Linka pomoci pre problémy s hraním
 

Linka pomoci je zriadená s cieľom prevencie a boja proti závislosti na hazardných hrách a je určená na pomoc nielen ľuďom, ktorí majú problémy s hraním, ale aj pre ich rodinných príslušníkov a známych, ktorí chcú spoločne nájsť východisko z problémov vzniknutých zo závislosti na hazardných hrách.

Telefónnu linku prevádzkuje Centrum pre liečbu drogových závislostí, Hraničná 2, Bratislava. Centrum je špecializované zdravotnícke zariadenie pôsobiace v oblasti prevencie, diagnostiky a liečby látkových a nelátkových závislostí a je príspevkovou organizáciou zriadenou Ministerstvom zdravotníctva SR. Financovanie tejto linky je zabezpečované formou finančných darov od prevádzkovateľov hazardných hier a ich asociácií.

Linka pomoci je bezplatná s prevádzkovým časom pondelok až piatok od 9.00 hod do 17.00 hod Mimo prevádzkových hodín je k dispozícií záznamník. Ak sa praxou preukáže potreba zmeny prevádzkového času, prehodnotí sa jeho prispôsobenie volajúcim. Na linke pomoci pôsobia špecialisti z Centra pre liečbu drogových závislostí, ktorí poskytujú poradenskú službu a pomáhajú hľadať riešenia.

Na čísle 0800 800 900 je v prevádzkovom čase vždy k dispozícii vyškolený terapeut, zamestnanec Centra pre liečbu drogových závislostí. Špecializované krízové poradenstvo bolo a je po kvalitatívnej stránke zabezpečené absolvovaním odborného výcviku na to určených terapeutov a ich ďalším odborným vzdelávaním s účasťou na domácich a medzinárodných vedeckých podujatiach.

Základným princípom je telefonická krízová intervencia. Volajúcim je poskytnutý bezpečný priestor na rozobratie problému a emočná podpora. V priebehu volania spravidla prebieha motivačný rozhovor, poskytované sú nevyhnutné informácie, či už o patologickom hráčstve ako chorobe, jeho následkoch, ako aj o možnostiach liečby. Príbuzným a známym sa okrem uvedených informácií poskytujú rady, ako majú korektne postupovať v úsilí motivovať im blízku osobu, kvôli ktorej volajú, k vstupu do odbornej liečby pre závislosť od hazardných hier a súčasne sa im v prípade zistenej spoluzávislosti poskytuje podporná psychoterapia. V prípade záujmu sú volajúcim poskytnuté kontakty na najbližšie špecializované pracoviská, na ktoré sa môžu obrátiť.

Zákon č. 30/2019 Z. z. o hazardných hrách a o zmene a doplnení niektorých zákonov ukladá povinnosť prevádzkovateľom hazardných hier umiestniť na nimi prevádzkovaných technických zariadeniach určených na prevádzkovanie hazardných hier na viditeľnom mieste telefónne číslo špecializovanej zdravotníckej inštitúcie pôsobiacej v oblasti prevencie, diagnostiky a liečby látkových a nelátkových závislostí.
 

Vytvorené : 12.06.2019
Upravené : 24.10.2019