Kódex zodpovednej reklamy

Kódex predstavuje dokument obsahujúci súhrn štandardizovaných etických pravidiel v oblasti reklamy hazardných hier propagovanej na území Slovenskej republiky, ku ktorému majú právo sa dobrovoľne a slobodne prihlásiť všetky subjekty a prevádzkovatelia hazardných hier prevádzkujúci hazardné hry na území Slovenskej republiky v súlade so zákonom č. 30/2019 Z. z. o hazardných hrách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ktorí zdieľajú hodnoty, účel a ciele kódexu. 

Kódex zodpovednej reklamy nadobudol účinnosť 1. januára 2023. Každý prevádzkovateľ hazardných hier a iný subjekt podieľajúci sa na propagácii hazardných hier môže pristúpiť ku kódexu formou vyhlásenia podpísaného štatutárnym zástupcom pristupujúceho subjektu o tom, že pristupuje ku kódexu a bude ním viazaný. Takéto vyhlásenie pristupujúci subjekt doručí Úradu pre reguláciu hazardných hier za účelom zápisu do zoznamu signatárov kódexu, čím bude pre takýto subjekt dodržiavanie kódexu záväzné. 

Aktuálne znenie Kódexu zodpovednej reklamy

Aktuálny zoznam subjektov, ktoré pristúpili ku Kódexu zodpovednej reklamy

 

Zoznam prijatých pravidiel zodpovednej reklamy v oblasti hazardných hier

Zodpovedná reklama na hazardné hry:

1. obsahuje obchodné meno/názov prevádzkovateľa podľa § 8 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení alebo obchodnú značku/logo prevádzkovateľa hazardnej hry vo forme registrovanej ochrannej známky podľa zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov alebo vo forme registrovanej ochrannej známky Európskej únie (EUTM); v prípade, ak obchodná značka/logo prevádzkovateľa nie je registrovanou ochrannou známkou podľa zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov alebo registrovanou ochrannou známkou Európskej únie (EUTM), musí spĺňať aspoň nasledovné kritériá: 
          I. obchodná značka/logo jednoznačným a nezameniteľným spôsobom označuje prevádzkovateľa hazardnej hry alebo umožňuje, aby bol prevádzkovateľ hazardnej hry na základe obchodnej značky/loga a na základe obsahu reklamného oznámenia bez pochybností identifikovateľný, 
          II.  použitie obchodnej značky/loga prevádzkovateľom hazardnej hry nie je v rozpore s dobrými mravmi hospodárskej súťaže a nie je spôsobilé privodiť ujmu iným súťažiteľom alebo spotrebiteľom (nekalá súťaž). 

2. nabáda na zodpovedné hranie, to znamená, že: 
          a) upozorňuje na riziko finančných strát spojených s hraním hazardných hier uvádzaním varovania v tomto alebo podobnom znení: „Hazardné hry predstavujú riziko vysokých finančných strát“
          b) upozorňuje na riziká vzniku závislosti na hraní hazardných hier a vzniku patologického hráčstva uvádzaním varovania v tomto alebo podobnom znení: „Nadmerné hranie hazardných hier predstavuje riziko vzniku závislosti“
          c) obsahuje jasnú a čitateľnú informáciu „Zákaz hrania hazardných hier osobám mladším ako 18 rokov“; tento text je možné nahradiť ustálenou podobou piktogramu tvoreného kruhom s kontrastnou farebnou výplňou oproti pozadiu reklamnej plochy (grafiky, videa, TV spotu), v ktorom sa uprostred nachádza arabská číslica osemnásť so znamienkom „+“ (18+); pre prípad výlučne zvukovej reklamy na hazardné hry čítaná informácia môže znieť: „Účasť na hazardných hrách sa zakazuje osobám mladším ako 18 rokov“. 

3. nepropaguje hazardné hry a prevádzkovateľov hazardných hier na digitálnych streamovacích platformách, ktoré sleduje primárne maloleté publikum; 

4. nepropaguje, neschvaľuje a nepodporuje kriminálne, násilné alebo protispoločenské správanie; 

5. nepoškodzuje maloletých a ani ich nepodnecuje k tomu, aby vnímali hazardné hry ako prirodzenú súčasť svojich voľnočasových aktivít; 

6. nevyužíva v rámci obsahu reklamného oznámenia o hazardnej hre fotografie, videá, ilustrácie a iné grafické zobrazenia ľudí mladších ako 18 rokov; 

7. nevyužíva pri propagácii postavy, ktoré sa podľa všeobecnej známosti viažu k detskému divákovi a maloletým osobám, napr. postavičky z detských rozprávok, animovaných filmov a počítačových hier vrátane mobilných hier určených pre tablety a smartfóny; 

8. pri reklamnom partnerstve so subjektami z oblasti umenia, kultúry, vedy a športu na základe zmluvy o reklame, zmluvy o marketingovej spolupráci alebo obdobnej zmluvy je prevádzkovateľ zobrazovaný a komunikovaný ako reklamný partner primárne prostredníctvom jeho obchodného mena/názvu a/alebo loga; v prípade športového sponzoringu prevádzkovateľ postupuje v zmysle Zmluvy o sponzorstve v športe uzatvorenej podľa zákona č. 440/2015 Z.z. o športe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov; 

9. neobsahuje klamlivé vyhlásenia o šanciach na výhru alebo zisk, ktoré môžu hráči od hazardných hier očakávať; 

10. nenaznačuje, že výsledok hazardnej hry možno ovplyvniť zručnosťou, ak to tak nie je; 

11. nepropaguje hazardné hry ako prostriedok na riešenie finančných problémov alebo ako alternatívu k zamestnaniu; 

12. nepropaguje hazardné hry ako formu finančnej investície alebo ako prostriedok na finančné zabezpečenie; 

13. pri propagácii hazardných hier nevyužíva vyjadrenia známych a populárnych osobností (celebrít) z kultúrneho, spoločenského a športového života, z ktorých vyplýva, že hazardné hry prispievajú ku kultúrnemu, spoločenskému alebo športovému úspechu; 

14. nepropaguje možnosť získať registračný, objemový alebo akýkoľvek iný herný bonus, prémiu alebo herný benefit v konkrétnej alebo škálovateľnej hodnote bez uvedenia základných podmienok a kritérií pre jeho získanie; ak je v reklame uvádzaný len názov bonusu, prémie alebo herného benefitu bez hodnotového vyjadrenia, základné podmienky a kritériá pre jeho získanie nie je potrebné ako súčasť reklamného oznámenia uvádzať. Základné podmienky a kritériá pre získanie bonusu, prémie alebo herného benefitu v konkrétnej alebo škálovateľnej hodnote je prevádzkovateľ povinný uviesť v každom reklamnom oznámení zreteľným a čitateľným písmom formou textu v nasledovnom alebo obdobnom znení „Získanie vstupného bonusu vo výške XXX EUR* je podmienené vykonaním stávok v úhrnnej sume XXX EUR*“. 

15. zabezpečuje, že profily a oficiálne stránky prevádzkovateľov hazardných hier na sociálnych sieťach jasne uvádzajú zákonnú vekovú hranicu pre hranie hazardných hier (18+) ako aj informácie o zodpovednom hraní hazardných hier. V najväčšej možnej miere by mali pravidlá používania stránok obsahovať aj upozornenie o preposielaní, ktoré používateľov a návštevníkov profilu alebo stránky upozorňuje, aby nepreposielali publikovaný obsah žiadnej neplnoletej osobe; 

16. zabezpečuje, ak je to technicky možné, že k profilom a stránkam na sociálnych sieťach bude obmedzený prístup pre maloleté osoby (age-gating); 

17. zabezpečuje, že prevádzkovatelia hazardných hier budú využívať dostupné dátové nástroje pri inzerovaní na sociálnych sieťach, ako sú nástroje na kontrolu veku alebo nástroje na identifikáciu obsahu s vekovým obmedzením; 

18. ak ide o stolové hry, hazardné hry na výherných prístrojoch, hazardné hry na termináloch videohier, hazardné hry na technických zariadeniach obsluhovaných priamo hráčmi, hazardné hry na iných technických zariadeniach a stávkové hry – kurzové „live“ stávky sa nevysiela ako reklama šírená prostredníctvom televíznej programovej služby alebo rozhlasovej programovej služby v čase od 6.00 h do 22.00 h. (neplatí pre lotériové hry, charitatívne lotérie a stávkové hry s výnimkou kurzových „live“ stávok); obmedzenie šírenia reklamy prostredníctvom televíznej programovej služby alebo rozhlasovej programovej služby v čase od 6.00 h do 22.00 h sa nevzťahuje na reklamné oznámenie, predmetom ktorého je výlučne informácia o obchodnom mene prevádzkovateľa hazardnej hry (vrátane zobrazenia obchodnej značky/loga prevádzkovateľa) bez toho, aby obsahom reklamného oznámenia prevádzkovateľa hazardnej hry bola aj informácia o ním poskytovanej hazardnej hre s cieľom uplatniť túto hazardnú hru na trhu alebo akákoľvek iná forma podnecovania k účasti na hazardnej hre dostupnej na území Slovenskej republiky.