardnej hry

Hazardné hry možno prevádzkovať len na základe udelenej alebo vydanej licencie, za podmienok ustanovených zákonom č. 30/2019 Z. z. o hazardných hrách a o zmene a doplnení niektorých zákonov a určených v licencii a pri dodržaní povinností podľa schváleného herného plánu vrátane pravidiel hazardnej hry. Hazardné hry možno prevádzkovať len na území obce, na ktorom ich prevádzkovanie nie je obmedzené všeobecne záväzným nariadením obce.

Propagovanie hazardnej hry

Propagovať hazardnú hru, na ktorú bola udelená alebo vydaná licencia možno len v súlade so zákonom č 30/2019 Z. z. o hazardných hrách a o zmene a doplnení niektorých zákonov, podmienkami prevádzkovania hazardnej hry ustanovenými týmto zákonom a určenými v individuálnej licencii alebo všeobecnej licencii a v súlade so schváleným herným plánom, pričom propagovanie tejto hazardnej hry je dovolené, len ak je prevádzkovaná za podmienok vyššie uvedených.

Zákaz prevádzkovania a propagovania hazardných hier

Propagovať hazardnú hru, na ktorú bola udelená alebo vydaná licencia, možno len v súlade so zákonom č. 30/2019 Z. z. o hazardných hrách a o zmene a doplnení niektorých zákonov, podmienkami prevádzkovania hazardnej hry ustanovenými týmto zákonom a určenými v individuálnej alebo všeobecnej licencii a v súlade so schváleným herným plánom, pričom propagovanie tejto hazardnej hry je dovolené, len ak je prevádzkovaná za vyššie uvedených podmienok.

Čo sa nepovažuje za hazardnú hru?

Za hazardné hry sa nepovažujú:

 • športové podujatia vrátane takých, ktoré sa nepovažujú za verejné,
 • hry relaxačného charakteru alebo športového charakteru, aj keď na účasť na nich je potrebný vklad, ktorý sa účastníkovi takejto hry, ak prehrá, nevracia,
 • zábavné hry o vecné ceny prostredníctvom hracieho zariadenia, ak je výsledok hry určovaný výlučne na základe zručnosti a stávka nepresahuje sumu jedného eura,
 • hry prostredníctvom hracieho zariadenia, v ktorých výhrou je výlučne ďalšia hra na tom istom zariadení,
 • kvízy spočívajúce v odpovediach na otázky iba na základe preukázania vedomostí alebo zručností, ak je výsledok kvízu určovaný bez použitia iného technického zariadenia spĺňajúceho požiadavky ustanovené pre hazardné hry na iných technických zariadeniach podľa § 28 zákona č. 30/2019 Z. z. o hazardných hrách a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
 • žrebové vecné lotérie a tomboly, ak herná istina neprekročí sumu 2 000 eur,
 • propagačné súťaže, ktoré nie sú samostatnou podnikateľskou činnosťou a slúžia len na podporu predaja tovarov a služieb a pri ktorých nie je podmienkou účasti zaplatenie vkladu podľa zákona  č. 30/2019 Z. z. o hazardných hrách a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
   
Vytvorené : 12.06.2019
Upravené : 24.10.2019