Úrad pre reguláciu hazardných hier
 

Úrad pre reguláciu hazardných hier vznikol 1. marca 2019 na základe zákona č. 30/2019 Z. z. o hazardných hrách a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Od 1. júna 2019 prešiel výkon štátnej správy v oblasti hazardných hier z Ministerstva financií Slovenskej republiky, Finančného riaditeľstva Slovenskej republiky, daňových úradov a colných úradov na Úrad pre reguláciu hazardných hier.

Úrad pre reguláciu hazardných hier je rozpočtovou organizáciou zapojenou svojimi príjmami a výdavkami na štátny rozpočet prostredníctvom rozpočtovej kapitoly Ministerstva financií Slovenskej republiky s pôsobnosťou pre celé územie Slovenskej republiky. Sídlom Úradu pre reguláciu hazardných hier je Bratislava. Od 1. júna 2019 za účelom vykonávania dozoru zriadil Úrad pre reguláciu hazardných hier so súhlasom ministra financií Slovenskej republiky 6 pracovísk, ktoré majú postavenie oddelení v rámci odboru dozoru a kontroly. Pracoviská Úradu pre reguláciu hazardných hier majú sídlo v Bratislave, Nitre, Žiline, Banskej Bystrici, Prešove a v Košiciach.

Orgánmi Úradu pre reguláciu hazardných hier sú:

 1. generálny riaditeľ - (štatutárny orgán), ktorého vymenúva a odvoláva minister financií Slovenskej republiky a ktorý zastupuje Úrad pre reguláciu hazardných hier navonok riadi ho a zodpovedá za jeho činnosť. Funkčné obdobie generálneho riaditeľa je šesť rokov, najviac však dve po sebe nasledujúce funkčné obdobia. Funkcia generálneho riaditeľa je nezlučiteľná s členstvom v štatutárnych orgánoch, dozorných orgánoch a kontrolných orgánoch prevádzkovateľa hazardnej hry a s funkciou prokuristu u prevádzkovateľa hazardnej hry. Generálnym riaditeľom nemôže byť ani zamestnanec prevádzkovateľa hazardnej hry alebo fyzická osoba zodpovedná za prevádzkovanie hazardnej hry;
   
 2. rada úradu - rozhoduje o odvolaní proti rozhodnutiu úradu vydanom v prvom stupni, o proteste prokurátora a preskúmava rozhodnutia mimo odvolacieho konania vydaného úradom. Má päť členov, ktorých vymenúva a odvoláva minister financií Slovenskej republiky a z týchto členov rady úradu určuje predsedu rady úradu. Členstvo v rade úradu je verejnou funkciou a je nezastupiteľné. Funkcia člena rady úradu je nezlučiteľná: 
  1. so zamestnaním v úrade,
  2. so zamestnaním v dozorovanom subjekte,
  3. s podnikaním v oblasti hazardných hier vo vlastnom alebo v cudzom mene,
  4. s majetkovou účasťou na podnikaní dozorovaného subjektu podľa § 80 písm. a) zákona č. 30/2019 Z. z. o hazardných hrách a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
  5. s členstvom alebo inou funkciou v riadiacom, dozornom alebo kontrolnom orgáne dozorovaného subjektu.

  Funkčné obdobie člena rady úradu je päťročné. Rada úradu rozhoduje hlasovaním. Na prijatie rozhodnutia rady úradu je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny všetkých členov. Členovi rady úradu patrí odmena za jednotlivé rokovanie rady úradu najviac vo výške jednej polovice priemernej nominálnej mesačnej mzdy zamestnanca v národnom hospodárstve Slovenskej republiky za predchádzajúci kalendárny rok. Podrobnosti o organizácii činnosti rady úradu, rokovaní rady úradu a podrobnosti o odmeňovaní člena rady úradu určí štatút rady úradu, ktorý na návrh rady úradu schvaľuje minister financií Slovenskej republiky.

Hlavným poslaním Úradu pre reguláciu hazardných hier je vytvoriť podmienky na ochranu verejného poriadku pri prevádzkovaní hazardných hier a zabezpečiť spoločenskú kompenzáciu rizík vyplývajúcich z prevádzkovania hazardných hier a účasti na nich.

Úrad pre reguláciu hazardných hier v súlade so  zákonom č. 30/2019 Z. z. o hazardných hrách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon“):

 1. vydáva všeobecnú licenciu a rozhoduje o udelení a odňatí individuálnej licencie podľa tohto zákona; po nadobudnutí právoplatnosti rozhodnutia o udelení individuálnej licencie úrad zašle bezodkladne toto rozhodnutie obci, na území ktorej bolo rozhodnutím povolené prevádzkovanie hazardných hier,
 2. rozhoduje o vydaní poverenia na odborné posudzovanie s uvedením jeho rozsahu,
 3. vykonáva kontrolu podľa osobitného predpisu nad dodržiavaním tohto zákona a iných súvisiacich všeobecne záväzných právnych predpisov poverenými skúšobňami podľa § 87 ods. 1 a 2 zákona a obcami,
 4. vydáva metodické usmernenia v oblasti hazardných hier, 
 5. vykonáva dozor nad dodržiavaním ustanovení tohto zákona, iných súvisiacich všeobecne záväzných právnych predpisov, podmienok prevádzkovania hazardných hier ustanovených v tomto zákone a určených v individuálnej licencii alebo všeobecnej licencii a povinností podľa schváleného herného plánu vrátane pravidiel hazardnej hry, ktoré sa vzťahujú na dozorované subjekty uvedené v § 80 písm. a) až c) alebo na ich činnosti, a to formou dozoru na mieste, dozoru na diaľku a vyhľadávacej činnosti,
 6. vykonáva dozor nad dodržiavaním ustanovení tohto zákona a iných súvisiacich všeobecne záväzných právnych predpisov, ktoré sa vzťahujú na dozorované subjekty uvedené v § 80 písm. d) až j) zákona alebo na ich činnosti, a to formou dozoru na mieste, dozoru na diaľku a vyhľadávacej činnosti,
 7. vykonáva dozor nad poskytovaním zakázaných ponúk,
 8. vykonáva dozor nad dodržiavaním povinností podľa § 85 ods. 8 a osobitných predpisov, ktoré súvisia s poskytovaním zakázaných ponúk a ktoré sa vzťahujú na dozorované subjekty uvedené v § 80 písm. k), a to formou dozoru na mieste a dozoru na diaľku,
 9. ;vykonáva správu odvodov do štátneho rozpočtu,
 10. spolupracuje s Finančným riaditeľstvom Slovenskej republiky v oblasti hazardných hier,
 11. ukladá sankcie podľa tohto zákona,
 12. vykonáva činnosti prevádzkovateľa informačného systému v oblasti prevádzkovania hazardných hier,
 13. vedie centrálny register prevádzkovateľov hazardných hier a centrálny register umiestnenia herní,
 14. je správcom registra vylúčených osôb,
 15. poskytuje ministerstvu financií údaje z informačného systému v oblasti prevádzkovania hazardných hier na účel ustanovený osobitným predpisom v rozsahu a spôsobom, ktorý písomne určí Ministerstvo financií Slovenskej republiky,
 16. vydáva poverenia na výkon dozoru pre zamestnancov poverenej skúšobne, ak je súčasťou dozoru technická kontrola a posúdenie technických zariadení podľa § 86 ods. 6 zákona,
 17. môže na návrh národného športového zväzu príslušného športu a národného športového zväzu príslušnej športovej organizácie obmedziť prijímanie stávok na súťaž v príslušnom športe, ktoré považuje za nevhodné, a to bez obmedzenia územia, na ktorom sa súťaž koná; takúto informáciu zverejní na svojom webovom sídle,
 18. zverejňuje na svojom webovom sídle informáciu o prijatí, zmene alebo zrušení všeobecne záväzného nariadenia prijatého obcou podľa § 79 ods. 3, 4 a 6 zákona; informáciu o prijatí, všeobecne záväzného nariadenia podľa § 79 ods. 7 zákona zverejní do 10. novembra, 
 19. môže prispievať finančnou sumou na fungovanie linky pomoci špecializovanej zdravotníckej inštitúcie pôsobiacej v oblasti prevencie, diagnostiky a liečby látkových a nelátkových závislostí,
 20. rozhoduje o zápise do zoznamu zastúpení, vyčiarknutí zo zoznamu zastúpení a zapisuje zmeny údajov zapísaných v zozname zastúpení.